Kontakt

Kultur och fritid
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81  Visby
Telefon (växel): 0498-26 90 00

E-post bokningsfrågor: bokning@gotland.se
E-post föreningsfrågor: forening@gotland.se

Kontaktuppgifter till respektive enhet finns under flikarna till vänster.

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild från länsteaterns föreställning Loranga, Masarin och Dartanjang (foto: Stig Hammarstedt)

Aktuell information från Kultur och fritid med anledning av covid-19

Som en effekt av den pågående Coronapandemin upplever såväl kulturorganisationer, föreningar, fria professionella kulturskapare och idrottsföreningar stora svårigheter. Många aktiviteter, arrangemang, matcher och turneringar har ställts in och effekterna är i skrivande stund svåra att överblicka. Kultur- och fritidsavdelningen har bidragit till att ta fram ett förslag att omfördela budgetmedel för att möta de akuta behov som finns.

Regionala utvecklingsutskottet har på sitt möte den 15 april fattat ett inriktningsbeslut om de här åtgärderna och formellt stadfäster regionstyrelsen detta den 29 april, en sammanfattning av informationen finns här: https://www.gotland.se/106769.

 

Region Gotland omfördelar 1 mkr till fritidssektorn och 1 mkr till kultursektorn inom befintlig budget. Det formella beslutet tas i regionstyrelsen den 29 april och av regionfullmäktige den 15 juni. Vi ber om att få återkomma i mail, via våra sociala media-plattformar och på vår hemsida med information om hur stöd kan sökas och vilka villkor som då gäller.
 
Gällande de statliga medlen till kulturen bevakar vi ärendet men har inte fått någon information om när de blir tillgängliga, vilken myndighet som kommer att fördela dem eller på vilka villkor de ska fördelas. De statliga medlen för idrott kommer att förmedlas via Riksidrottsförbundet, tidsplan och hur man kommer att söka är ännu inte klart.
 

Avdelningen arbetar övergripande för att stärka människor och med att främja medborgarnas hälsa och livskvalitet, att utveckla samhället och fördjupa demokratin genom att inspirera till och möjliggöra fysiska och sinnliga upplevelser, stimulera till eget skapande, till mellanmänskliga möten och en meningsfull tillvaro. Både för den som valt att bo här och för alla dem som besöker ön.

Det gör vi genom att tillhandahålla mötesplatser och fylla dem med intressant innehåll, genom att driva bibliotek och badhus, genom att utge kulturstöd till teater, bildkonst, musik, dans, film och museiverksamhet och genom att stödja idrotten genom bidrag och anläggningar.

Kultur- och fritidsavdelningen arbetar för en god folkhälsa. I egen regi eller genom stöd till föreningar och institutioner kan vi erbjuda ett rikt utbud av aktiviteter, möjligheter att uppleva och utöva såväl kultur som idrott. Genom uthyrning av regionens idrottshallar och andra lokaler skapar vi förutsättningar för en bred föreningsverksamhet över hela ön, framförallt för barn och unga och genom stöd till professionella kulturinstitutioner erbjuder Gotland konst och kultur av god kvalitet. 

Vi stödjer aktivt filmområdet och vi vill verka för att de kulturella och kreativa näringarna utvecklas.

Genom ett levande kulturarv, en aktiv kulturscen och ett brett, stimulerande fritidsutbud stärker avdelningens arbete kommunens attraktivitet och varumärket Gotland och, inte minst viktigt, skapar möjligheter för ett gott liv för medborgarna.

 

Hitta direkt