Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Färg! (foto: Stig Hammarstedt)

Kultursamverkansmodellen

Gotland är, som en av de minsta regionerna i Sverige, sedan 2011 med i kultursamverkansmodellen. Genom den har gotländska politiker fått större inflytande över hur de statliga medlen till kultur fördelas.

Planeringen för kultursamverkansmodellens medel görs via en kulturplan, som beskriver all kultur på Gotland och som lyfter fram styrkor och utvecklingsområden och anger hur Region Gotland vill utveckla och prioritera inom kulturområdet de kommande fyra åren.  Nuvarande kulturplan gäller för perioden 2017-2020. Under hösten 2019 har en process påbörjats för att arbeta fram en ny kulturplan för åren 2021-24.

Kultursamverkansmodellen och Kulturplanen är ett dels ett instrument för att främja samverkan mellan olika kultur- och politikområden lokalt, regionalt och nationellt. Dels ett instrument för fördelning av verksamhetsbidrag till de regionala verksamheter som Region Gotland väljer att stödja.

Totalt rör det sig om drygt 45 miljoner kronor per år som de gotländska väljarna genom sina politiker har möjlighet att påverka. 23 av dessa kommer från staten via Statens Kulturråd och 22 från Region Gotlands skattebetalare. De regionala kulturverksamheter som Region Gotland valt att stödja ekonomiskt är de fem kulturinstitutionerna Gotlands Museum, Gotlands Musikstiftelse, Länsteatern på Gotland, Gotlands länsbibliotek och Film på Gotland.

Fokusområden och regionala prioriteringar för perioden 2017-2020:

  • Kulturell delaktighet
  • Villkor för kulturskapande
  • Kulturdriven tillväxt och innovation

Hela kulturplanen och en förkortad populärversion finns att ladda ner i botten på denna sida.

Det här är kultursamverkansmodellen

Se Statens kulturråds film som beskriver kultursamverkansmodellen.