Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Skylt med information om blåhallon. Foto: När hembygdsförening

Lokala naturvårdssatsningen – LONA

Den lokala naturvårdssatsningen – LONA – är ett statligt bidrag för lokala naturvårdsprojekt. Ansökan kan enbart sker via kommunerna. Beslut om att lämna in ansökan tas av  Regionstyrelsen. Beslut om bidrag tas av Naturvårdsverket och Länsstyrelsen.  För nya projekt är nu nästa ansökningstillfälle nästa höst!

För höstens LONA-ansökan måste vi redan nu ha fått in externa projekt inskrivna i LONA-registret och medfinanseringsintyg skickade till oss, ansökan ska behandlas på regionstyrelsens novembermöte 2020. 

LONA-logotyp LONA är till för att stödja det lokala naturvårdsengagemanget och är den hittills största nationella satsningen för detta. LONA ska främja såväl biologisk mångfald som friluftsliv och kunskapsutveckling. Drivkraften är de lokala idéerna och behoven.

Stöd kan lämnas till projekt inom en eller flera av kategorierna:

 • kunskapsuppbyggnad,
 • framtagande av underlag (exempelvis kommunala naturvårdsprogram),
 • områdesskydd,
 • vård och förvaltning av områden, naturtyper och arter, inklusive att främja pollinatörer och att bekämpa invasiv växtlighet 
 • åtgärder som främjar friluftsliv i natur- och kulturmiljö,
 • restaurering av områden, naturtyper och bestånd av arter,
 • information, folkbildning och annan kunskapsspridning,
 • restaurering eller anläggande av våtmarker samt
 • förberedelsearbete inför restaurering eller anläggande av våtmarker.

Hur fungerar LONA?

Föreningar och organisationer kan få bidrag till projekt genom sin kommun. De olika projekten sammanställs av kommunen i en samlad ansökan till sin Länsstyrelse som i sin tur hanterar ansökan. På Gotland är det alltså bara Region Gotland som kan ansöka om LONA-stöd hos till länsstyrelsen. Vi tar in andra organisationers ansökningar, regionstyrelsen beslutar om ansökan ska lämnas in. Länsstyrelsen fattar beslut om bidraget, pengarna kommer från Naturvårdsverket.

Ett LONA-projekt får pågå i högst fyra år efter Länsstyrelsens beslutsdatum. Stödet rekvireras efter att direkta kostnader uppkommit och är högst 50 procent av totala projektkostnaden, utom för våtmarksprojekt som kan få upp till 90 % stöd. Ideell tid i föreningarna kan räknas som medfinansiering och värderas då till högst 200 kr per timme.

Kontakta oss

Vill du ansöka om LONA-bidrag kontaktar du någon av oss: 

 • Helena Andersson, ekostrateg, telefon 0498-26 92 12 eller mejl
 • Evelina Lindgren, kommunekolog, telefon 0498-26 90 86 eller mejl

Vill du läsa mer om LONA, se Naturvårdsverkets LONA-register. Nedan finns också en länk till nya och tidigare LONA-projekt på Gotland.