Kontakt

Enhet Miljö- och hälsoskydd
Telefon 0498-269590

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

När testade du ditt dricksvatten senast?

Visste du att bara en av fyra dricksvattenbrunnar på ön har tjänligt vatten…

Under juli till september 2013 genomför Region Gotlands samhällbyggnadsförvaltning projektet ”Kolla din brunn”. Projektet uppmanar dig som fastighetsägare att se över din vattenbrunn och testa vattenkvaliteten. Ofta beror dåligt vatten på eftersatt underhåll av brunnen. Enkla åtgärder som kan behövas är:

  • Förlänga forderröret så att ytvatten inte kan tränga ner i borrhålet.
  • Sätta tätningslist i brunnslocket, samt skyddsnät över ventilationshuv och där vattenledningen går ner i forderröret. Detta för att hindra smådjur, insekter och skräp från att tränga in i brunnen.

Om problem med saltinträngning förekommer kan botten av borrhålet behöva tätas av genom injicering med tätningsmedel. Detta bör göras av fackman.

Testa ditt vatten vart 3:e år

Både vattenkvalitet och vattentillgång kan förändras med tiden. Därför bör man som brunnsägare kontrollera vattnet åtminstone vart tredje år.

För mera info om vattenprovtagning kontakta:

Eurofins
Tfn: 010-490 81 70 www.eurofins.se
Region Gotlands Vattenlaboratorium
Tfn: 0498-268054 
www.gotland.se/42679

E-coli vanligt…

Gotland har ca 14.000 enskilda avloppsanläggningar där många inte uppfyller dagens reningskrav. När Region Gotland gjorde sin senaste 100-undersökning (provtar 100 slumpvis utvalda, privata brunnar) visade det sig att bara en fjärdedel av brunnarna hade tjänligt vatten. En tredjedel hade höga halter av E-coli bakterier.