Kontakt

Maria Amér
tf. chefläkare
Tel: 0498-26 90 00 (vxl)

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lex Maria

Om en patient har fått eller riskerat att få en allvarlig skada i hälso- och sjukvården ska vårdgivaren anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Varje vårdgivare ska utse en särskild person som ansvarar för att skicka anmälningar enligt lex Maria till IVO. I hälso- och sjukvårdsförvaltningen är det chefläkaren.

I samband med att händelsen anmäls gör vårdgivaren en intern utredning av det som inträffat. Utredningen görs ofta i form av en händelseanalys. Den beskriver händelseförlopp och bakomliggande orsaker. Händelseanalysen leder fram till beslut av ansvarig chef om åtgärder, som ska minska eller undanröja risken, så att samma typ av skada inte ska kunna hända igen.

Det är viktigt att all hälso- och sjukvårdspersonal rapporterar avvikelser i regionens interna avvikelsesystem ”Flexite”. Även patienter och deras närstående kontaktar sjukvården eller regionens Patientnämnd och påtalar allvarliga brister. Båda dessa informationskällor gör det möjligt för vårdgivaren att få kännedom om händelser som ska anmälas enligt lex Maria.

IVO:s roll som tillsynsmyndighet är att granska de vidtagna åtgärderna och vid behov ställa ytterligare krav.

Läs mera på IVO:s hemsida