Kontakt

Harald Gröttvik
Projektledare kajbygge
Telefon: 0498- 26 91 30
E-post: harald.grottvik@gotland.se

Anders Flodman
Projektledare brobygge
Telefon: 0498-26 92 90
E-post: anders.flodman@gotland.se

Mats Jansson
Projektledare exportmognad och besöksnäring, samarbete med näringslivet
Telefon: 0498-26 95 23
E-post: mats.jansson@gotland.se

Tove Turesson
Projektkommunikatör
Telefon: 0498-26 98 04
E-post: tove.turesson@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Frågor och svar

Här finns svar på frågor som rör kryssningsturismen och kajen. Har du någon fråga som du vill ha svar på och som fler kan vara intresserade av? Skicka ett e-postmeddelande till kommunikatören.

 

 

Bygget av kryssningskajen

Kajen byggs söder om nuvarande hamn och den södra vågbrytaren. Kajen kan samtidigt ta emot två fartyg upp till 320 meters längd. Innanför kajen byggs en hamnläggning med plats för passkontroll, guider, bussar, transfertrafik och information.

Bygget påbörjas i februari 2016 med muddring av de områden där fartygen ska angöra. Muddringsmassor kommer att utnyttjas som utfyllnadsmassor för landområdet. Denna del av arbetet avslutas april-maj 2016. Därefter påbörjas grundläggningsarbeten för bygget av kajen. Bygget ska färdigställas så att kajen kan invigas i april 2018.

Den vanliga trafiken till hamnen påverkas inte. En anläggning av denna dimension kommer dock att innebära viss byggtrafik för att få nödvändig utrustning och byggnadsmaterial på plats. Genom att återbruka muddringsmassor i bygget av hamnanläggningen minimeras behoven för transport av tunga schaktmassor.

När kryssningskajen är i bruk frigör den utrymme i Visby hamn för exempelvis mer linjetrafik.

Miljökonsekvenser

Miljöprövning är gjord och bygget har tillstånd enligt miljöbalken. Hänsyn måste bland annat tas till öringbeståndet i Kopparsviksbäcken. En marinarkeologisk undersökning har också genomförts utan att några fynd har gjorts.
Under september 2015 genomfördes också en geoteknisk undersökning för att kontrollera havsbottnen.

Kryssningskajen ger förutsättningar att ta emot fartyg som annars passerar Gotland. Vi kan ta hand om svartvattnet och bidra till att avlasta Östersjön från ytterligare nedsmutsning. Kajen kommer att anslutas till reningsverket för att ta hand om fartygens avloppsvatten. Slammet kan sedan användas i biogasproduktionen på Gotland.

Kapaciteten i Visby reningsverk är tillräcklig för att hantera fartygens svartvatten. Vi bygger en utjämningsbassäng under landområdet för att kunna ta emot en stor kvantitet på kort tid.

I dagsläget finns inga krav på att kryssningsfartyg som framförs på internationellt vatten skall lämna svartvatten iland. Östersjön är till största delen internationellt vatten där IMO:s (International Maritime Organization) regelverk gäller. Hur fartyg ska kunna avkrävas att lämna sitt svartvatten i hamn diskuteras för närvarande på olika nivåer både nationellt och internationellt, bland annat inom IMO.

Visby hamn har i sin miljödom ett krav på att från den 1 februari 2018 kunna ansluta den statligt upphandlade linjetrafiken till elnätet när fartygen ligger mer än en timme vid kaj. I samband med att kryssningskajen byggs kommer det, enligt miljödom, att förberedas med kanalisation för elanslutning för att i ett senare skede ha möjlighet att kunna tillhandahålla elkraft från land. Det finns idag ingen standard för elanslutning av fartyg. Man arbetar med olika effekter, spänningar, frekvenser och anslutningsdon. Att kunna ansluta alla tänkbara varianter är idag orealistiskt speciellt med tanke på att cirka 10 procent av fartygen är utrustade för landanslutning. 

Miljölagstiftning från 2015 kräver att fartyg som trafikerar Östersjön och delar av Nordsjön ska använda bränsle med betydligt lägre svavelhalt än tidigare.

2016 införde Region Gotland en begränsning som gör att fartyg som anlöper Gotland endast får bunkra 50 kubikmeter per anlöp. Detta med anledning av vattensituationen på Gotland. Så som det ser ut kommer den begränsningen att gälla även kommande säsonger.

För fartyg som går i linjetrafik mellan Gotland och fastlandet gäller att bunkring av vatten enbart sker på fastlandet (även det infördes 2016).

 

Kryssningstrafiken i Östersjön och världen

Kryssningstrafiken växer snabbt i hela världen. Många uppskattar kombinationen med bekvämlighet ombord och ständigt nya resmål att utforska. Ökningen gäller många olika nationaliteter och målgrupper.

