Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotland kulturplan 2017-2020

Region Gotlands kulturplan 2017-2020 kan du kan ta del av som en kort film, i form av en populärversion eller i sin helhet. Dokumenten finns längst ner på sidan.

Planens fokusområden

Kulturplanen för 2017-2020 har tre fokusområden.

  1. Kulturellt delaktighet
  2. Villkor för kulturskapande
  3. Kulturdriven tillväxt och innovation

Så här togs kulturplanen fram

Ambitionen med kulturplanen har varit att skapa ett måldokument som är övergripande för utvecklingen av all kultur på Gotland.

Region Gotland genomförde en bred dialogprocess för kulturplanen. Dialog har skett med civilsamhället, fria professionella kulturskapare, politiker och tjänstepersoner inom och utanför regionen. Dialog har även skett med institutioner och konsulenter inom kultursamverkansmodellen. En inspirationsdag med temat hållbar kulturdriven tillväxt hölls.

Syftet med de dialoger, workshops och arbetsdagar som har hållits har varit att få en bild av behov och önskemål från människor som på olika sätt är verksamma inom kulturens breda fält.

En politisk referensgrupp från kultur- och fritidsnämnden och regionstyrelsen följde arbetet. Denna grupp tog, tillsammans med förvaltningen, fram målbilder, övergripande fokusområden samt mål och aktiviteter.