Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Vera Kebbe med band på Kf Roxys jazzclub dec 2018 (foto: Anna Ericsson)

Kulturstöd

Vilka stöd och bidrag kan jag söka för kulturverksamheter?

Kulturföreningar och kulturorganisationer kan ansöka om verksamhetsbidrag, arrangörsbidrag, rabatterade resor och tryckningsstöd.

Nyhet: Rabatterade resor med Destination Gotland

Region Gotlands kultursektion (RG) slutit en överenskommelse med Destination Gotland (DG) som innebär att kulturaktör fr o m september 2018 erhåller rabatterade priser på resor till och från Gotland. Reserabatten utges till resenären via organisationer som erhåller någon form av kulturstöd från Region Gotland, med undantag för attraktiva avgångar i samband med helger och storhelger. Biljetterna är ombokningsbara och varje rabattkod är giltig för resa med upp till 9 personer och ett fordon.

Rabatten varierar i storlek beroende på val av avgång, men är ca 10-40% på motsvarande ombokningsbar biljett. Rabatten erhålles genom att resenären vid bokning av resa anger en rabattkod. Denna rabattkod erhålles från Region Gotlands kultursektion (se nedan). 

Utdelning av rabattkoder sker när en eller flera personer ska utföra ett arbete inom kulturområdet som innebär ett resande till eller från Gotland. Rabatterna gäller således både för personer på Gotland som ska resa till fastlandet för ett kulturuppdrag och för personer som ska resa till Gotland för ett kulturuppdrag. Personer skrivna på Gotland har en lägre rabatt än tillresande.

Anmälan görs via ett mail där Du uppger resornas syfte och resenärernas antal samt om det är resa till eller från Gotland som ska göras.

Kontaktpersoner till vilka anmälan görs:

Madeleine Nilsson
madeleine.nilsson01@gotland.se
073-765 82 62

Björn Ahlsén
bjorn.ahlsen@gotland.se
070-4477436

 

Verksamhetsbidrag (Ansökningsperiod 1/5- 31/8)

Från och med 2018 görs ansökan om verksamhetsbidrag helt digitalt via regionens e-tjänster. Du behöver inte som tidigare skicka in alla årsmöteshandlingar. Se vidare information nedan.

Verksamhetsstöd kan sökas av bidragsberättigade kulturorganisationers till den ordinarie verksamhet som organisationen planerar för nästkommande kalenderår. Stödet utgår för att bidra till att täcka organisationens löpande kostnader för sin verksamhet, t.ex. lokalhyror, personal, medlemsvård och föreningsaktiviteter. Verksamhetsstöd utgår ej till investeringar och fastighetsrelaterade kostnader.

Med bidragsberättigad kulturorganisation avses föreningen (eller sammanslutning i andra organisationsformer) som är verksamma på Gotland inom något eller några av kulturområdena inom kulturarvet eller konsterna (teater, musik, dans, litteratur, bild och form) eller bedriver en gränsöverskridande och nyskapande verksamhet. Kulturorganisationer kan vara arrangerande eller utövande inom något eller flera konstområden, kulturminnesvårdande eller samordnande.

Bidragsberättigad organisation ska uppfylla följande villkor: Organisationen ska bedriva en regelbunden och kontinuerlig verksamhet, vara demokratisk såväl vad beträffar uppbyggnad som syfte, ha öppet medlemskap i enlighet med föreningens stadgar, följa sina stadgar och ha en stadgeenligt vald styrelse och valda revisorer. Organisationen ska även inneha bankkonto (motsvarande) och ett organisationsnummer.

Beslut om verksamhetsbidrag fattas av Regionstyrelsen i slutet av varje år och bidrag beviljas då för nästkommande år.

 

OBSERVERA: Ansökan om verksamhetsstöd görs digitalt via 

https://etjanst.gotland.se/oversikt/overview/717

För att kunna genomföra ansökan om verksamhetsstöd som kulturorganisation måste verksamhetsplan och budget bifogas för det året som ansökan avser. Alla årsmöteshandlingar ska hållas tillgängliga och kunna skickas in på begäran. 

Det är viktigt att ansökan motiveras. Budget och verksamhetsplan för nästkommande år kommer tillsammans med ansökans motivering att vara det främsta underlaget för vår bedömning av föreningens behov av bidrag.

