Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se   

Rikard von Zweigbergk
Beredskapschef
Telefon: 0498-26 91 59
E-post: rikard.vonzweigbergk@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Krisledning

Viktiga funktioner inom Region Gotland ska fungera vid en samhällsstörning. Det kan handla om översvämning, väderstörning, en allvarlig smitta eller omfattande olycka.

För att Region Gotland ska kunna upprätthålla som verksamhet och kunna ge en god samhällsservice även vid en samhällsstörning finns en plan för hur och när Region Gotlands krisledning ska träda in. 

Planen för Region Gotlands krisledning och samverkan vid samhällsstörningar.

Policy för civil beredskap (kris/katastrofberedskap och civilt försvar)

Tjänsteman i beredskap (TiB)

För att säkerställa Region Gotlands krisberedskap finns det en tjänsteman i beredskap (TiB) under dygnets alla timmar.  TiB har mandat från regiondirektören att agera initialt vid samhällsstörning, Det vill säga en allvarlig eller extraordinär händelse.

Central krisledning

Som stöd till krisledningsnämnden (se nedan) finns en krisledningsstab. Den leds av regiondirektören och här ingår stabschef (tjänstgörande TiB), informationschef, stödfunktioner samt representanter från förvaltningsledningarna utifrån händelse och behov.

Krisledningsnämnd

Ordföranden i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion och beslutar i sådana fall att så ska ske. Ordföranden får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska därefter snarast anmälas till nämnden. Har ordföranden i krisledningsnämnden förhinder träder vice ordföranden i dennes ställe.

Samverkan

Samverkan ska utifrån behov upprättas med andra myndigheter, organisationer och näringsliv samt internt inom Region Gotland.

Region Gotland har, enligt lagen 2006:544, ett geografiskt områdesansvar vilket innebär att Regionen ska verka för att

  • olika aktörer i Regionen samverkar och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet
  • de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan händelse samordnas
  • informationen till allmänheten under sådana förhållanden samordnas

För att kunna tillgodose detta ansvar krävs att Regionen redan före en samhällsstörning bygger upp en rad kontaktytor på olika nivåer som Regionens krisledning kan samverka med, både extern såväl som internt inom Region Gotland samt både före såväl som under en samhällsstörning.