Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bygget av nya Alléskolan

På den här sidan kommer information att fortlöpande läggas som gäller bygget av nya Alléskolan i Visby. Tekniska nämnden bestämde vid sitt möte den 30 mars att Wisab Bygg AB har lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet till en summa av 97 950 000 kronor gällande detta projekt.

Wisab Bygg AB:s anbud tillsammans med uppskattad byggherreomkostnad bedöms rymmas inom tilldelad budget. Det handlar om att riva den befintliga skolan i Visby och på samma plats bygga en ny grundskola.

Syftet är att skapa en modern och ändamålsenligt skola och fritidshem för cirka 350 elever och 50 personer i personalen.

I samband med att det blir en ny skolbyggnad kommer det att finnas plats för att flytta förskoleklass och årskurs 1 från Humlegårdsskolan till Alléskolan. Skolan får möjlighet att ha två parallella klasser för förskoleklass och årskurs 1-6. Den nya skolbyggnaden kommer att bli cirka 4000 kvadratmeter fördelat på tre våningsplan. Eleverna som börjar 7:an kommer fortsatt att gå på Solbergaskolan.

Byggstart september 2022

Bygg- och rivningsstart planeras till september 2022 och skolan kan starta på nytt i den nya byggnaden till höstterminen 2024. Under byggtiden ska elever och personal flyttas till tillfälliga lokaler på Södervärnskolan.

Beslutet gällande Alléskolan med tillhörande handlingar finns tillgängliga på miljö- och byggnämnden, Region Gotland (www.gotland.se).

Projektledare är Anders Fagerberg och biträdande projektledare är Malin Pettersson, teknikförvaltningen Region Gotland.