Kontakt

Lotta Nilsson
Arbetslagsledare för grundläggande vuxenutbildning
E-post: lotta.nilsson@gotland.se

Eva Elisdotter
Biträdande rektor
E-post: eva.elisdotter@gotland.se
Telefon: 0498-20 36 20

Besöksadress: 
Gesällgatan 7, 621 82 Visby
E-post: vuxenutbildningen@gotland.se

Hitta hit 

 


 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Lärare och elev tittar i kursbok.

Grundläggande vuxenutbildning

Du som behöver svensk grundskoleutbildning kan studera engelska, matematik, NO, SO, svenska och svenska som andraspråk hos oss. 

Kursstarter våren 2021:

11 januari, med sista ansökan den 13 december 2020

22 februari, med sista ansökan den 7 februari 2021

12 april, med sista ansökan den 28 mars 2021

Du får en kallelse via mail till kursstart. Om du inte har möjlighet att komma detta datum får du vänta till nästa start.
 

Ansökan

Du söker kurserna via vår webbansökan. Där ser du också ditt schema: https://gotland.se/webbansokanvux

Kontakta våra studie- och yrkesvägledare för att få hjälp med att planera studierna: 
https://gotland.se/syvforvuxna

Mer information om kurserna

Här följer mer information om de olika kurserna. Filmerna finns också på andra språk: 
Arabiska
Dari
Engelska
Farsi
Franska
Somaliska
Tigrinska
 
Engelska
Under kursen kommer du att få studera texter i både kursböcker och skönlitteratur. Du kommer få träna på att samtala på engelska i mindre grupp, skriva egna kortare texter, läsa översiktligt om några engelskspråkiga länder och att utveckla din förmåga att förstå och tolka talad engelska.

Målet är ett betyg som motsvarar grundskolans årskurs 9 och ger kunskaper för att klara gymnasiestudierna.


Matematik
Under kursen kommer du att få formulera och lösa problem med hjälp av matematik. Vi kommer att göra beräkningar inom geometri och statistik men även arbeta med matematiska rutinuppgifter i vardagen.

Målet är ett betyg som motsvarar grundskolans årskurs 9 och ger kunskaper för att klara gymnasiestudier.


NO (Naturorienterande ämnen)

Naturkunskap 1 (100p)
Den grundläggande inledande kursen i naturorienterande ämnen (NO) kommer du att utveckla kunskaper i naturvetenskap och att den har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom områden som miljö, teknik och energiförsörjning. Du kommer att studera biologi, fysik, och kemi.

Naturkunskap 2 (200p)
Den här kursen riktar sig till dig som är färdig med den grundläggande inledande kursen i naturkunskap 1. Det förutsätts att du tar ett stort ansvar för dina studier och att dina kunskaper i svenska är goda. Du kommer i den här kursen att förbereda dig för gymnasiala studier inom vuxenutbildningen. Målet är att du som elev ska få en djupare och bredare naturvetenskaplig förståelse hur man kan skildra omvärlden på olika sätt.


 

Samhällsorienterande ämnen

SO1

Under kursen i SO1 kommer du att utveckla kunskaper om människors livsvillkor i det svenska samhället. Du kommer att studera samhällskunskap, historia, religion och geografi. Du kommer att lära dig mer om svensk politik, demokratiska värden och mänskliga rättigheter. Kursen är en god förberedelse för vidare studier i samhällsorienterande ämnen. Den här kursen har språkstödjare på arabiska och dari.


Svenska 
Under kursen kommer vi att läsa och analysera olika typer av litteratur, både kortare utdrag och noveller men även längre texter. Vi kommer att skriva olika slags texter och anpassa språket till varierande situationer. Du kommer att söka information från olika källor och kritiskt värdera och granska innehållet.

Målet är ett betyg som motsvarar grundskolans årskurs 9 och ger kunskaper för att klara gymnasiestudier


Svenska som andraspråk 
I den här kursen arbetar vi med att bli ännu bättre på att läsa, skriva och samtala på svenska.

Flex betyder att du studerar i din egen takt och på den plats som passar dig – i klassrum, på distans eller både och.

Allt material du behöver finns digitalt, ibland som filmade lektioner och ibland som texter. För att klara kursen på distans måste du vara självständig och målmedveten. Du är välkommen att boka tid för handledning med din lärare när du behöver hjälp.