Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Skylt med ordet "kulttur 1 km" och en matsymbol. Foto: Region Gotland/Björn Ahlsén

Region Gotlands kulturplan

Just nu pågår ett arbetet med att ta fram Region Gotlands nästa kulturplan för åren 2021-2024. Ett förslag  har varit ute på remiss tidigare i år och planen kommer under hösten av behandlas politiskt för att slutligen antas av regionfullmäktige i november. Vår nu gällande kulturplan för åren 2017-2020 kan du kan ta del av nederst på denna sida.

Work in progress...

Ett planförslag till kulturplan för 2021-2024 har varit ute på remiss i maj-juni och vi bearbetar nu förslaget efter de remissvar som kommit in. Planen ska under hösten sedan behandlas i regionstyrelse och regionfullmäktige och beräknas vara antagen i november, då den kommer att lägga ut på denna sida.

Kulturplanen är en del av den så kallade Kultursamverkansmodellen (länk till vänster på denna sida) som i korthet innebär hur regionala och statliga pengar ska fördelas till våra professionella kulturinstitutioner. Deras verksamhet står naturligtvis i fokus i kulturplanen, men planen omfattar öns hela kulturliv, professionella som ideella, institutioner såväl som frilansande och privata aktörer.

Dialoger

Kulturplanens innehåll grundar sig till stora delar på ett stort antal dialogmöten som genomfördes vintern 2019/20. Här kan du se en kort film från ett dialogmöte den 20 november 2019 med representanter från teaterområdet på Gotland:

Kulturplan 2017-2020

Den nuvarande kulturplanen inleds med att redogöra för de mål som är aktuella för kulturområdet på såväl riks- som regional nivå. Den har sedan en beskrivande del som redogör för hur den kulturella infrastrukturen på ön ser ut, såväl i avseende på professionell verksamhet som ideell. I särskilda avsnitt beskrivs kulturområdet uppdelat på de olika kulturområdena Kulturav/kulturmiljö, Scenkonst, Bildkonst, Slöjd, form och design, Litteratur, Bibliotek och läsfrämjande, Film och foto, Kulturfrämjande verksamhet och Spelutveckling.

Kulturplanen beskriver också horisontella perspektiv där konst och kultur har/kan ha en uppgift. Det är områden som kultur och hälsa, kulturens betydelse för attraktivitet och besöksnäring, jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv, bildning och regional utveckling.

Kulturplanen har dessutom tre fokusområden, inom vilka särskilda satsningar och åtgärder ska göras under planperioden. Dessa fokusområden är:

  1. Kulturellt delaktighet
  2. Villkor för kulturskapande
  3. Kulturdriven tillväxt och innovation

Kulturplanen utstakar mål och ambitioner för hela kulturlivet på Gotland, men i sin finansiering begränsas planens aktörer till fem regionala kulturinstitutionerna

  • Gotlands Museum
  • Gotlandsmusiken
  • Länsteatern
  • Film på Gotland
  • Gotlands Länsbibliotek