Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se   

Rikard von Zweigbergk
Beredskapschef
Telefon: 0498-26 91 59
E-post: rikard.vonzweigbergk@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Krishantering

Region Gotlands kris- och katastrofhanteringsarbete syftar till att stärka förmågan att verka och agera effektivt med optimala resurser vid en allvarlig eller extraordinär händelse.

En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller landsting.

Region Gotland är både primärkommun och sjukvårdshuvudman (landsting) vilket innebär att vi även har ansvar för den katastrofmedicinska beredskapen utifrån hälso- och sjukvårdslagen och Socialstyrelsens föreskrifter.

Region Gotlands arbete med krisberedskap omfattar mer än arbetet med uppgifterna enligt ovan nämnda lag. För att fullgöra åtagandena samordnat bedrivs ett grundläggande trygghets- och säkerhetsarbete för att åstadkomma trygghet och säkerhet för de som bor eller vistas på Gotland.

Exempel på extraordinära händelser som skulle kunna uppstå på Gotland är:

  • omfattande, längre störningar på el-, vatten-, teleförsörjningen
  • svåra väderstörningar (storm, snöoväder, värmebölja)
  • störningar i vattenförsörjningen (avbrott, otjänligt)
  • kommunikationsolyckor (flyg, båt, buss) med stort skadeutfall
  • omfattande bränder
  • allvarlig smitta
  • omfattande oljeutsläpp till havs