Kryssningsturismen i Östersjön har nästan fyrdubblats under 2000-talet. Gotland har dock inte kunnat ta del av den ökade kryssningsturismen, mest på grund av att båtarna blir allt större och inte kan angöra den nuvarande hamnen.

Globalt finns det idag cirka 246 kryssningsfartyg och nära 60 rederier. Den totala kapaciteten för dessa fartyg är dryga 21 miljoner passagerare.

Några siffror - anlöp i Europa under 2014:

• Totalt 187 destinationer – 20 825 anlöp

• 6 miljoner européer kryssade – Tyskland störst

• Beräknad omsättning 2015 - 40 miljarder dollar

Vi vill bidra till att utveckla kryssningsturismen i Östersjön och med Gotlands som ett resmål. Vi samarbetar med CMP (Copenhagen Malmö Port) och ur deras perspektiv är det positivt att kunna erbjuda ytterligare en attraktiv destination.

Den nya kajen gör att de större fartygen kan ligga fler timmar i Visby än vad som sker idag, vilket gör att turisterna kan spendera mer tid på runt omkring på ön.

Säsongen för kryssningstrafiken startar i allmänhet i mitten av april och pågår fram till och med oktober. Högsäsongen är dock från juni till augusti. Det finns också möjlighet till julkryssningar i december. Tendenser visar att skeppen börjar komma tidigare på säsongen och uppehåller sig längre inom vårt område. Beroende på vad vi som destination kan erbjuda så är det attraktivt för rederierna att angöra Gotland utanför den normala säsongen.

Världsarvet Visby är magneten som lockar till ön. Kryssningskajen byggs i Visby för att öka attraktiviteten så att fler fartyg angör Visby i framtiden. Eftersom fartygen kan stanna vid kajen längre än idag, så ökar möjligheten för besöksnäringen på hela ön att ta del av turismen.

Kryssningsresenärer och besöksmål

Antalet kryssningsgäster beräknas öka från dagens 60 000 årliga resenärer till 150 000 kryssningsgäster inom några få år. Kryssningskajen ger rederierna den nödvändiga tryggheten att säkert kunna angöra Visby. Genom att passagerarna går av fartyget själva kan vistelsetiden öka till mellan sex och tio timmar. Detta kan jämföras med fyra till sex timmer som idag gäller för fartyg som måste ligga ute på redden.

Absolut. Med en kraftigt ökad kryssningsturism finns en stor potential för företagare utanför Visby att få nya kunder och besökare, liksom för enskilda personer att få arbete.

Ett gemensamt attraktivt utbud av turer och upplevelser som kunderna bedömer är intressanta och köpvärda är viktigt. Den ökade tiden för gästernas vistelse ger möjligheter att hitta nya kombinationer av upplägg. Med bra erbjudanden går det få besökare till hela Gotland. Samtidigt är det viktigt att hitta vägar som gör dessa produkter sök- och köpbara. Rederierna har stor kontroll av det som kan säljas ombord inför besöket.

Region Gotland förbereder ställplatser samt busstopp för transferturer med buss. 

Passagerarna kan själva promenera in till Visby genom att använda den bro som byggs över Färjeleden. Vägen in till Visby kommer att bli ett gångfartsområde och sittplatser kommer att finnas längst med vägen. 

På landområdet vid kajen finns ställplatser för bussar som kommer ta passagerarna på turer över hela Gotland. 

 

Tidigare har kryssningsresenärer varit en förhållandevis homogen grupp men nu ser vi hur resenärerna sprids ut över bland annat fler ålderskategorier. Ombord finns äldre och yngre, par och familjer, de som vill koppla av och de som vill vara aktiva. Resenärerna pratar många olika språk och allt fler nationaliteter ser kryssning som ett bra alternativ för en semesterresa. Kryssningsturismen är enligt internationella bedömningar den snabbast växande delen av globala turismen.

Globalt finns det idag cirka 246 kryssningsfartyg och nära 60 rederier. Den totala kapaciteten för dessa fartyg är dryga 21 miljoner passagerare.

Några siffror - anlöp i Europa under 2014:

• Totalt 187 destinationer – 20 825 anlöp

• 6 miljoner européer kryssade – Tyskland störst

• Beräknad omsättning 2015 - 40 miljarder dollar

Näringslivet på Gotland, föreningar och andra organisationer är viktiga för att vi ska kunna erbjuda besökarna ett stort och varierat utbud av rundturer och upplevelser. Här krävs stor samverkan mellan aktörerna och Region Gotland. Nätverket Gotland Cruise Network, GCN, är en viktig kontaktväg för denna samverkan. Syftet med nätverket  är att skapa förutsättningar för att utveckla Gotland till en ännu mer attraktiv och väl fungerande kryssningsdestination.

