Kontakt

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se

Företagsjour
Telefontid: måndag till fredag klockan 09.00-16.00
Telefon: 0498-26 95 83
E-post: foretag@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Information till företagare

Här har vi samlat information och länkar för dig som är företagare, med anledning av det nya coronaviruset, Covid -19. Sidan uppdateras löpande.

Företagsjour

Från och med måndag den 30 mars har Region Gotland en företagsjour på plats i Donnerska huset i Visby. Denna utgörs inledningsvis av en bemannad telefon och en e-post dit du som företagare kan vända dig, bland annat för att få vägledning i vilka åtgärder du kan ta del av och vart du kan vända dig för att hitta rätt i kontakten med myndigheter. Företagsjouren kommer även att utökas med besökstider.

Telefontider: måndag - fredag, klockan 08.30-16.30
Telefon: 0498-26 95 83
E-post: foretag@gotland.se

Region Gotlands företagsjour utökar sin kapacitet (2020-04-02)

Aktuellt just nu:

Region Gotland betalar fakturor skyndsamt

Med anledning av nuvarande pandemisituation godkänner Region Gotland en ändring från 30 dagars betalningstid till 15 dagar. Eftersom det gäller fakturor som skickas från 2020-04-01 sätter du som leverantör ett betaldatum på 15 dagar istället för 30 dagar.

Detta gäller nya fakturor som skickas från och med 2020-04-01 till och med 2020-08-31. Betalningspåminnelse och förseningsavgift utgår fortfarande efter vad som står i aktuellt avtal.

Denna stödåtgärd är en del i det krispaket som Region Gotland presenterade den 23 mars.

Uppdaterad information om nya coronaviruset

Region Gotland följer händelseutvecklingen av coronaviruset och arbetar aktivt för att bromsa takten i smittspridningen samt skydda riskgrupper och ge uppdaterad information till allmänheten.

Samlad information om det nya coronaviruset på gotland.se/nyacoronaviruset

Samlade länkar till myndigheter om det nya coronaviruset

Uppdaterad och säker information

Håll dig och dina medarbetare uppdaterade genom att regelbundet besöka och hänvisa till informationen på gotland.se och myndigheternas webbsidor. Informationen uppdateras löpande.

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information. Sök i första hand information på nätet. Ring inte till 1177 angående arbetsgivarfrågor. Det är hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt 1177.

Vi rekommenderar att ta del av den senaste informationen på gotland.se/nyacoronaviruset

Informationsmaterial

Folkhälsomyndigheten har information, affischer och material som du kan använda för att informera medarbetare och kunder.

Folkhälsomyndigheten - Hur du skyddar dig och andra

Folkhälsomyndigheten - Informationsmaterial

Folkhälsomyndigheten - Information på olika språk

Politiken fattar beslut om krispaket till Gotlands näringsliv och civilsamhälle

Måndag den 23 mars 2020 har alliansstyret och oppositionen i Region Gotland presenterat ett krispaket för att stötta näringsliv och civilsamhälle i de ekonomiska svårigheter som uppkommer i samband med coronavirusets verkningar.

Läs hela artikeln om Krispaket till näringsliv och samhälle

Krispaketet innehåller följande förslag till stödåtgärder

Främjandeåtgärder som klubbas redan på regionstyrelsens sammanträde den 24 mars:

