Kontakt

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 
Telefon: 0498 - 26 90 00 (växel)
E-post*: registrator-bun@gotland.se 

(*Ärenden som rör förskola, förskoleklass, pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem, särskola, barn- och elevhälsa, kulturskola och Fenomenalen Science Center)

Ytterligare kontaktinformation
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Grundskolelärare med sina elever i klassrum i Fårösundskolan

Grundskola, förskoleklass och fritidshem

I Gotlands grundskoleverksamhet ingår förskoleklass, årskurs 1-9 samt fritidshem. Här finns ungefär 5000 skolbarn. Förskoleklassen är en egen skolform inom grundskolan, med ett stort inslag av skapande och lek. Före och efter skolan finns fritidshem för barn som är 6-12 år.