Kontakt

Sara Bergman
Strateg social hållbarhet
Telefon: 0498-26 93 43
E-post: sara.bergman01@gotland.se

Katrin Rindlaug
Jämställdhetsstrateg
Telefon: 0498-26 94 10
E-post: katrin.rindlaug@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

HBTQI+

HBTQI+ ett övergripande begrepp för de av oss som är homosexuella (H), bisexuella (B), transpersoner  (T) och som har queera uttryck och könsidentiteter (Q) och som har en kroppslig utveckling som gör att kroppen inte är tydligt typiskt kvinnlig eller typiskt manlig (intersex, I). Plustecknet (+) efter markerar att det finns personer som inte känner att de inkluderas i hbtqi-begreppet, som har andra definitioner på sin identitet eller sexuella läggning. 

De mänskliga rättigheterna, fastställda av FN, innebär att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Det innebär bland annat att vi har samma rättigheter oavsett könsidentitet och sexuell läggning.

Vi vet att hbtqi+-personer i högre grad är utsatta för kränkande bemötande, trakasserier, diskriminering, hot och våld jämfört med befolkningen som helhet, vilket även kan leda till psykisk ohälsa. Många hbtqi+-personer har lågt förtroende för offentliga verksamheter på grund av känslan av diskriminering. Enligt rapporten ”Om vi inte pratar om det behöver det inte hanteras”, som bygger på intervjuer av hbtqi+-personer på Gotland finns behov att synliggöra hbtqi+-personers situation och av kompetensutveckling bland medarbetare inom samhällsverksamheter.

I samarbete med RFSL Gotland har ett kunskapsmaterial om hbtqi+ tagits fram för att öka kunskap så vi kan undvika att omedvetet bemöta andra på ett sätt som upplevs exkluderande och kränkande:  Hbtqi+-kort med baskunskap, affisch med begrepp samt filmer och samtal "Röster från Gotland om hbtqi+"

Se även Region Gotlands webbsida om Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR

 

 

Grundläggande information och fakta

Nationell handlingsplan för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter

Oavsett kön? Handbok för arbete med jämställdhet och trans, RFSL

Hbtq, normkritik - från RFSL

Hbtq - från 1177

Queer - från 1177

Kön och könsuttryck - från 1177

Könsdysfori - från 1177

Självbild och identitet - UMO.se

UMO.se - webbplats för personer mellan 13-25 år - om sex hälsa och relationer

Youmo.se - webbplatsen UMO på lättare svenska och andra språk

Sexperterna - webbsida från RFSL Stockholm

Fakta och praktikor, RFSU

Hbtq-familjer - webbsida som drivs av RFSL

Regnbågsfamiljen.se

Transformering.se - webbsida som drivs av RFSL

Frågor och svar, RFSL, om könsdysfori som diagnos

Sex och trans, RFSU

Intersexualism, INIS Intersexuella i Sverige

FN:s deklaration om mänskliga rättigheter

 

Om transvård - från Socialstyrelsen

Råd till dig som vill ha transvård - Socialstyrelsen

Till dig som möter personer med könsdysfori i ditt arbete - Socialstyrelsen

God vård av vuxna med könsdysfori - kunskapsstöd från Socialstyrelsen

God vård av barn och ungdomar med könsdysfori - kunskapsstöd från Socialstyrelsen

Transvård- Anova Karolinska universitetssjukhuset

 

Material för näringslivet

HBT-handbok för företagare

 

Material för medarbetare i välfärdssektorn

Nationell handlingsplan för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter

Bemöta nyanlända HBTQ-personer

Klassrumsmaterial (åk 4-6) på temat mänskliga rättigheter och alla människors lika värde, Forum för levande historia

Prata med barn och deras genetiska ursprung, från kunskapsguiden.se

Tips för bättre bemötande av hbtq-personer - RFSL

Öppna skolan! Om hbtq, normer och inkludering i årskurs 7-9 och gymnasiet - material att använda i klassrummet, MUCF

Hbtq, normer och makt - ett klasstumsmaterial för årskurs 7-9 och gymnasiet, Forum för levande historia

Normutmanande arbetssätt - information och övningar för pedagoger

Upptäck normer - övningar att göra med elever

Normer vs. rättigheter - övningar att göra med elever

Normer, sex och relationer - övningar att göra med elever

Allt det viktigaste om sex - om inkludering av hbtq-personer i sex- och samlevnadsundervisningen i skolan, RFSL-ungdom

Jag visste redan när jag var 10 - En handledning för att stödja homosexuella, bisexuellaoch transpersoner i skolan

Bryt! Metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet, Forum för levande historia och RFSL ungdom

Verktyg för att hjälpa unga att avslöja könsnormer i bildspråket, Statens mediaråd

Att mötas i hälso- och sjukvård - ett utbildningsmaterial för reflektion om bemötande och jämlika villkor, Socialstyrelsen

Hbtq-kompetens jämställdhetsarbete- Handledning för dig som arbetar med jämställdhetsintegrering på myndighet, Nationella sekretariatet för genusforskning

 

Webbutbildning

Att synliggöra normer i socialtjänsten - med ett hbtq-perspektiv

Normino - ett spel om hbtq och normer, Kunskapscentrum för sexuell hälsa Västra Götaland

Mänskliga rättigheter - webbutbildning för tjänstepersoner och politiker

 

Nationella rapporter

Psykisk ohälsa, suicidalitet och självskada bland unga transpersoner, Folkhälsomyndigheten 2020.

Hälsa och livsvillkor bland unga hbtq-personer - Vad vet vi och vilka forskningsbehov finns?

Könsinkongruens och psykisk hälsa

Metoder för att främja en god hälsa bladn hbtq-personer, Folkhälsomyndigheten

Att främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter - rapport från Socialstyrelsen om inkludering av hbtq-perspektiv i kommun och landsting

Rätten till hälsa- hur normer och strukturer inverkar på transpersoners upplevelser av sexuell hälsa

Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner - en rapport om hälsoläget bland transpersoner i Sverige

Hon han hen - en analys av hälsosituationen för homosexuella och bisexuella ungdomar samt för unga transpersoner

Om unga hbtq-personers fritid

Om unga hbtq-personers hälsa

Studie om sex, hiv och hälsa bland män som har sex med män i Sverige

 

 

www.gotland.se/självmordsförebyggande - Region Gotlands webbsida med kontaktvägar för den som mår psykiskt dåligt, den som stöttar andra och den som arbetar med att förebygga självmord

www.gotland.se/relationsfrid Region Gotlands sida om mäns våld mot kvinnor och hot och våld i nära relationer.