Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Skylt med information om blåhallon. Foto: När hembygdsförening

Lokala naturvårdssatsningen – LONA

Den lokala naturvårdssatsningen, LONA, är ett statligt bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Via LONA finns möjlighet att få upp till 50 procent i bidrag för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa.

LONA-logotyp

Ordinarie ansökningstillfälle i höst 

I höst finns enligt länsstyrelsen enbart möjlighet att söka LONA Våtmark. Eventuella ansökningar från externa utförare  bör finnas i  LONA -tjänsten i september, absolut senast början av oktober.

Ansökan görs digitalt, se länk nedan, men glöm inte att medfinansieringsintyg från din organisation ska skickas in till Region Gotland. Vilka projekt som Regionen prioriterar att ta med i en ansökan i höst kommer i så fall att beslutas av regionstyrelsen i november. 

 • Observera att de datum för ansökningar Naturvårdverket anger på sin webbplats gäller kommunernas ansökningar. För att er organisation som initiativtagare och utförare ska kunna få med ert projekt i regionens ansökan, så är det tiderna ovan som gäller. 

Vad är LONA?

LONA är en nationell satsning för att stödja kommuners och ideella  föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang för naturvårdsnytta, friluftsliv, folkhälsa, tätortsnära natur och tillgänglighet.

Inom LONA finns för Gotlands del begränsningar för nya projekt: 

 • LONA Natur - ingen finansiering finns för nya projekt i år 
 • Våtmarksprojekt ( kan få upp till 90 % stöd)

Stöd till LONA-projekt kan ges inom en eller flera av kategorierna nedan, för våtmarksprojekt  gäller de två nedersta punkterna och inga andra:

 • kunskapsuppbyggnad,
 • framtagande av underlag (exempelvis kommunala naturvårdsprogram),
 • områdesskydd,
 • vård och förvaltning av områden, naturtyper och arter 
 • åtgärder som främjar friluftsliv i natur- och kulturmiljö,
 • restaurering av områden, naturtyper och bestånd av arter,
 • information, folkbildning och annan kunskapsspridning om naturvård,
 • restaurering eller anläggande av våtmarker samt
 • förberedelsearbete inför restaurering eller anläggande av våtmarker.

Hur fungerar LONA?

På Gotland är det bara Region Gotland som kan ansöka om LONA-stöd hos  länsstyrelsen. Vi kan även ta in ansökningar från ideella organisationer som har projektidéer och kan visa att de har genomförandekapacitet. Det är sedan Regionstyrelsen som beslutar om ansökan ska lämnas in. Länsstyrelsen fattar beslut om LONA-bidragen och kan också välja att prioritera bland sökta projekt. Pengarna kommer från Naturvårdsverket.

Ett LONA-projekt får pågå i högst fyra år efter Länsstyrelsens beslutsdatum. Stödet rekvireras efter att direkta kostnader uppkommit och är högst 50 procent av totala projektkostnaden, utom för våtmarksprojekt som kan få upp till 90 % stöd. Ideell tid i föreningarna, som gäller insatser i projektet - inte föreningens övriga verksamhet - kan räknas som medfinansiering och värderas då till 200 kr per timme. 

LONA-projekt får inte drivas av privatpersoner eller företag.  

Läs mer om LONA hos Naturvårdsverket

Vill din förening söka om LONA-bidrag? Kontakta oss! 

 • Helena Andersson, ekostrateg, telefon 0498-26 92 12 eller mejl
 • Sebastian Bolander, regionekolog, telefon 0498-26 94 81 eller mejl

Nedan finns också en länk till nya och tidigare LONA-projekt på Gotland.