Kontakt

Anders Flodman, projektledare, teknikförvaltningen, 0498-269290 an-ders.flodman@gotland.se. Anders svarar för projektspecifika, byggtekniska frågor.

Kajsa Holmström, programansvarig projektledare, hälso- och sjukvårdsförvaltningen 0498-268084, kajsa.holmstrom@gotland.se. Kajsa svarar för projektspecifika verksamhetsfrågor.

Mejl till projektgruppen
nyaakuten@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på akutmottagningens entré på Visby lasarett

Information om- och tillbyggnad av Akutmottagningen, Visby lasarett

Region Gotland har beslutat att bygga om och bygga ut akutmottagningen på Visby lasarett. Projektet har nu en upphandlad entreprenör och genomfört en fördjupad förstudie.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat om fortsatt framtagande av handlingar (systemhandlingar) med tillhörande kalkyl tills i februari 2020.

Arbetet fortsätter med ett stort engagemang från verksamheten. Mer information kommer fortlöpande att läggas ut på denna hemsida.

Bakgrund
Lokalerna är för trånga för de funktioner som finns där idag. Det finns inte tillräckligt  med fri yta runt funktionerna. Viss verksamhet och förvaring sker i korridorer och det är bristande sekretess vid anmälan (i väntrummet).

Vision

Rätt vård i rätt tid på rätt plats genom säkert, tryggt och effektivt flöde.

Lokalerna ska ge förutsättningar för:

 • ett tryggt och effektivt omhändertagande av patienter med akut sjukdom eller olycksfall som inte kan vänta eller som kräver sjukhusets specialistresurser och vid katastrofsituation.  
 • vård i två skilda eller sammanslagna akutrum samtidigt.
 • vård av patient med luftburen smitta i enskilt rum med egen ingång utifrån och övertryckssluss från korridor.
 • säker och effektiv handläggning genom att kunna separera flödet för de minst respektive mest akut sjuka
 • skydda patienternas integritet genom att bygga lokaler och skapa rutiner som ger hög sekretess på akutmottagningen
 • hög säkerhet, för såväl patienter och anhöriga som för personal, vid våld och hot situationer
 • bra arbetsmiljö med god luft-, ljud- och ljusmiljö
 • att patienterna uppfattar sig informerade om prioritering och turordning
 • att vårdmiljön upplevs som attraktiv/funktionell av patienter och anhöriga och utgå från den forskning som finns
 • att ingen verksamhet eller förvaring sker i korridorerna
 • tillräcklig fri yta kring funktioner, utgå från nationell bästa praxis
 • tillvarata barnperspektivet.
 • Möjlighet till barnakut dygnet runt

Läs reportage om Akutmottagningen (publ. i april 2019)

Programstyrgrupp
Charlotte Kaviani, verksamhetschef Akutmottagningen
Jens Eriksson, Tf verksamhetschef infektion och AT-läkarchef
Pernilla Olsson, enhetschef Akutmottagningen
Erika Liljegren
Åsa Svensson
Peter Larsson
Marie Ehn
Marie Hoas
Liselott Fallenius
Karin Lindby-Tägt
Fridele Gauerman 
 

Projektgrupp
Anders Flodman (TKF), Peter Eklöf (TKF), Michael Modin (TKF), Maria Söderdahl (TKF), Göran Thomasson (TKF), Christian Eriksson (HSF), Kajsa Holmström (HSF), Börje Martell (HSF), Erika Liljegren (HSF). Se kontaktvägar till projektgruppen under "Kontakta oss".

Projektstyrgrupp:
Patric Ramberg (TKF), Gunnar Ramstedt (HSF), Cathrine Malmqvist (HSF), Yvonne Skovshoved (HSF), Niclas Ohlander (TKF),Torbjörn lhse (TKF), Björn Sandqvist (TKF).