 • Vi förlänger betalningstider på avgifter inom Vatten- och Avlopp, sophantering, tillstånd och tillsyn inom serveringstillstånd, livsmedelskontroll, miljö- och hälsa samt brandtillsyn. Alla fakturor som ställs ut under perioden 1 april till och med 31 augusti får sista betaldatum 30 september (vilket gäller såväl företag som privatpersoner).
 • Vi ger de lokala näringslivsorganisationerna ett temporärt verksamhetsbidrag för att säkra verksamheten och att företag har en partner att vända sig till i denna prövande tid. Tillväxt Gotland, Gotlands förenade besöksnäring, Visby Centrum och Gotland Convention Bureau får 500 tkr vardera. I detta ingår också att samverka kring den företagsjour som inrättas.
 • Vi erbjuder hjälp med anstånd och upprättande av avbetalningsplan på ett frikostigt sätt. I dagens riktlinje kan handläggare ge 2 månaders anstånd, och ekonomidirektören kan förlänga detta ytterligare.
 • Vi inrättar en företagsjour som får till uppgift att stödja och stötta företag kring frågor både med anledning av de åtgärder regionen vidtar men framförallt att ledsaga kring de förslag som Sveriges riksdag och regering kommer med.
 • Vi betalar leverantörsfakturor skyndsamt, med en målbild att korta våra betaltider till 15 dagar.

  [Sedan förslaget presenterades har Region Gotland infört att man godkänner en ändring från 30 dagars betalningstid till 15 dagar. Eftersom det gäller fakturor som skickas från 2020-04-01 sätter du som leverantör ett betaldatum på 15 dagar istället för 30 dagar. Detta gäller nya fakturor som skickas från och med 2020-04-01 t o m 2020-08-31. Betalningspåminnelse och förseningsavgift utgår fortfarande efter vad som står i aktuellt avtal.]
   
 • Vi ser över om vi kan handla mer lokalt, t.ex. livsmedel till måltidsverksamheten.

Åtgärder som kommer att beslutas i närtid i de nämnder som äger respektive fråga:

 • Vi skjuter på tillsynsbesök som inte är kritiska.
 • Vi förlänger tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt.
 • Vi förlänger betalningstider på hyror i kommunägda lokaler till 90 dagar.
 • Vi säkerställer tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen.
 • Vi tittar på andra arbetssätt med tillsyn för att frigöra tid hos företagarna. Där det är möjligt kan digitala verktyg användas.
 • Vi ser över förutsättningarna för ökat stöd till socialtjänsten och familjefridsarbetet för att minska våld i hemmet.
 • Vi för en aktiv dialog med Länsinstitutionerna för att möta ekonomiska behov kopplat till intäktsbortfall. Vi tidigarelägger också det ekonomiska stödet till Länsinstitutionerna, som annars skulle betalats ut först till hösten.
 • Förseningsavgifter för lån på bibliotek tas bort tillfälligt. Tiden som man kan låna böcker förlängs.
 • Vi  för en aktiv dialog med idrottsrörelsen för att säkerställa att vi gemensamt kan hantera konsekvenserna av de intäktsbortfall de har.
 • Vi tittar på hur vi vid behov kan jobba med kompetensöverföring mellan och inom regionen och företag för att klara att upprätthålla kompetensförsörjning i samhällsviktiga verksamheter.

Åtgärder som riktar sig särskilt till besöksnäring och dylik verksamhet:

 • Restaurangernas uteserveringar ges möjlighet att öppna så snart det är möjligt, om Polisen beviljar ansökan.
 • Markupplåtelsen för uteserveringar skall vara gratis året ut.
 • Avbokningsavgifter för kommunala lokaler utgår tillfälligt, till exempel sporthallar.
 • Två timmar gratis parkering för Visby innerstad och Östercentrum gäller sommaren ut för att underlätta för handeln. Detta är de regler som vanligtvis gäller under vinterhalvåret.
 • Vi tar initiativ till att inrätta ett kupongsystem där våra gymnasieelever kan köpa lunch hos våra restauranger för att både ge stöd till familjer och gotländsk restaurangnäring. Detta är aktivt så länge man bedriver undervisningen på distans.

Almi

Almi tillhandahåller finansiering och affärsutveckling för dig i ett litet eller medelstort företag. Almi finns även tillgängliga för företagare som drabbas av krisen.

Almi - Information med anledning av coronaviruset

Almi Brygglån - Från kris till hållbar framtid

Almi - Tre tips till dig som företagare

Försäkringskassan

Försäkringskassan har information om regler för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vård av barn.

