Kontakt

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 
Telefon: 0498 - 26 90 00 (växel)
E-post*: registrator-bun@gotland.se 

(*Ärenden som rör förskola, förskoleklass, pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem, särskola, barn- och elevhälsa, kulturskola och Fenomenalen Science Center)

Ytterligare kontaktinformation
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotlands särskilda undervisningsgrupper

Gotlands särskilda undervisningsgrupper innefattar två kommungemensamma verksamheter där förstärkt särskilt stöd kan ges till grundskoleelever med ett extra stort stödbehov.

Hamnen är en särskild undervisningsgrupp för elever i årskurserna 3-9 som är i behov av förstärkt särskilt stöd. Elever undervisas i mindre grupper med hög personaltäthet. Hamnen finns för de elever som inte klarar vanlig undervisning, men som kan ta till sig lärande i mindre grupp.

Lövsta har hälften av sina platser vikta för grundskoleelever medan den andra hälften är vikta för särskoleelever. Resursenheten har en mycket hög personaltäthet och ger i första hand en-till-en undervisning. Verksamheten riktar sig till elever som inte alls kan vistas tillsammans med andra elever och som har omfattande problemskapande beteende av utåtagerande karaktär.

På någon av Gotlands särskilda undervisningsgrupper kan en elev bli placerad under en begränsad tid, med en snabb tillbakagång till hemskolan är vår målsättning. Rektor för en placerad elev har fortsatt ansvar för elevens skolgång, vilket bland annat innefattar ansvar för att hålla sig uppdaterad om elevens utveckling samt delta i möten för åtgärdsprogram. För att kunna möta elevens behov vid tillbakagång till hemskolan är det också av största vikt att rektorn arbetar med nödvändiga anpassningar kring kompetens och miljö i hemskolan.

Syftet med placering av elev

En placering på Gotlands Resursenheter syftar till att stärka eleven, ge eleven nya strategier samt det förstärkta särskilda stöd som behövs för att kunna återgå till en mer ordinär skolundervisning.

Gotlands Resursenheter har tagit fram nedanstående arbetsmodell.

Aktualisering av elev

Alla alternativ för anpassning och särskilt stöd i hemskolan ska vara uttömda innan det förstärkta särskilda stödet, det vill säga en placering eller insats från Gotlands resursenheter, kan bli aktuell.

För att aktualisera en elev till Gotlands Resursenheter ska ansvarig rektor lämna in en komplett aktualisering där dokumentation kring samtliga extra anpassningar, individuell utvecklingsplan, åtgärdsprogram, rektors utredning om särskilt stöd, elevens förmågor och nuvarande skolsituation ska framgå tydligt. I första hand åsyftar aktualiseringen till att undersöka möjligheterna för ytterligare insatser innan en eventuell placering kan bli aktuell.