Kontakt

Henrik Hammarskjöld, rektor för St.Hansskolan och Norrbackaskolan
Tfn 0498 - 26 94 84
E-post: henrik.hammarskjold@gotland.se 

Annika Jakobsson, rektor för Västerhejde skola och Eskelhem skola
Tfn: 0498 - 26 48 26
E-post: annika.jakobsson02@gotland.se

Gun Thomsson, rektor för Solklintsskolan och Fole skola
Telefon: 0498-20 44 73
E-post: gun.thomsson@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lika Olika

Sex gotländska skolor deltar just nu i arbetet med att införa Lika Olika-metoden i sina verksamheter. 

Det handlar om sex grundskolor: Norrbackaskolan, St. Hansskolan, Västerhejde skola, Eskelhem skola, Solklintskolan och Fole skola som ska arbeta med Lika Olika-metoden i skolan under tre år.

Fokus ligger på att göra förflyttningar kring egna värderingar, fördomar, attityder, konsekvenstänk, beteenden, självkänsla och mycket mer. Ytterst handlar det om att skapa tolerans för varandras olikheter.

Så här går arbetet med Lika Olika till i skolorna

I en inledande fas sker så kallade förstudiesamtal med skolorna. Där identifieras varje skolas nuläge, särskilda styrkor, svagheter och behov. Förstudien sker i form av intervjuer med bland annat ledningsgrupp, elevhälsa samt representanter från personalgruppen. Eleverna deltar i förstudien genom att svara på målgruppsanpassade enkäter. Skolan arbetar sedan tillsammans med Lika Olika utifrån en anpassad plan för att skapa nya processer kring deras värdegrundsarbete.

Lika Olika-metoden kommer att omfatta både lärare, elever och vårdnadshavare. Skolorna kommer exempelvis att genomföra temaföreläsningar tillsammans med Mary Juusela som är grundare av metoden. Arbetet kommer även att ske i klassrummen utifrån övningar i en metodbok. 

Arbetet med metoden i skolorna på Gotland pågår under tre år från och med 2021 och sker samarbete med Länsförsäkringar Gotland, som finns med som Lika Olika-fadder för fem av skolorna. Fadderskapet innebär ett finansiellt stöd för dessa skolor.

Mer om Lika Olika-metoden

Lika Olika-metoden bygger på en studie som Mary Juusela, utbildare och föreläsare, genomförde mellan åren 2003 och 2013 under det hon bodde hemma hos 700 slumpmässigt utvalda familjer - alla med erfarenhet av adoption. Hon ville undersöka de underliggande psykologiska faktorer som får oss att antingen inkludera eller exkludera andra. Metoden Mary tagit fram handlar om att förebygga diskriminering och utanförskap bland både barn, unga och vuxna.

Läs mer om Lika Olika-metoden

Skolor som medverkar i satsningen

  • Västerhejde skola – start 8 november 2021
  • Eskelhem skola – start 8 november 2021
  • St: Hansskolan, Visby – start 11 november 2021
  • Norrbackaskolan, Visby – start 11 november 2021
  • Fole Skola – start våren 2022
  • Solklintsskolan – start våren 2022
  • Lärbro skola - start våren 2023
  • Fårösundskolan - start våren 2023

Fler skolor har visat intresse att ansluta framöver.