Kontakt

Evelina Lindgren
Regionekolog
E-post: evelina.lindgren@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Grönstruktur på Gotland

Vi arbetar med att ta fram en grönstrategi med vision, mål och strategier avseende grönstruktur och gröna värden på Gotland samt en handlingsplan som ytterligare visar hur visionen ska kunna uppnås.

Detta blir en fördjupning av regionens miljöprogram, fokusområde 4 ”Naturens mångfald”. Styrdokumenten kommer att utgöra en grund för den fysiska planeringen men också ett stöd för beslutsfattande och prioritering i förvaltning av grönområden.

Vad är grönstruktur?

Grönstruktur används här som ett samlande begrepp likt bebyggelsestruktur och trafikinfrastruktur för alla typer av grönområden och stråk. Det kan vara allt från anordnad park eller välhävdat änge till mer ”vild” natur. Ibland kallas hav, sjöar och vattendrag i planeringssammanhang för den blå strukturen men vi har valt att låta detta behandlas under grönstrukturen tillsvidare.

Workshops

Den 19 november 2019 hölls två workshops som en inledning på arbetet med att ta fram de nya styrdokumenten. Syftet med workshopparna var dels att informera om projektet och dels att samla in kunskap och synpunkter till stöd för det fortsatta arbetet.

I den ena workshopen deltog tjänstepersoner från Region Gotland som kommer i kontakt med grönstrukturfrågor i sitt dagliga arbete, liksom politiker från miljö- och byggnadsnämnden, tekniska nämnden och regionstyrelsen samt sakkunniga från Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Gotlandshem och Terra Nova-skolan. Inbjudna till den andra workshopen var föreningslivet på Gotland.

Mer information