Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lokala utvecklingsplaner

Under 2017-2018 arbetade Region Gotland tillsammans med Gubis (gotländska utvecklingsbolag i samverkan) och Sveriges lantbruksuniversitet med projektet Landsbygdsutveckling 2.0. I projektet utvecklades arbetsformer för arbete med landsbygdsutveckling på Gotland. Ett sätt var att fyra bygder tog fram varsin lokal utvecklingsplan; Fårö, Östergarnslandet, Hemse och Burgsvik/Storsudret.

En lokal utvecklingsplan är bygdens gemensamma prioritering och viljeriktning gällande hur man vill utveckla sin bygd. Syftet är att skapa en gemensam bild av nuläge, vision och prioriterade insatser utifrån lokala förutsättningar. Arbetet görs av  föreningar, organisationer och utvecklingsbolag på platsen utifrån tre perspektiv, attraktivitet för boende, besökare och företag. 

Regionstyrelsen beslutade den 28 mars 2019 att fortsätta arbetet med att ta fram lokala utvecklingsplaner (LUP) för platser på Gotland. Processen leds av Region Gotland men arbetet sker av lokala utvecklingsaktörer på respektive plats som också äger sin egen plan. I september 2019 startade arbetet med tre lokala utvecklingsplaner, i Roma och i Fårösund och en uppdatering av planen för Storsudret.