Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotlands kulturplan

Region Gotlands kulturplan för perioden 2017-2020 kan du kan ta del av som en kort film, i form av en populärversion eller i sin helhet. Dokumenten finns längst ner på sidan.

Den nuvarande kulturplanens innehåll

Planen inleds med att redogöra för de mål som är aktuella för kulturområdet på såväl riks- som regional nivå. Den har sedan en beskrivande del som redogör för hur den kulturella infrastrukturen på ön ser ut, såväl i avseende på professionell verksamhet som ideell. I särskilda avsnitt beskrivs kulturområdet uppdelat på de olika kulturområdena Kulturav/kulturmiljö, Scenkonst, Bildkonst, Slöjd, form och design, Litteratur, Bibliotek och läsfrämjande, Film och foto, Kulturfrämjande verksamhet och Spelutveckling.

Kulturplanen beskriver också horisontella perspektiv där konst och kultur har/kan ha en uppgift. Det är områden som kultur och hälsa, kulturens betydelse för attraktivitet och besöksnäring, jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv, bildning och regional utveckling.

Kulturplanen har dessutom tre fokusområden, inom vilka särskilda satsningar och åtgärder ska göras under planperioden. Dessa fokusområden är:

  1. Kulturellt delaktighet
  2. Villkor för kulturskapande
  3. Kulturdriven tillväxt och innovation

Kulturplanen utstakar mål och ambitioner för hela kulturlivet på Gotland, men i sin finansiering begränsas planens aktörer till de fem regionala kulturinstitutionerna

  • Gotlands Museum
  • Gotlandsmusiken
  • Länsteatern
  • Film på Gotland
  • Gotlands Länsbibliotek

Så här togs kulturplanen fram

Ambitionen med kulturplanen har varit att skapa ett måldokument som är övergripande för utvecklingen av all kultur på Gotland.

Region Gotland genomförde en bred dialogprocess för kulturplanen. Dialog har skett med civilsamhället, fria professionella kulturskapare, politiker och tjänstepersoner inom och utanför regionen. Dialog har även skett med institutioner och konsulenter inom kultursamverkansmodellen. En inspirationsdag med temat hållbar kulturdriven tillväxt hölls.

Syftet med de dialoger, workshops och arbetsdagar som har hållits har varit att få en bild av behov och önskemål från människor som på olika sätt är verksamma inom kulturens breda fält.

En politisk referensgrupp från kultur- och fritidsnämnden och regionstyrelsen följde arbetet. Denna grupp tog, tillsammans med förvaltningen, fram målbilder, övergripande fokusområden samt mål och aktiviteter.  

Kulturplanen har sedan godkänts och fastställs av Regionfullmäktige 2016-10-24.


Kulturplan för perioden 2021-24

Under hösten 2019 har arbetet med att ta fram en ny kulturplan för perioden 2021-24 påbörjats. Under hösten kommer att stort antal dialoger att äga rum med aktörer inom kulturområdet och efter avstämningar med de politiska partierna kommer en första remissutgåva att skickas ut i mars-april 2020. Planen ska sedan bearbetas efter de remissvar som kommer in för att föreläggas för Regionstyrelse och Regionfullmäktige för beslut i oktober-november 2020.