Kontakt

Klart Vatten
Besöksadress: Visborgsallén 19 (Receptionen) i Visby
Telefon: 0498-26 95 90
Telefontid vardagar klockan 9:00-12:00
E-post: klartvatten@gotland.se

Observera att vår kundmottagning i Visby är stängd tills vidare för att minska risken för smittspridning. Välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Klart vatten

Klart Vatten arbetar med att uppmärksamma och informera fastighetsägare om vad som krävs för att åtgärda enskilda avlopp så att de uppfyller dagens krav på rening.

Genom att förbättra avloppsituationen kan vi förbättra Gotlands dricksvatten och samtidigt bidra till minskad övergödning av Östersjön.

Vid frågor vad som gäller för ditt avlopp, kontakta Klart Vatten på telefon 0498-26 95 90 (telefontid vardagar klockan 9.00-12.00) eller via e-post: klartvatten@gotland.se

I och med utskicket i januari 2023 som har gått ut till fastighetsägare i Ardre, Fide, Grötlingbo, Havdhem, Hablingbo, Hemse och Öja har 84 socknar inventerats och fastighetsägare informerats om att se över sina avlopp.

Alla avloppsanläggningar i berörda socknar förväntas vara godkända inom fyra år från Klart Vattens första informationsutskick. Fram till idag har det fattats beslut om avloppstillstånd till nästan 6 000 förbättringsåtgärder.

 

Socknar som fått utskick från Klart Vatten

Förbud

I de fall vi inte får in ansökningar för förbättringsåtgärder inom två år från det första utskicket gör vi ett tillsynsbesök. Om bedömningen då är att befintlig avloppsanläggning inte uppfyller dagens krav på rening utfärdas förbud mot utsläpp av avloppsvatten.

Även du som har ett tillstånd kan få tillsynsbesök om vi inte fått vetskap om att förbättringsåtgärderna är utförda på din avloppsanläggning. Alla avloppsanläggningar i din socken förväntas vara godkända inom fyra år från Klart Vattens första informationsutskick.

Observera att krav på när åtgärderna ska vara utförda på fastighetens avlopp inte är det samma som tillståndets giltighetstid.

Tillsynsbesöket och förbudet debiteras med handläggningsavgift enligt gällande taxa.

 

Har du frågor får du gärna kontakta oss.