Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: gis@gotland.se

När du har kontakt med oss på Region Gotland innebär det att vi behandlar dina personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kartor

Region Gotlands kartor innehåller mängder med information för dig som boende, besökare och företagare på Gotland. I Gotlandskartan har vi samlat det mesta, men här hittar du också separata kartor för till exempel lekplatser, detaljplaner och historiska kartor.

Gotlandskartan

Här hittar du Region Gotlands geografiska information samlat i en karta. Du kan själv tända och släcka olika lager i kartan för att se den informationen du är intresserad av. Bland annat hittar du information om detaljplaner, översiktsplaner och vattenskyddsområden på Gotland.

Detaljplaner

Här hittar du gällande detaljplaner för Gotland. Detaljplanerna beskriver hur mark- och vattenområden får användas och hur bebyggelsen ska se ut. I kartan för digitala detaljplaner visas bestämmelser och information på ett enkelt och enhetligt sätt direkt i kartan. I kartan finns även möjlighet till detaljplaneanalys, byggrättsanalys och byggnadsavvikelser.

Områden undantagna från bygglovsbefrielse

Bygga om eller bygga nytt? I kartan kan du se områden som är undantagna från bygglovsbefrielse. I dessa områden kan det krävas bygglov även för anmälningspliktiga åtgärder.

Nybyggnadskarta

Till en bygglovsansökan ska alltid en karta bifogas. Beroende på var och vad du ska bygga krävs antingen nybyggnadskarta, förrättningskarta eller kopia på fastighetskarta.

Historiska kartor

Res tillbaka i tiden! Med hjälp av innovativ kartteknik kan du jämföra dagens Visby med fem historiska kartor som spänner över fyra århundraden.

Kulturvärdeskartan

Kartan innehåller värdefulla kulturmiljöer, fornminnen och riksintressen och mycket mer. Kulturvärdeskartan är en del av Kulturmiljöprogram Gotland.

Naturvärdeskartan

Gotlands natur är i många avseenden unik. Naturvärdeskartan är ett verktyg där du på ett enkelt sätt ska kunna hitta information om vilka naturvärden som kräver hänsyn vid exempelvis nybyggnation.

Vattenskyddsområden och grundvatten

Kartan visar vattenskyddsområden, föreslagna vattenskyddsområden och grundvattentillgång på Gotland.

Friluftslivs- och rekreationskarta

Hitta en ny favoritplats på Gotland! I kartan för friluftsliv och rekreation kan du hitta allt från motionsslingor och surfspots till platser för fågelskådning.

Grillplatser

För er som vill träffas ute och umgås och grilla finns ett antal grillplatser placerade i Region Gotlands naturreservat, i tätortsnära skogsområden, på badplatser och i parker.

Badplatser

Badsugen? Kartan visar de badplatser där Region Gotland ansvarar helt eller delvis för skötseln. Även tillgänglighetsanpassade badplatser är utmärkta på kartan.

Lekplatser

Här hittar du alla Gotlands kommunala lekplatser på parkmark. På lekparkerna ställs krav på funktion och säkerhet och de är anpassade så långt det går efter omgivningens behov.

Utegym

Här hittar du alla kommunala utegym. Du kan också se vilken utrustning som finns på respektive plats. 

Stadsodling

I kartan hittar du områden för stadsodling på mark som arrenderas av Region Gotland.

Utställningsytor Almedalsveckan

Här hittar du de markplatser för arrangörer som är planerade för Almedalsveckan. 

Bra att veta!

Behöver du hjälp med hur kartan fungerar så hittar du information under hjälpikonen i övre högra hörnet. Fastighetsgränser och andra objekts placering är kartan är ungefärliga.

Upphovsrätt

Region Gotland och Lantmäteriet har upphovsrätt på allt kartmaterial.