Kontakt

Frågor om exploatering och markanvisning

E-post: mark@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Markanvisning

Region Gotland erbjuder ibland möjligheten för företag att reservera ett visst kommunägt markområde. Det kallas för markanvisning och används som ett sätt att stimulera utveckling och bättre ta tillvara på idéer från utomstående aktörer.

Översiktsplan och detaljplan visar vägen

Vilken typ av verksamhet som ska bedrivas inom vilket område bestäms i översiktsplaner och detaljplaner. När mark säljs eller reserveras måste den tilltänkta verksamheten stämma överens med det som planerats för området.

Besluten är offentliga

När det gäller beslut om markreservation gäller lagen om allmänna handlingars offentlighet. Alla markreservationer som Region Gotland beslutar är alltså offentliga.

Samma gäller givetvis beslut om vem som har vunnit en viss markanvisningstävling. Under tiden tävlingen pågår gäller dock sekretess.

 

Vanliga begrepp

En markanvisning kan se ut på olika sätt. Här nedan reder vi ut begreppen. Klicka på rubrikerna för att läsa mer.

En direktanvisning innebär att en intressent hör av sig till Region Gotland med en idé om utveckling av ett område. Idé bedöms av regionen och prövas mot ändamålet i befintliga och kommande planer.

Bedömer vi idén som bra, kan en direktanvisning ske. En direktanvisning kan också ske genom att Region Gotland föreslår en viss byggherre för ett visst projekt. Det kan vara fall där särskild kompetens eller erfarenhet är nödvändig.

I mindre projekt används ofta så kallad ”riktad markanvisning” för att samla in förslag för hur ett område ska bebyggas. Region Gotland uppmanar då flera byggföretag att inom en viss tid komma in med tävlingsbidrag, där man med mindre krav på detaljering redovisar hur man vill utnyttja den berörda marken.

Det vill säga vad man tänkt bygga, hur det ska se ut och vilken upplåtelseform man tänkt sig. Även hyresnivåer, eventuella bostadsrättsinsatser, hur mycket man är beredd att betala för marken, tidplaner och etappindelning kan ingå i redovisningen.

Region Gotland avgör sedan vilket företag som man anser har lämnat det bästa förslaget och erbjuder detta första rätt att ingå ett markanvisningsavtal.

I större projekt används istället ofta markanvisningstävlingar. Det innebär samma sak som riktad markanvisning med skillnaden att det ställs större krav på detaljering när företagen redovisar hur de vill utnyttja marken. Även här är dock syftet att hjälpa Region Gotland att avgöra vilket företag som ska få ingå markanvisningsavtal för platsen.