Försäkringskassan - Information om smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning, ersättning för vab med mera

Länsstyrelsen Gotlands län

Länsstyrelsen samlar lokal och nationell information om stödåtgärder och det nya coronaviruset på sin webbplats.

Länsstyrelsen - Information till företagare med anledning av coronaviruset

Länsstyrelsen - Information om coronaviruset, hyresrabatter med mera

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

MSB.se har planeringsstöd hur du kan tänka inför eventuellt bortfall av personal och leveranser av varor och tjänster med mera.

MSB.se - Information om hur du kan hålla igång kontinuiteten i din verksamhet

Skatteverket

På Skatteverket kan du som företagare söka anstånd om betalning av skatt på grund av betalningssvårigheter på grund av det nya coronaviruset.

Skatteverket.se - Information till företagare om att söka anstånd på skatt

Tillväxtverket

Tillväxtverket har information och stöd som kan hjälpa dig hantera förändringar på grund av pandemin.

Tillväxtverket - Information och stöd i förändringarna avseende nya coronaviruset

Verksamt.se

Verksamt.se har samlad information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktig för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset och covid-19.

Verksamt.se - Samlad information från myndigheter för dig som företagare

Företags- och medlemsorganisationer är centrala i den situation vi befinner oss. Här har vi samlat länkar till organisationer på Gotland och andra nationella medlemsorganisationer.

Fastighetsägarna

Fastighetsägarna har tips, råd och information om hanteringen av convid-19 för dig som är fastighetsägare.

Fastighetsagarna.se - Tips, råd och information för dig som är fastighetsägare

Företagarna

Företagarna har information till dig som driver eget. Här finns artiklar som berör det nya coronaviruset och hur den påverkar svenska småföretagare.

Företagarna - råd och stöd till företagare avseende nya coronaviruset

Företagarna Gotland - Facebook

Företagarna Gotland - webbplats

Gotlands förenade besöksnäring (GFB)

GFB samlar, utvecklar och driver besöksnäringens frågor. Du hittar den senaste informationen på deras Facebook och webbplats.

GFB - Facebook

GFB - webbplats

Livsmedelsföretagen

Livsmedelsföretagen samlar information kring det nya coronaviruset, med betoning på arbetsrätt, arbetsmiljö och arbetsgivaransvar.

Livsmedelsföretagen - webbplats

Livsmedelsföretagen - Facebook

LRF - Lantbrukarnas riksförbund

Här hittar du LRF:s information om det nya coronaviruset och om omsorgsgruppen, som stöder lantbrukare som hamnat i olika krissituationer där djurs och människors hälsa är eller riskerar att bli dålig.

LRF - Samlad information om coronaviruset covid-19

LRF Gotlands - Omsorgsgrupp

LRF Gotland - Facebook

Svenskt näringsliv

Svenskt Näringsliv företräder företag och samlar information på sin webbplats avseende arbetet kring det nya coronaviruset.

Svenskt näringsliv - samlad information och länkar avseende coronaviruset covid-19

Svenskt näringsliv - Facebook

Tillväxt Gotland

Tillväxt Gotland hjälper och stöttar dig som medlem till att hitta rätt information i situationen som uppstått på grund av det nya coronaviruset.

Tillväxt Gotland - webbplats

Visby Centrum

Visby Centrum är de företagare som verkar i Visby innerstad och Öster Centrum. Ta del av den senaste informationen på deras Facebook och webbplats.

Visby Centrum - Facebook

Visby Centrum - webbplats

Krisstöd - Vanliga reaktioner och viktiga kontakter

Situationen som uppstått på grund av det nya coronaviruset påverkar många delar av livet, däribland arbete och försörjning. Det påverkar i sin tur den egna psykiska hälsan och måendet. Det är normalt att reagera på sådana omskakande händelser.