 

Världskartan ser lite annorlunda ut när det gäller kryssningar och våra konkurrenter är faktiskt norska fjordkusten, Alaska, Medelhavet, Karibien och andra regioner, snarare än enskilda destinationer. Självklart konkurrerar vi även med andra destinationer men först när resenärerna valt just Östersjön som område att resa i. Detta är en av anledningarna till att vi valt att arbeta med Cruise Baltic, för att på sikt stärka Östersjön som kryssningsregion. På motsvarande sätt samarbetar vi också inom Cruise Europe för att utbyta erfarenheter och vara den del av Europas kryssningsindustri.

Visby är en levande stad och det är viktigt att en ökande tillströmning av besökare inte upplevs som störande. Åtgärder kommer att göras för att hjälpa gästerna att hitta runt i staden och spridas till olika platser. Det handlar bland annat om utformning av skyltning och information. 

Alla gotlänningar är viktiga ambassadörer och värdar.

För Gotlands del är det viktigt att fortsätta arbetet med att stärka Östersjön som region. Målet är att vara en destination som är lätt för rederierna att arbeta med och som erbjuder ett unikt och spännande utbud.

En annan viktig del av marknadsföringen är vad vi faktiskt erbjuder på plats, vilka minnen och upplevelser våra besökare får med sig hem. Trenden att vilja uppleva mer saker går hand i hand med att även vilja berätta om dem och därmed är det viktigt att ta hand om besökarna på bästa sätt. Vi är alla värdar och bidrar till en upplevelse för gästerna.

Mycket av marknadsföringsarbetet handlar alltså om att lyssna till vad marknaden vill ha, att optimera vår lokala produkt och presentera den på ett lättillgängligt och attraktivt vis.

Infrastruktur

Region Gotland arbetar med att utveckla nödvändig infrastruktur kopplad till kryssningsturism - något som är till gagn för såväl oss som bor på Gotland som alla besökare, och inte bara kryssningsresenärerna. Infrastruktur handlar bland annat om skyltning, trafikflöden, offentliga toaletter och tillgängliga och säkra gångvägar till och från kryssningskajområdet. 

I arbetet med infrastrukturen har vi sex delprojekt: trafik, busstrafik, vägvisning och informationsskyltning, offentliga toaletter, utveckling av stadsmiljö samt besöksplatser.

En bro kommer att byggas för att ta resenärerna över Färjeleden. Bron kommer inte att finnas klar till säsongen 2018 utan till 2019. För att klara kryssningssäsongen 2018 kommer en tillfällig bro att byggas. 

Kostnader och finansiering

Kostnaden för kajen och tillhörande landområde och kryssningscentrum är budgeterat till 250 miljoner kronor.

Region Gotland måste också satsa på sådant som på sikt ger intäkter även i dåliga tider.

Byggnationen ligger utanför den ordinarie budgeten och kommer därför inte att belasta övriga verksamheter. Projekt i den här storleksordningen kan däremot aldrig vara helt riskfria.

Lånekostnaderna för regionen finansieras genom det avtal som tecknas med CMP (Copenhagen Malmö Port).

Pengarna till investeringen tas ur regionens finansförvaltning. Region Gotland har en ganska låg belåningsgrad och är således inte så högt skuldsatt.

Den bedömning som vi gjort är att kryssningskajen är bra för hela Gotland. För Gotlands del är det intäkter i form av det som våra tillkommande besökare genererar. Bygget finansieras med hjälp av den hyra som CMP betalar och avtalet med dem säger att de betalar hyra i tjugo år. Det är också högst sannolikt att den ökade kryssningsturismen kan ge flera jobb.

Kajbygget har inte någon påverkan på regionens ekonomi eftersom avtalet med CMP är sådant till sin konstruktion att investeringen är kostnadsneutral för Region Gotland. Det innebär att den hyra som CMP betalar, finansierar Region Gotlands investerings- och kapitalkostnader.

Region Gotland och CMP har kommit överens om att regionen bygger en kaj med tillhörande landanläggningar inklusive ett kryssningscenter. Regionen hyr ut sedan ut kajen till CMP under 20 år. Hyran täcker Region Gotlands kapitalkostnader inklusive ränta och driftskostnaderna debiteras CMP enligt fastställd taxa. Investeringen sker inte på bekostnad av regionens övriga verksamhet.

Det är CMP som sköter införsäljningen till rederierna. Hamn- och passageraravgifter är CMP:s intäkt så det ligger i deras intresse att sälja in Gotland som en destination.

Region Gotland arbetar tillsammans med näringslivet och besöksorganisationer som ska se till att Gotland blir en destination som lockar och erbjuder upplevelser och service till våra besökare.

Finansieringen av kajen sker på affärsmässiga grunder. Vi räknar med att arbetstillfällen och utvecklingen av Gotland som besöksdestination är viktigt för alla. Byggnationen ligger utanför den ordinarie budgeten och kommer därför inte att belasta övriga verksamheter.

Arbetet med infrastrukturen är en investering som är budgeterat till 38 miljoner kronor för 2017. Region Gotland har sökt bidrag som kan täcka stora delar av den kostnaden.