Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Färg! (foto: Stig Hammarstedt)

Kultursamverkansmodellen

Gotland är, som en av de minsta regionerna i Sverige, sedan 2011 med i kultursamverkansmodellen. Genom den har gotländska politiker fått större inflytande över hur de statliga medlen till kultur fördelas.

Totalt rör det sig om drygt 44 miljoner kronor per år som de gotländska väljarna genom sina politiker har möjlighet att påverka. 23 av dessa kommer från staten och 21 från Region Gotlands skattebetalare. Mottagarna är kulturinstitutionerna Gotlands Museum, Gotlands Musikstiftelse, Länsteatern på Gotland, Gotlands länsbibliotek och Film på Gotland.

Planeringen för kultursamverkansmodellens medel görs via en kulturplan. Den innehåller mål och riktlinjer för hur regeringens kulturpolitik ska genomföras och hur man regionalt vill prioritera.  Från och med 2018 är regionstyrelsen den instans som ansvarar för kulturplanen.

Fokusområden och regionala prioriteringar för perioden 2017-2020:

  • Kulturell delaktighet
  • Villkor för kulturskapande
  • Kulturdriven tillväxt och innovation
     

Det här är kultursamverkansmodellen

Se Statens kulturråds film som beskriver kultursamverkansmodellen.