Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Färgtuber. Foto: Stig Hammarstedt

Kultursamverkansmodellen

Gotland är, som den minsta av regionerna i Sverige, sedan 2011 med i kultursamverkansmodellen. Genom den har gotländska politiker fått större inflytande över hur de statliga medlen till professionell kulturverksamhet fördelas i regionen. 

Staten och regionen

Tidigare avgjorde regeringen vilka regionala kulturinstitutioner som hade rätt till statligt stöd, och dessa fick var och en söka stöd från Kulturrådet. Modellen innebär istället att regionerna fördelar statliga medel till regionala och lokala kulturverksamheter. Målet med modellen är att föra kulturen närmare medborgarna och att ge regionerna ett ökat ansvar och ökad frihet inom kulturområdet. Staten har ett fortsatt övergripande strategiskt ansvar för den nationella kulturpolitiken. Modellen innebär att samverkan mellan staten, regionerna, kommunerna och även det civila samhället och de professionella kulturskaparna ökar. Alla regioner utom Stockholm har infört kultursamverkansmodellen.

Den statliga styrningen av regional kulturverksamhet utgår från nationella kulturpolitiska mål: att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund, att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet och att kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. Regionen ansvarar för att bidragsgivningen främjar en god tillgång för länets invånare till de sju områden modellen omfattar (se nedan)

De statliga medel som ingår i modellen uppgår till knappt 1,3 miljarder kronor, vilket motsvarar ca 19 procent av hela den statliga kulturbudgeten. Av dessa destineras ca 23 mkr till Region Gotland.

Regionernas fördelning ska främja en god tillgång för länets invånare till sju kulturområden:

  1. professionell teater-, dans- och musikverksamhet
  2. museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete
  3. biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet
  4. professionell bild- och formverksamhet
  5. regional enskild arkivverksamhet
  6. filmkulturell verksamhet
  7. främjande av hemslöjd.

Kulturplan

Planeringen för kultursamverkansmodellens medel görs via en kulturplan, som beskriver all kultur på Gotland och som lyfter fram styrkor och utvecklingsområden och anger hur Region Gotland vill utveckla och prioritera inom kulturområdet de kommande fyra åren.  Nuvarande kulturplan gäller för perioden 2017-2020. Under hösten 2019 har en process påbörjats för att arbeta fram en ny kulturplan för åren 2021-24.

Kultursamverkansmodellen och Kulturplanen är ett dels ett instrument för att främja samverkan mellan olika kultur- och politikområden lokalt, regionalt och nationellt. Dels ett instrument för fördelning av verksamhetsbidrag till de regionala verksamheter som Region Gotland väljer att stödja.

Totalt rör det sig om drygt 45 miljoner kronor per år som de gotländska väljarna genom sina politiker har möjlighet att påverka. 23 av dessa kommer från staten via Statens Kulturråd och 22 från Region Gotlands skattebetalare. De regionala kulturverksamheter som Region Gotland valt att stödja ekonomiskt är de fem kulturinstitutionerna Gotlands Museum, Gotlands Musikstiftelse, Länsteatern på Gotland, Gotlands länsbibliotek och Film på Gotland.

Kulturplanen beskrivs mera utförligt på sidan Region Gotlands kulturplan. Där kan du också ladda ner och läsa den nu gällande kulturplanen och en förkortad populärversion av densamma.

Se Statens kulturråds film som beskriver kultursamverkansmodellen.