Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Skylt med ordet "kulttur 1 km" och en matsymbol. Foto: Region Gotland/Björn Ahlsén

Region Gotlands kulturplan

Vi har påbörjat arbetet med att ta fram Region Gotlands nästa kulturplan för åren 2021-2024 och ett förslag till denna nya plan ligger ute på remiss 1 maj - 18 juni. Vår nu gällande kulturplan för perioden 2017-2020 kan du kan ta del av nederst på denna sida.

Kulturplan 2021-2024 - svara på remissen!

Vi är nu klara med ett förslag till en ny kulturplan för åren 2021-2024 och den 1 maj kommer förslaget att gå ut på remiss.

Remissen skickas ut till politiska partier, regionala nämnder, kulturinstitutioner och kulturföreningar m.fl. men remissen är öppen, alla som önskar kan inkomma med synpunkter, som förening, grupp eller som enskild person.

Läs remissförslaget och om hur du går tillväga för att skicka remissvar på gotland.se/remiss-kulturplan

Planen ska sedan bearbetas efter de remissvar som kommer in för att sedan behandlas i regionstyrelse och regionfullmäktige i oktober-november 2020.

Kulturplanen är en del av den så kallade Kultursamverkansmodellen (länk till vänster på denna sida) som i korthet innebär hur regionala och statliga pengar ska fördelas till våra professionella kulturinstitutioner. Deras verksamhet står naturligtvis i fokus i kulturplanen, men planen omfattar öns hela kulturliv, professionella som ideella, institutioner såväl som frilansande och privata aktörer.

Har du andra tankar och synpunkter kring kulturen på Gotland är du mycket välkommen att ta kontakt med oss på kultur- och fritidsavdelningen (se kontaktuppgifter längst ner på denna sida).

Se filmen från dialogmötet den 20 november 2019 med representanter från teaterområdet på Gotland:

Kulturplan 2017-2020

Planeringen för kultursamverkansmodellens medel görs via en kulturplan, som beskriver all kultur på Gotland och som lyfter fram styrkor och utvecklingsområden och anger hur Region Gotland vill utveckla och prioritera inom kulturområdet de kommande fyra åren.  Nuvarande kulturplan gäller för perioden 2017-2020. Under hösten 2019 har en process påbörjats för att arbeta fram en ny kulturplan för åren 2021-24.

Den nuvarande kulturplanens innehåll

Planen inleds med att redogöra för de mål som är aktuella för kulturområdet på såväl riks- som regional nivå. Den har sedan en beskrivande del som redogör för hur den kulturella infrastrukturen på ön ser ut, såväl i avseende på professionell verksamhet som ideell. I särskilda avsnitt beskrivs kulturområdet uppdelat på de olika kulturområdena Kulturav/kulturmiljö, Scenkonst, Bildkonst, Slöjd, form och design, Litteratur, Bibliotek och läsfrämjande, Film och foto, Kulturfrämjande verksamhet och Spelutveckling.

Kulturplanen beskriver också horisontella perspektiv där konst och kultur har/kan ha en uppgift. Det är områden som kultur och hälsa, kulturens betydelse för attraktivitet och besöksnäring, jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv, bildning och regional utveckling.

Kulturplanen har dessutom tre fokusområden, inom vilka särskilda satsningar och åtgärder ska göras under planperioden. Dessa fokusområden är:

  1. Kulturellt delaktighet
  2. Villkor för kulturskapande
  3. Kulturdriven tillväxt och innovation

Kulturplanen utstakar mål och ambitioner för hela kulturlivet på Gotland, men i sin finansiering begränsas planens aktörer till fem regionala kulturinstitutionerna

  • Gotlands Museum
  • Gotlandsmusiken
  • Länsteatern
  • Film på Gotland
  • Gotlands Länsbibliotek