Kontakt

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 
Telefon: 0498 - 26 90 00 (växel)
E-post*: registrator-bun@gotland.se 

(*Ärenden som rör förskola, förskoleklass, pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem, särskola, barn- och elevhälsa, kulturskola och Fenomenalen Science Center)

Ytterligare kontaktinformation
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Grundskolelärare med sina elever i klassrum i Fårösundskolan

Grundskola, förskoleklass och fritidshem

Här kan du läsa om vilka skolor som finns, hur verksamheten fungerar och hur du väljer skola. Du kan också jämföra skolor. 

På Gotland finns idag 35 grundskolor varav 31 bedrivs i Region Gotlands regi. De fristående skolorna har egna köer. Ta därför kontakt direkt med den skola som du är intresserad av.

I grundskoleverksamheten ingår förskoleklass, årskurs 1-9 samt fritidshem. I verksamheten finns ungefär 5000 skolbarn. Förskoleklassen är en egen skolform inom grundskolan, med ett stort inslag av skapande och lek. Före och efter skolan finns fritidshem för barn som är 6-12 år.

I Region Gotland samarbetar vi mellan våra skolor och mellan kommunens olika verksamheter mot gemensamma mål. Region Gotland driver olika typer av skolutvecklingsarbete för att gynna elevers lärande och utveckling - något som ytterst ska leda till goda resultat i skolan. Vi har engagerade skolledare och lärare som vill driva utvecklingen framåt.