Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Medborgarundersökning (SCB)

I Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning får medborgare tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Några av de områden som undersöks är skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration samt förtroende.

Medborgarundersökningen 2022

2022 års medborgarundersökning skickades ut till 1 200 gotlänningar i slutet av augusti. 446 personer svarade på undersökningen. Deltagarna svarade på frågor om vad de tycker om att bo och leva på Gotland, om Region Gotlands verksamheter samt om möjligheten till inflytande.
 
Enkäten visar att gotlänningarna känner sig trygga, tycker att Gotland är en bra plats att leva på och skulle rekommendera andra att flytta hit. Däremot upplever man en begränsad möjlighet att påverka kommunala verksamheter och politiska beslut. Även möjligheten att delta aktivt i utveckling av kommunen upplever man som begränsad.
 
Områden som gotlänningarna ger högt betyg är bland annat skola, räddningstjänst och det lokala kultur- och nöjeslivet. Bland de områden som gotlänningarna är mindre nöjda med finns äldreomsorgen, utbudet av ställen för unga att träffas på och möjligheten att göra vardagliga resor med kollektivtrafiken.

Bakgrund om medborgarundersökningen 

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning som administreras av SCB. På Gotland görs mätningen vartannat år.
 
Frågorna i enkäten handlar bland annat om hur man som gotlänning uppfattar sina möjligheter till arbete och utbildning, inflytande och hur trygg man känner sig. Det handlar även om hur man bedömer kommunens tjänster, service och bemötande när det gäller skola, äldreomsorg, gator och vägar, renhållning och möjligheter till idrotts- och fritidsliv. 
 
Från och med 2021 har SCB:s medborgarundersökning gjorts om med en ny design. Bland annat har frågorna fått nya svarsskalor och den övre åldersgränsen har tagits bort helt så alla över 18 år har möjlighet att ingå i urvalet. Från och med 2021 kan kommunerna även jämföra sina resultat med Sverige som helhet. Gotland deltar vartannat år och var innan 2022 med senast 2020.
 

Information om Medborgarundersökningen på SCB:s hemsida. 

Se resultatet i databasen Kolada.