 • Hur du reagerar under en kris och hur länge den pågår är olika från person till person. En kris går alltid över. Det kan vara lättare att hantera en kris när du har kunskap om vilka reaktioner som kan komma. Läs därför gärna mer om krisreaktioner och vad du kan göra för att hjälpa dig själv.
 • Ibland kan du behöva stöd eller hjälp att bearbeta det som har hänt. Om du har råkat i personlig kris och känner behov av professionellt stöd kan du även vända dig till din vårdcentral, socialjouren eller sjukvårdsrådgivningen, 1177.

  Coronavirus - Psykisk hälsa

  1177 - Liv, hälsa och psykisk hälsa

Domkyrkoförsamlingen erbjuder samtal

Coronavirusets effekter har drabbat det gotländska näringslivet hårt. Effekten märks omedelbart kanske främst i besöksnäringen. Företagare och medarbetare oroas för hur det ska gå. Vi vet av erfarenhet att många söker sig till kyrkan i kristider. Visby domkyrkoförsamling erbjuder därför från och med måndag 30 mars samtalsstöd för dem som känner att de vill få samtala om sin oro. Detta är en del av församlingens diakonala arbete och är kostnadsfritt.

Så här gör du:

Varje dag, måndag – fredag, mellan kl 08.00 och 12.00, kan du ringa 0498-206800 och Du blir då kopplad till en präst eller diakon för att komma överens om en samtalstid.

Kyrkan arrangerar även ”Stilla Stunder” i domkyrkan, torsdagar klockan 17.00-19.00. Diakon/präst finns på plats, stilla musik spelas men i övrigt kan man bara sitta ner och vila, tända ett ljus, finna en stunds ro och vila. Ingen föranmälan. Även efteråt finns möjlighet till enskilda samtal med präst/diakon.

LRF Gotlands omsorgsgrupp

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) på Gotland har en omsorgsgrupp som stöder lantbrukare som hamnat i olika krissituationer där djurs och människors hälsa är eller riskerar att bli dålig.

Omsorgsgruppen kan bland annat bistå med samtalshjälp, professionell sådan eller samtal kollegor emellan, ekonomisk utredning, kontakt med rådgivare, veterinärer, jurister eller andra aktörer inom näringen. Arbetskraft för praktiska göromål kan även i vissa fall engageras.

LRF Gotlands omsorgsgrupp

 

Det är mycket viktigt att du håller dig uppdaterad på den senaste information om vad som gäller för sammankomster och evenemang.

Folkhälsomyndigheten har den senaste informationen och har bland annat en checklista som du kan använda för att bedöma och minimera risken för smittspridning. 

Folkhälsomyndigheten - Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19

Näringslivet, Region Gotland och Länsstyrelsen genomför en gemensam kampanj för att få Gotland att välja Gotland. Här kan du ta del av och dela vidare kampanjmaterialet.

Kampanjens syfte

I syfte att stödja och hjälpa Gotland genom den här tuffa perioden har en gemensam kampanj inletts, för att tillsammans försöka mildra både de kortsiktiga och långsiktiga effekterna till följd av det nya coronaviruset.  Förhoppningen är att alla som har möjlighet stöttar lokala företag, restauranger och handlare under dessa utmanande tider.

Gemensamt initiativ

Kampanjen är ett gemensamt initiativ mellan Tillväxt Gotland, Gotlands Förenade Besöksnäring, Företagarna, Svenskt Näringsliv, Lantbrukarnas Riksförbund, Visby Centrum, Gotland Handel, Gotlands Krögarförening, Region Gotland och Länsstyrelsen.

Kampanjmaterial

Gotland behöver dig - Kultur

Gotland behöver dig - Shopping

Gotland behöver dig - Mat och café

Gotland behöver dig - Produktion

Gotland behöver dig - Tjänster 1

Gotland behöver dig - Tjänster 2

Gotland behöver dig - Tjänster 3

Gotland behöver dig - Omslagsbild Facebook

Gotland behöver dig - Text, bilder och filter på Facebook