Kontakt

Malin Bergström
Nämndsekreterare för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (som hanterar ansökningar om bidrag) 
Telefon: 0498-26 94 44
E-post: malin.bergstrom01@gotland.se

Madeleine Nilsson
Kulturutvecklare
Telefon: 0498-26 96 28
E-post: madeleine.nilsson01@gotland.se

Björn Ahlsén
Kulturstrateg
Telefon: 0498-269681, 070-4477436
E-post: bjorn.ahlsen@gotland.se

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild från Medeltidsveckan, en ropande mn med knuten hand (Foto: Medeltidsveckan)

Kulturarv

Kulturarv och kulturmiljöer

Vårt kulturarv består av materiella och immateriella uttryck för mänsklig verksamhet, exempelvis byggnader och fornlämningar, men även traditioner, berättelser och konst.

Kulturarvet är inte statiskt utan förändras och omformuleras under olika tidsperioder. Kulturarvet har inte några bestämda tidsgränser och redan i vår livstid deltar vi i skapandet av både vårt eget och morgondagens kulturarv.

De senaste decennierna har synen på kulturarvet förändrats. Kulturarvet uppfattas inte längre som bara en del av det förflutna, utan också någonting som kan användas för att förstå och samspela med vår egen tid. Synen idag är inte bara att arvet ska beskrivas, vårdas och bevaras utan att det också kan utvecklas och användas. Så sker också, t ex med Visbys alla ruiner, som genom Gotlands Museum är möjliga att besöka för alla och envar, och genom att Region Gotland 2018 har placerat konst i en av militärbunkrarna i Almedalen. Varje år i vecka 32 firas Medeltidsveckan, som med sina 40.000 besökare förvandlar staden till en medeltida scen.

Det muromgärdade världsarvet Visby Hansestad är för många den mest påtagliga bilden av Gotland som en ö med rik historia. Men kulturarvet är levande på hela ön. Nämnas kan Bungemuseet, Bläse Kalkbruksmuseum och över åttio stycken (!) andra mindre museala inrättningar. Bergmancenter på Fårö tillvaratar det filmiska arvet och Stångaspelen med pärk och "Stanggstörtningg" tillvaratar forntida idrott och lekar. Här finns inte mindre än 73 hembygdsföreningar och en mycket stark sockentillhörighet.

Och, icke att förglömma, öns 92 medeltida kyrkor, vars drift och skötsel åvilar Visby Stift. Det offentliga ansvaret för kulturarvet i övrigt delar Region Gotland med Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen. Gotlands museum har uppdraget att levandegöra kulturarvet genom utställningar, skrifter, samarbete med skolan och insatser för kulturturism.  

Världsarvet Visby

Hansestaden Visby är en unik stad och upptogs 1995 på UNESCO:s lista över världens kulturminnen. Här förenas historia och nutid i en unik välbevarad stadsmiljö. Genom ett målinriktat arbete verkar vi för ett levande världsarv – nu och för kommande generationer. Tillsammans ska vi vårda och utveckla Hansestaden Visby som en naturlig mötesplats och en attraktiv stad att leva i och att besöka. Hansestadens levande miljö, som rymmer mer än tusen års byggande, utgör dess huvudattraktion och ska säkras långsiktigt genom högkvalitativ skötsel och skyddas av plan- och kulturminneslagstiftning.
UNESCO:s motivering:
"ett synnerligen framstående exempel på en nordeuropeisk muromgärdad handelsstad som på ett unikt sätt bevarat sin stadsbild och sin synnerligen värdefulla bebyggelse, som till sin form och funktion klart uttrycker denna betydande mänskliga bosättning."

Du kan läsa mer om Världsarvet via länken nedan.