Kontakt

Helena Andersson
Ekostrateg
Telefon: 0498-26 92 12
E-post: helena.andersson@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Skylt med information om blåhallon. Foto: När hembygdsförening

Lokala naturvårdssatsningen – LONA

Den lokala naturvårdssatsningen – LONA – är ett statligt bidrag för lokala naturvårdsprojekt. Ansökan sker via kommunerna och beslut tas av Naturvårdsverket och Länsstyrelsen. Vill du ansöka för projekt 2020, kontakta Region Gotland under andra halvan av augusti 2019.

LONA-logotyp LONA är till för att stödja det lokala naturvårdsengagemanget och är den hittills största nationella satsningen för detta. LONA ska främja såväl biologisk mångfald som friluftsliv och kunskapsutveckling. Drivkraften är de lokala idéerna och behoven.

Stöd kan lämnas till projekt inom en eller flera av kategorierna:

 • kunskapsuppbyggnad,
 • framtagande av underlag (exempelvis kommunala naturvårdsprogram),
 • områdesskydd,
 • vård och förvaltning av områden, naturtyper och arter (inklusive åtgärder som främjar friluftsliv i natur- och kulturmiljö),
 • restaurering av områden, naturtyper och bestånd av arter,
 • information, folkbildning och annan kunskapsspridning,
 • restaurering eller anläggande av våtmarker samt
 • förberedelsearbete inför restaurering eller anläggande av våtmarker.

Hur fungerar LONA?

Föreningar, ideella organisationer och privatpersoner kan få bidrag till projekt genom sin kommun. De olika projekten sammanställs av kommunen i en samlad ansökan till sin Länsstyrelse som i sin tur hanterar ansökan. På Gotland är det alltså Region Gotland som ansvarar för att LONA-ansökningar, rekvisitioner och årliga rapporteringar lämnas in till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen fattar beslut om bidragsstödet som kommer från Naturvårdsverket.

Ett LONA-projekt ska vara genomfört inom högst fyra år efter Länsstyrelsens beslutsdatum. Stödet rekvireras efter att direkta kostnader uppkommit och är högst 50 procent av totala projektkostnaden. Ideell tid kan räknas som medfinansiering och värderas då till högst 200 kr per timme.

Skicka in en LONA-ansökan

Vill du ansöka om LONA-medel så kontaktar du någon av nedan listade. För projekt med start 2020 – ta kontakt under andra hälften av augusti 2019 så får du hjälp och vägledning. 

 • Helena Andersson, ekostrateg, telefon 0498-26 92 12 eller mejl
 • Charlotta Rasmusson, miljöhandläggare, telefon 0498-26 94 01 eller mejl
 • Evelina Lindgren, kommunekolog, telefon 0498-26 90 86 eller mejl

Tidigare och pågående LONA-projekt

Genomförda och pågående LONA-projekt finns hos 15 gotländska organisationer för botanik, ornitologi, idrott, hembygd, kultur, friluftsliv och fiske samt några av regionens förvaltningar.

Knappt två miljoner kronor är beviljade till de fem LONA-projekt som just nu pågår eller är dags att slutredovisa till länsstyrelsen på Gotland. Sedan tidigare är cirka fem miljoner kronor förmedlade till genomförda LONA-projekt. Projekten finns inom områdena tillgängliggörande av natur, naturvårdsröjningar, fiskevård och fågelinventering.

LONA 2018

Fyra projekt startade våren 2018:

 • Fenomenalen – ”Planetskötarutbildning” om de Globala hållbarhetsmålen
 • Rädda Valleviken –  Kossor på stranden
 • Sportfiskarna – projektet Skolbäcken
 • Gotländska ängeskommittén– Skyddsvärda träd

Exempel på tidigare projekt som fått stöd:

 • Museigården Norrbys i Väte fick stöd för att synliggöra och tillgängliggöra naturvärden i gårdsmiljön för sinabesökare.
 • Tomtbods fiskeläge fick stöd för röjning.
 • Sveriges Lantbruksuniversitet har fått stöd till studier av säl och skarv och deras effekter på det kustnära fisket.
 • Frilufts- och naturvårdsröjningar i fler områden nära Visby har beviljats stöd i ett samarbete mellan Skogsstyrelsen och Region Gotland.