Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Del av Othem Österby 1:198 - samrådsförslag

Upphävande av delar av detaljplaner för Gotland Othem Österby 1:198 (1), Region Gotland.

Miljö- och byggnämnden har uppdragit åt samhällsbyggnadsförvaltningen att samråda med ett förslag till upphävande av delar av detaljplaner för rubricerat område.

Ett förslag till upphävande av delar av detaljplaner för rubricerad fastighet, daterat 2023-10-04 har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen och förslaget finns även tillgängligt i Region Gotlands entré, Visborgsallén 19 i Visby från 2023-11-17 till och med 2023-12-12.

Syfte med detaljplanen

Förslaget avser upphävandet av del av detaljplaner för aktuellt område och syftar till att skapa förutsättningar för en framtida fastighetsreglering mellan fastigheterna Gotland Othem Österby 1:198 och Gotland Othem Österby 1:121.

Planområdets läge

Planområdet ligger i hamnområdet i nordöstra delen av Slite samhälle.

Tidplan

Beslut om samråd togs 18 oktober 2023 MBN §193. Samrådet pågår till och med 12 december 2023.

Beslut om positivt planbesked togs av Miljö- och byggnämnden 20 november 2019 MBN §281.

Ärendenummer

MBN 2021/8077 

Frågor besvaras av

Planarkitekt Charlotta Nordberg
tel. 0498-26 98 30

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Planhandlingar