Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Visby Järnvägen 5, 8 och del av Hällarna 1:7

Miljö- och byggnämnden har uppdragit åt samhällsbyggnadsförvaltningen att ställa ut planförslaget för granskning.

Granskning

Handlingar finns tillgängliga för granskning hos Region Gotland, Visborgsallén 19 i Visby och längre ner på den här hemsidan.

Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till
Miljö- och byggnämnden, 621 81 Visby, eller via e-post till
registrator-mbn@gotland.se, senast den 13 februari 2023. Ange ditt namn, postadress och ärendenummer MBN 2019/1224.

Syfte med detaljplanen

Planen möjliggör byggandet av ett flerbostadshus, med inslag av kontor och centrumverksamhet. Planens syfte att länka samman staden, visuellt och funktionellt, genom att stärka kopplingen till bebyggelsen söder om Solbergagatan och minska gatans ledkaraktär följer intentionerna i gällande översiktsplan. Likaså följs intentionerna i den fördjupade översiktsplanen som för planområdet anger blandad användning och ser positivt på en förändring, samt i det planprogram för kvarteret Järnvägen som planförslaget har föregåtts av, i vilket föreslås bostäder, kontor och handel.

Planområdets läge

Planområdet omfattar fastigheterna Visby Järnvägen 5 och 8, samt del av Visby Hällarna 1:7 och är beläget i södra delen av kvarteret Järnvägen, längst in på Mejerigatan och mitt emot tidigare Björkmans byggvaruhus på Solbergagatan.

Tidplan

Planuppdrag i byggnadsnämnden 2013-12-12.
Detaljplanen har varit ute på samråd under våren 2021.
Granskning av planen pågår till och med 13 februari 2023.

Ärendenummer

BN 2019/1224.

Frågor besvaras av

Planchef Richard Löwenborg
tel. 0498-26 95 08

Planhandlingar - Granskning

Utredningar

Planhandlingar - Samråd