Har du frågor, kontakta gärna Madeleine Nilsson på telefon 0498-26 96 28 eller e-post madeleine.nilsson01@gotland.se

 

Arrangörsbidrag (löpande ansökningstid)

Med ett kulturarrangemang avses en tidsbegränsad aktivitet i form av föreställningar, utställningar, konserter, seminarier e dyl. företrädesvis inom konstarternas (scenkonst, bildkonst, litteratur, bild) eller kulturarvets område och som presenteras för en publik. Arrangemanget i fråga skall vara offentligt och erbjudas och marknadsföras mot allmänheten, och stöd kan således inte beviljas för interna föreningsaktiviteter.

För stöd till produktion eller visning av film hänvisas till de stödformer som utges av Film på Gotland.

Arrangemangsstöd kan sökas av såväl organisationer som enskilda personer, företag eller grupper. Kulturorganisationer som erhåller verksamhetsstöd och genomför kulturarrangemang utöver den basverksamhet för vilken man ansökt och beviljats verksamhetsstöd, kan för dessa även söka arrangemangsstöd. Arrangerade kulturorganisationer som erhåller verksamhetsstöd för sina arrangemang kan dock inte dessutom söka arrangemangsstöd.

Ansökan inlämnas löpande under året och i god tid innan arrangemanget avses genomföras. Ansökan inkommen i efterskott behandlas ej.

Bedömningskriterier och villkor

 • I bedömningen av ansökningar eftersträvar Region Gotland en god geografisk och innehållsmässig spridning. Övriga kriterier och bedömningsgrunder är
 • Hur arrangemanget överensstämmer med Region Gotlands mål
 • Arrangörsmässig och konstnärlig kvalitet
 • Arrangemangets lokala förankring
 • Arrangemangets aktualitet
 • Arrangemangets ekonomi och behovet av ekonomiskt stöd
 • Arrangörens egna insats och storleken på entréintäkter/deltagaravgifter
 • Arrangemangets kvaliteter i avseende på inkludering
 • Hur arrangemanget avses offentliggöras
 • Erfarenheter från sökandens tidigare arrangemang
 • Utbetalning av beviljat kontantstöd sker så snart beslut är fattat.
 • Region Gotland skall erbjudas minst två fribiljetter till arrangemanget.
 • Att arrangemanget erhåller stöd från Region Gotland skall tydligt framgå i all marknadsföring
 • Bidragsmottagaren skall efter genomfört arrangemang inkomma med en skriftlig redovisning innehållande utvärdering och redovisning av ekonomiskt utfall.
 • Om arrangemanget ej genomförs skall återbetalning av bidraget ske. Om arrangemanget genomförs vid annan tid eller med förändrat innehåll mot vad som angivits vid ansökan skall ansvarig enhet på Region Gotland underrättas därom för samråd om eventuella konsekvenser.

Stödet ges främst i form av kontantstöd, men vi kan även bistå med rådgivning, lokaler, utrustning, viss vaktmästarservice m.m. Stödet ges inte för redan uppkomna kostnader och inte till arrangemang som kan bära sina egna kostnader.

Region Gotlands kultur- och fritidschef beslutar på delegation om beviljande av bidragsbelopp upp till 100 000 kr. Beslut om högre bidragsbelopp skall föreläggas Regionsstyrelsen för beslut.

OBSERVERA: Ansökan om arrangemangsstöd görs digitalt via https://etjanst.gotland.se

Tryckningsstöd

Stödet ska främja utgivning av lokal litteratur och kan ges till tryckning av litteratur som i huvudsak handlar om Gotland eller vars innehåll har tydlig anknytning till Gotland. Vi bedömer varje ansökan efter kriterier som litterär och dokumentär kvalitet och tar även hänsyn till verkets allmänintresse och ämnes- och målgruppsspridning.

Stöd ges inte till akademiska avhandlingar eller till återutgivning av tidigare verk. Undantaget gäller också tidskrifter (årsböcker kan dock få stöd). Det ges inte heller till översättning av publikation som tidigare har fått stöd. Ansökan ska göras av verkets författare eller upphovsperson, inte av förlag eller utgivare. Ansökan görs på blanketten ”tryckningsstöd” som finns för utskrift på hemsidan.

Ansökan kan inlämnas löpande under året, beslut tas två ggr/år och ansökningar behandlas som inkommit t o m 31/3 respektive 30/9. 

Ansökningsblankett hämtar du hem från www.gotland.se/kulturfritid/blanketter