Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Behörighet och antagningsregler

Svenska för invandrare

Man har rätt att delta i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) om man saknar de grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge, är folkbokförd på Gotland och är minst 20 årMan har rätt att läsa på sfi från att man är 16 år men i första hand hänvisas man då till gymnasieskolan.

Om du är EU/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz behöver du inte vara folkbokförd på Gotland. Då räcker det med att du har uppehållsrätt, är bosatt på Gotland och kan styrka ditt medborgarskap med pass eller nationellt id-kort

Källor: 20 kapitlet 31 och 32 §§ skollagen, 29 kapitlet 2 § skollagen.

Har man rätt att gå klart en kurs man redan inlett?

Om en elev har blivit antagen till en kurs har hen också rätt att gå klart kursen. Men huvudmannen kan besluta att eleven inte ska få gå klart utbildningen om hen inte har förutsättningar att tillgodogöra sig den eller inte gör tillfredställande framsteg. Om det finns särskilda skäl ska det dock finnas möjlighet för eleven att återuppta studierna.

Källa: 20 kapitlet 9 § skollagen.

Grundläggande nivå

Vuxna har rätt att delta i komvux på grundläggande nivå från och med den 1 juli det år de fyller 20 år. Det gäller under förutsättning att följande kriterier är uppfyllda:

 • Bosatt i Sverige.

 • Saknar de kunskaper som utbildningen erbjuder.

 • Har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Man kan vara behörig att delta i komvux på grundläggande nivå även om man är yngre än 20 år. I så fall måste man ha särskilda skäl som grundar sig i ens personliga förhållanden. Villkoren ovan måste också vara uppfyllda. 

Om man har rätt att delta i komvux på grundläggande nivå har man också rätt att delta i sådan utbildning i en annan kommun än sin hemkommun om utbildningen finns där. 

Källor: 20 kapitlet 10 - 11 §§ skollagen, 3 kapitlet 2 § förordningen om vuxenutbildning.

 

Gymnasial nivå

Vuxna är behöriga att delta i komvux på gymnasial nivå från och med den 1 juli det år de fyller 20 år. Det gäller under förutsättning att följande kriterier är uppfyllda:

 • Bosatt i Sverige.

 • Saknar de kunskaper som utbildningen erbjuder.

 • Har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Man kan vara behörig att läsa på komvux även om man är yngre än 20 år. I så fall måste man uppfylla något av dessa kriterier: 

 • Antingen ska man ha slutfört utbildningen på ett nationellt program i gymnasieskolan eller någon likvärdig utbildning.

 • Eller så ska man ha särskilda skäl som grundar sig i ens personliga förhållanden.

 • Villkoren ovan måste också vara uppfyllda.

Källor: 20 kapitlet 20 §och 3 kapitlet 2 § förordningen om vuxenutbildning.

 

Rätt till komvux på gymnasial nivå 
Det finns en rätt att delta i komvux på gymnasial nivå i syfte att bli behörig till en högskola eller yrkeshögskola. För att ha den rätten krävs det att man är behörig till komvux på gymnasial nivå. Rätten gäller från och med den 1 januari 2017.  

De har i så fall rätt att gå en utbildning på gymnasial nivå för att uppnå:

 • grundläggande behörighet till högskoleutbildningar på grundnivå som vänder sig till nybörjare

 • en eller flera särskilda behörigheter till högskoleutbildningar på grundnivå som vänder sig till nybörjare

 • grundläggande behörighet till yrkeshögskolor

 • en eller flera särskilda kunskaper som behövs för en utbildning på yrkeshögskolan.

Man får läsa in en eller flera behörigheter eller särskilda kunskaper, men bara en i taget. Man måste också få grundläggande behörighet innan man kan läsa in särskild behörighet eller särskilda kunskaper.

Det är hemkommunen som har ansvar för att erbjuda utbildningen. Om det finns flera utbildningar för grundläggande behörighet bestämmer hemkommunen vilken av dem de vill erbjuda eleven.

Källa: 20 kapitlet 19–20 §§ skollagen.

 

Urval

Antagningen grundas på den information och de handlingar du lämnar in i samband med ansökan. Information och handlingar som lämnas in efter sista ansökningsdatumet tas inte med i antagningsbeslutet. 

Den som söker ansvarar själv för att uppgifter i ansökan och inlämnade handlingar är korrekta. 

Om samtliga behöriga sökande till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå inte kan antas till sådan utbildning, ska ett urval göras. Av 20 kap. 2 § andra stycket skollagen (2010:800) framgår att de som har störst behov av utbildning ska prioriteras. Vid urvalet ska företräde, i den ordning som anges nedan, ges till den sökande som har störst behov av utbildning på grund av att den sökande 
 
1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,
 
2. inte har uppnått kraven för en gymnasieexamen eller genomgått någon utbildning som motsvarar utbildning i gymnasieskolan,
 
3. är eller riskerar att bli arbetslös,
 
4. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet, eller
 
5. behöver utbildningen för planerat yrkesval. Något urval ska inte göras i fråga om sådan kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som en sökande har rätt att delta i enligt 20 kap. 19, 19 a eller 19 b § skollagen
 
Källa: SFS 2021:96, Kap 3, §7
 

Urval vid yrkesvux och lärlingsvux 

Om alla behöriga sökande inte kan tas emot till utbildningen, ska i stället företräde ges till den som har kort tidigare utbildning och en svag ställning på arbetsmarknaden.

Källa: Förordning (2016:937) statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning 10 §   


GDPR och behandling av personuppgifter

För att Vuxenutbildningen ska kunna fullgöra sina skyldigheter och åtaganden mot elever och medborgare inom vår verksamhet behandlar Vuxenutbildningen Region Gotland personuppgifter. Uppgifterna behövs bland annat för handläggning av ansökningar och elevdokumentation m.m. Endast behörig personal har tillgång till registren och kan söka i dem. 

Vill du veta mer om reglerna och behandlingen av personuppgifter och GDPR kan du läsa på Region Gotlands webbplats: https://www.gotland.se/personuppgifter