Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förslag till detaljplan för Visby Klövern 11 och Visby Klövern 1

Planförslaget för VISBY KLÖVERN 11 & del av 1, Region Gotland, daterat 2019-06-24 har varit utsänt för granskning. 

OBSERVERA. Granskningen är formellt avslutad men eventuella synpunkter kan fortfarande sändas in. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftligt synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta detaljplanen. Planförslaget förväntas antas av Miljö- och byggnämnden 2019-12-17.

 

När antagandehandlingarna är formellt översända till Miljö- och byggnämnden för antagande kommer de publiceras nedan.

 

Syftet med detaljplanen är att förädla en före detta industritomt (AB K G Ahlqvist), Klövern 11 och del av Klövern 1, i södra delen av Värnhemsområdet i Visby och integrera den i den omgivande villastadens varierade bebyggelsestruktur med fristående egnahem och mindre flerbostadshus. Planförslaget strävar efter att förstärka områdets särdrag och bebyggelsens tillskott till trädgårdsstadens ideal. Förslaget kompletterar rådande bebyggelsemönster på ett positivt sätt. De föreslagna fristående stadsvillorna – med totalt 20 lägenheter jämte det ombyggda gårdshusets 4 lägenheter – binder samman skalan och tidsåldern med de rådande strukturerna i området. Fram-för stadsvillorna sparas en yta mot gatorna för anlagda förgårdar, vilka speglar den villakaraktär som utgör delar av Värnhem och Länna.

De gröna värdena är centrala i projektet. Den hårdgjorda ytan begränsas för att ge plats för bersåer, lekytor och nyttoodling. Befintliga industribyggnader kommer att rivas, förutom det före detta gårdshuset som byggs om till stora delar. Mindre del av gårdshuset föreslås rivas. Sanering av äldre markföroreningar från bland annat tryckimpregnering ska genomföras.

Planområdet är lokaliserat i södra Visby, korsningen Kolonigatan/Södervärnsgatan och anses förenligt med fördjupad översiktsplan för Hela Visby 2025. Planen hanteras med standardförfarande.

Efter samrådet har följande revideringar gjorts:

  • Planområdet har justerats i omfattning så att hela fastigheten Visby Klöven 1 ingår i detaljplanen. Detta erfordras för att kunna upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelse i enlighet med planförslaget. Exploateringsgraden inom norra delen av Visby Klövern 1 regleras i enlighet med gällande detaljplan. För att anpassa framtida förändringar av fastigheten har dock planbestämmelser om byggnaders utformning tillförts.
  • Den administrativa planbestämmelsen ”Villkor för lov” har justerats och kompletterats; Startbesked får inte ges för bygglovspliktig åtgärd förrän sanering är utförd och godkänd. Startbesked får inte ges för nybyggnad av bostadshus eller lovpliktig komplementbyggnad förrän anläggning avsedd för infiltration av dagvatten från tak har kommit till stånd.
  • Planbeskrivningen har tydliggjorts avseende ledningsnätets och reningsverkets kapacitet att ta emot avloppsvatten samt huruvida den allmänna dricksvattenförsörjningen har kapacitet att försörja området.
  • Planhandlingarna har kompletterats med utredning innehållande förtydligande ljus- och solstudier.
  • Planbeskrivningen har justerats och förtydligats i enlighet med Lantmäteriets framförda synpunkter. Någon gemensamhetsanläggning ska inte genomföras.
  • Minsta tomtstorlek har justerats till 600 m2, så att en alternativ tomtindelning kan genomföras i framtiden.
  • En justering av byggrätten för komplementbyggnad inom Visby Klövern 11 från 300 m2 till 360 m2 har genomförts för att kunna ge större flexibilitet i val av carportars omfattning. Byggnadshöjden för huvudbyggnad inom Visby Klövern 11 har justerats från 6,4 till 6,5 meter.
  • Planbeskrivning har kompletterats i enlighet med Skanovas framförda synpunkter.
  • Utöver redovisade revideringar har redaktionella justeringar och förtydliganden genomförts av planhandlingarna.

Planförslaget var utsänt för granskning fr o m 27 juni 2019 t o m 8 augusti 2019. 

Samtliga planhandlingar finns tillgängliga på Region Gotlands hemsida: http://www.gotland.se/detaljplan

Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till Miljö- och byggnämnden, 621 81, eller via e-post registrator-mbn@gotland.se. Ange ditt namn, postadress och ärendenummer (MBN 2019/1758 (BN 2018/2382)).

Har du några frågor är du välkommen att ringa/mejla Christian Björkman, fysisk planerare, tfn 0498-269064, eller e-post christian.bjorkman@gotland.se

Observera att upprättad fastighetsförteckning ej publiceras med hänvisning till GDPR.