Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Del av Tofta Krokstäde 1:38 - samrådsförslag

Samråd pågår under perioden 8 maj - 11 juni. Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Miljö- och byggnämnden, 621 81 Visby eller e-post: registrator-mbn@gotland.se, senast den 11 juni 2023. Ange namn, postadress och ärendenummer (MBN 2019/1719).

Syfte med detaljplanen

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse på del av fastigheten Tofta Krokstäde 1:38. Detaljplanen syftar till att komplettera befintligt bostadsområde med nya tomter för friliggande enbostadshus. Bebyggelsens skala, placering och utformning ska ta hänsyn till platsens förutsättningar som det öppna landskapet och den omgivande bebyggelsekaraktären. 

Planområdets läge
Planområdet är beläget i södra delen av Tofta, öster om Toftavägen, väg 140.

Bild över planområdets utbredning

 

Tidplan

Detaljplanen fick positivt planbesked på miljö- och byggnämndens sammanträde 2016-06-08, MBN §126.
Samråd pågår under perioden 8 maj - 11 juni.

Bild över planprocessen

Ärendenummer
MBN 2019/1719

Frågor besvaras av

Planarkitekt Jennifer Persson
tel. 0498-26 94 51

Planhandlingar - samråd

Utredningar