Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Detaljplan för Visby Klövern 11 och Visby Klövern 1

Miljö- och byggnämnden beslutade § 302, 2019-12-17 att anta ett förslag till detaljplan för Visby Klövern 11 och Visby Klövern 1, Region Gotland, daterat 2019-12-17, i enlighet med kap 5 § 27 Plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Beslut enligt reglemente RF 2018-12-17 § 70.

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 2020-01-10.

 

Syftet med detaljplanen är att förädla en före detta industritomt (AB K G Ahlqvist), Klövern 11 och del av Klövern 1, i södra delen av Värnhemsområdet i Visby och integrera den i den omgivande villastadens varierade bebyggelsestruktur med fristående egnahem och mindre flerbostadshus. Planförslaget strävar efter att förstärka områdets särdrag och bebyggelsens tillskott till trädgårdsstadens ideal. Förslaget kompletterar rådande bebyggelsemönster på ett positivt sätt. De föreslagna fristående stadsvillorna – med totalt 20 lägenheter jämte det ombyggda gårdshusets 4 lägenheter – binder samman skalan och tidsåldern med de rådande strukturerna i området. Fram-för stadsvillorna sparas en yta mot gatorna för anlagda förgårdar, vilka speglar den villakaraktär som utgör delar av Värnhem och Länna.

De gröna värdena är centrala i projektet. Den hårdgjorda ytan begränsas för att ge plats för bersåer, lekytor och nyttoodling. Befintliga industribyggnader kommer att rivas, förutom det före detta gårdshuset som byggs om till stora delar. Mindre del av gårdshuset föreslås rivas. Sanering av äldre markföroreningar från bland annat tryckimpregnering ska genomföras.

Planområdet är lokaliserat i södra Visby, korsningen Kolonigatan/Södervärnsgatan och anses förenligt med fördjupad översiktsplan för Hela Visby 2025. Planen har hanterats med standardförfarande.

Laga kraftvunna planhandlingar återfinns nedan fram till publicering på Region Gotlands samlade detaljplanekarta

Har du några frågor är du välkommen att ringa/mejla Christian Björkman, fysisk planerare, tfn 0498-269064, eller e-post christian.bjorkman@gotland.se