Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se

Maja-Malin Ekelöf
Strateg
Telefon: 0498-26 97 71
E-post: maja-malin.ekelof@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Vägavsnitt av länsväg 149 på Gotland hastighetbegränsad till 70 km/h.

Planering av transportinfrastruktur

Ett väl fungerande trafiksystem förutsätter en väl anpassad infrastruktur. Genom en nationell plan och länsvisa transportinfrastrukturplaner fördelas statliga medel till investeringar inom trafikslagen väg, järnväg och sjöfart.

I den nationella planen görs investeringar i järnväg, nationella och internationella vägar och hamninfrastruktur. I de regionala planerna fördelas statliga medel till det statliga vägnätet och som medfinansiering till kommuner och kollektivtrafikmyndigheter för investeringar i bland annat trafiksäkerhetsåtgärder och kollektivtrafikanläggningar. Infrastrukturplanerna tas fram vart fjärde år och omfattar en period på tolv år. Nu gällande transportinfrastrukturplaner fastställdes 2022.

För Gotlands län är det Region Gotland som ansvarar för att upprätta och fastställa länstransportplanen. Det ingår som en del i det regionala utvecklingsansvaret och finns reglerat i lagen om regionalt utvecklingsansvar. 

Utgångspunkter i transportinfrastrukturplaneringen

Nationella mål

Det nationella övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Utöver det övergripande målet finns ett funktions- och ett hänsynsmål.

Funktionsmålet innebär att transportsystemet ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, dvs. likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.

Hänsynsmålet innebär att transportsystemet ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt, bidra till att det övergripande generationsmålet för miljö och miljökvalitetsmålen nås samt bidra till ökad hälsa.

Riksdagens klimatmål för transportsektorn innebär att växthusgasutsläppen från inrikes transporter, utom inrikes luftfart, ska minska med minst 70 procent till 2030 jämfört med 2010.

Regionala mål

För Gotland är målen och inriktningarna i den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040 en viktig utgångspunkt för länstransportplanen. Länstransportplanen har även nära koppling till andra planer och program, däribland översiktsplanen och energiplanen. Därutöver är exempelvis miljö och klimat, landsbygdsutveckling och länstransportplanens effekter på genus- och socioekonomi utgångspunkter i transportinfrastrukturplaneringen.