Kontakt

Frida Brunner
Telefon: 0498 - 26 93 74
E-post: frida.brunner@gotland.se

Jenny Sandberg
Telefon: 0498–26 96 39
E-post: jenny.sandberg@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Program Klintehamn 2030

Regionstyrelseförvaltningen fick i uppdrag att i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen ta fram ett program för Klintehamn där utgångspunkter, strategier och mål för den framtida utvecklingen framgår (RS 2017/797).

Samråd hölls 4 februari – 4 mars 2019. Synpunkterna som inkom bearbetades in i ett nytt programförslag för beslut om godkännande i Regionfullmäktige. En samrådsredogörelse har bifogats programmet där det går att läsa om vilka ändringar som gjorts i programmet sedan samrådet, vilka synpunkter som kommit in samt hur respektive fråga har beaktats. Till beslutet ingår också ett uppdrag om en förstudie för prioritering av genomförande av föreslagna åtgärder.

Arbetet med framtagande av program Klintehamn 2030 har nu nått i mål! Den 23 september 2019 godkände regionfullmäktige programmet (RF§224).

Vi vill rikta ett stort TACK till alla som bidragit med tid, kraft och goda idéer under arbetets gång!

Varför togs programmet fram, hur gick det till och varför var de digitala verktygen så viktiga? Det och mycket mer får du svar på i filmen om Program Klintehamn 2030.

Här nedan hittar du Program Klintehamn 2030 med tillhörande bilagor

 

December 2018

Arbetet med Program Klintehamn 2030 är inne i slutskedet innan det kan gå ut på formellt samråd. Detta beräknas ske i februari 2019. Innan jul skickas förslaget till regionstyrelsen för beslut om samråd.

Samrådet kommer att ske främst via Regionens hemsida men även genom samrådsmöten i Klintehamn dit alla intresserade är välkomna!

 

Öppet kontor i Klintehamn 25-28 juli 2018

Arbetsgruppen på samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med programmet för Klintehamn 2030 höll öppet kontor i Klintehamn sista veckan av juni 2018. Intresset var stort och ca 100 besökare kom till lokalen på Marknadsgatan!

STORT TACK till alla som kom och bidrog med tankar, kunskap och idéer till det fortsatta arbetet!

Syftet var att ge tillfälle för Klintebor och intresserade att få inblick i pågående arbete med programmet och ställa frågor och bolla idéer om Klintehamns framtida utveckling. Vid detta tillfälle gavs möjlighet att uttrycka tankar och idéer på post-its och på plankarta.

Nu arbetar vi vidare med förslaget och planerar att visa upp ett bearbetat förslag på Klintehamns marknad den 29 september. Stort tack för ert intresse och engagemang, vi ses på Klintehamns marknad!

För att läsa en sammanställning av lämnade synpunkter och förslag klicka här

 

Juni 2018

Vi flyttar ner vårt kontor till Klintehamn! Under tre dagar kommer arbetsgruppen att finnas på plats för att diskutera Klintehamns utveckling. Med oss har vi ett första utkast på planförslag och massor av frågor! Vi ses den 25, 26, 27 och 28 juni i Röda korsets lokaler!

 

Maj 2018

Representanter från Hamnen, Trafikverket och enhet plan träffades för att diskutera trafiksituationen i hamnområdet samt infartsvägar. 

Ett första utkast på en dagvattenutredning är levererad, den kommer vara ett bra underlag till fortsatt planering. 

Robbjensån, grönskande och porlande, maj 2018

 

April 2018

Utgångspunkten är resultaten från dialogen vi hade i somras och just nu ligger fokus på att närmare studera möjligheterna att förverkliga de idéer som framkommit. Bland annat ser vi över vad befintliga detaljplaner möjliggör idag och har inlett ett samarbete med Trafikverket för att studera behov och lösningar när det gäller exempelvis övergångar och gång- och cykelvägar.

Vi håller även dialog med Klintetraktens Framtid om hur arbetet fortlöper och planerar för att genomföra gemensamma aktiviteter. Vi kommer att flytta ut kontoret till Klintehamn i juni – mer information om detta kommer! Då kommer vi finnas på plats och arbeta från Klintehamn.


Målbilden är att vi ska ha ett förankrat förslag till program att presentera på Klinte marknad i slutet av september!

 


Delar av arbetsgruppen tillsammans med Trafikverket

Vad är Klintehamns identitet och vilka kvaliteter finns idag? Vilka är utmaningarna och möjligheterna för utveckling fram till 2030?

Regionstyrelsen gav 2017 samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) och regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att genomföra en förstudie att genom dialog med er som har anknytning till Klintehamn, få fram en bred bild av visioner, möjligheter och behov för Klintehamns utveckling. Förstudien kommer ligga till grund för beslut om vilken typ av planeringsverktyg (ex fördjupad översiktsplan, planprogram, detaljplan etc) som ska tas fram för att nå denna utveckling.

 

Inom uppdraget besökte samhällsbyggnadsförvaltningen Klinteskolan i maj 2017 och träffade eleverna i F-klass, årskurs 3, 6 och 9. Vi genomförde två workshops med boende, föreningar och näringsliv. Under perioden 7 juni till den 19 juli 2017 var det också möjligt att lämna synpunkter och förslag på en karta.

Klicka här för att läsa om vilka synpunkter som kom in.

 

Klicka här för att läsa beslutet från Regionstyrelsen.