Kontakt

Helena Andersson
Ekostrateg
Telefon: 0498-26 92 12
E-post: helena.andersson@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vision och miljöprogram

Gotlands regionala utvecklingsprogram Vision 2025 har fem övergripande mål. Ett av dessa är att Gotland ska bli en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor. Utvecklingsprogrammet lägger därför stor vikt vid hållbarhetsfrågorna, speciellt de kring energi och vatten.

Hur detta ska gå till konkretiseras i Region Gotlands miljöprogram. Miljöprogrammets huvuduppgift är att peka ut fokusområden och strategier för arbetet med att nå Region Gotlands övergripande miljömål.

Region Gotland har haft miljöprogram sedan mitten på 1990-talet. Det senaste i raden antogs av regionfullmäktige i november 2015. Programmet består av två delar:

  • en strategisk del med övergripande mål som förvaltas av regionstyrelsen samt 

  • nämndvisa handlingsplaner med innehåll som nämnderna bereder och beslutar om en gång per mandatperiod.

Det strategiska programmet är koncentrerat kring fyra prioriterade områden: Energi och klimat, Vatten, Hållbara val och Naturens mångfald. Programmet innehåller också Region Gotlands miljöpolicy. Läs mer här under respektive rubrik, eller  öppna miljöprogrammet som pdf.

Handlingsplanen beskriver vad som ska göras och av vem. En majoritet av nämnderna har antagit egna uppföljningsbara handlingsplaner.   

  • Planerna ska innehålla egna mål och åtgärder som ska genomföras enligt miljöprogrammets intentioner.
  • Mål och åtgärder ska utformas så att de ryms i regionens vanliga system för planering, styrning och uppföljning.
  • Handlingsplanerna ska även inkludera samarbeten med andra aktörer för att nå miljömål för Gotland inom till exempel energiområdet.

Planerna sätts sedan samman till en gemensam, som därmed täcker all Region Gotlands verksamhet.

Uppföljning görs i samband med årsbokslut. Varje år redovisas också ett antal gröna nyckeltal för några av regionens betydande miljöfaktorer. De utgör också en jämförelse för Region Gotland med andra kommuner och landsting.