Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Storm i hamnen

Klimatanpassning

Alla Sveriges kommuner och regioner påverkas av ett förändrat klimat, och även Region Gotland. Här kan du läsa mer om vad klimatanpassning är, hur klimatet förändras för oss på Gotland och hur vi tillsammans skapar en hållbar utveckling i ett förändrat klimat. 

Samhället ska fungera också i ett förändrat klimat

Klimatanpassning syftar till att skydda miljön, människors liv och hälsa samt egendom genom att samhället anpassas till de konsekvenser som ett förändrat klimat kan medföra.

Klimatanpassning kan vara en mängd olika saker. Till exempel att bygga barriärer mot vatten för att förhindra översvämningar, att plantera fler träd som ger svalka eller att se till att vi planerar byggande för att undvika att kommande fastigheter riskerar skadas av höjda havsnivåer.

Klimatanpassning krävs för att den globala temperaturen på jorden ökat till följd av stora utsläpp av växthusgaser. Utsläppen har medfört klimatförändringar som påverkar vår livsmiljö och hotar vår välfärd. För att minska behovet av klimatanpassning måste utsläppen sänkas och uppvärmningen begränsas.

Vad gör Region Gotland för att klimatanpassa?

Kommuner och regioner har ett viktigt uppdrag i klimatanpassningsarbetet.

Plan- och Bygglagen (PBL) kräver att Region Gotlands kommande översiktsplan ska ta klimatrisker i beaktande i samhällsbyggandet. Region Gotland tar därför fram en klimatanpassningsplan tillsammans med SMHI som upphandlats för uppdraget. Klimatanpassningsplanen kommer att antas under vintern 2023.

Region Gotland och dess bolag ansvarar för att verkställa klimatanpassningsplanen, men Region Gotland har inte mandat att utföra fysiska åtgärder för att klimatsäkra någons privata mark, fastighet eller egendom, trots att regionens totala sårbarhet påverkas av detta.

Du som fastighetsägare har ett stort ansvar för klimatanpassning

Som fastighetsägare har du ett långtgående ansvar och skyldighet att själv skydda din fastighet mot klimatförändringarna. Det innebär både att i förebyggande syfte vidta åtgärder för att skydda mot skador som kan uppkomma av översvämning, värme, storm och ras eller skred. Du har också eget ansvar att återställa hus och tomt vid behov.

Få mer information om klimatanpassning: