Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se   

Rikard von Zweigbergk
Beredskapschef
Telefon: 0498-26 91 59
E-post: rikard.vonzweigbergk@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Krisledning

Viktiga funktioner inom Region Gotland ska fungera även vid en kris. Det kan handla om översvämning, väderstörning, en allvarlig smitta eller stor olycka.

För att Region Gotland ska kunna ge en god samhällsservice även vid kris eller stor olycka plan finns en plan för allvarliga och extraordinära händelser som beskriver hur och när Region Gotlands krisledning ska träda in. 

Tjänsteman i beredskap (TiB)

För att säkerställa Region Gotlands krisberedskap under dygnets alla timmar vid en oönskad händelse finns det en tjänsteman i beredskap (TiB). TiB har mandat från regiondirektören att agera initialt vid en allvarlig eller extraordinär händelse.

Stab

Som stöd till krisledningsnämnden (se nedan) finns en krisledningsstab. Den leds av regiondirektören och här ingår stabschef (tjänstgörande TiB), informationschef, stödfunktioner samt representanter från förvaltningsledningarna utifrån händelse och behov.

Krisledningsnämnd

Ordföranden i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion och beslutar i sådana fall att så ska ske. Ordföranden får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska därefter snarast anmälas till nämnden. Har ordföranden i krisledningsnämnden förhinder träder vice ordföranden i dennes ställe.

GotSam (Gotland Samverkan)

Region Gotland medverkar i GotSam och har tecknat överenskommelse med polisen, försvarsmakten, kustbevakningen och länsstyrelsen om samverkan inom krisberedskapsområdet. Övergripande målet med den samverkan är att GotSam ska bidra till säkerhet och trygghet för befolkningen på och runt Gotland samt ett samordnat utnyttjande av resurser.