Kontakt

Anette Jansson
Projektledare RUS
Telefon: 0498-26 90 13
E-post: anette.jansson@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration för RUS med bland annat silhuetter av människor, ringmuren, vindkraftverk och en färja.

Regional utvecklingsstrategi - Vårt Gotland 2040

Nu pågår arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi för Gotland 2040. Ett förslag till ny strategi har under våren 2020 varit ute på remiss. Nu finns en sammanställning av alla synpunkter som kommit in och nu pågår arbetet med att arbeta fram ett slutligt förslag.

Gotlands utveckling

Region Gotland har uppdraget att leda, samordna och följa upp arbetet med hållbar regional utveckling på Gotland. I uppdraget ingår att ta fram en strategi för länets utveckling. Det är den som nu varit på remiss och många har deltagit genom att svara och lämna synpunkter.

Den nya strategin Vårt Gotland 2040

Ett stort tack för all respons på förslaget till ny regional utvecklingsstrategi för Gotland, Vårt Gotland 2040. Närmare 130 svar har kommit in, från näringsliv, föreningsliv, statliga myndigheter, universitet, partierna, Region Gotlands olika nämnder och ett stort antal privatpersoner. Här kan du ta del av de synpunkter som kommit in.

Klicka här för att läsa remissammanställningen (filen öppnas i ny flik)

Klicka här för att  läsa remissförslaget till ny strategi på rus.gotland.se

Vad händer nu?

  • Nu arbetar vi om remissförslaget till ett slutligt förslag.
  • Remissynpunkterna är viktig utgångspunkt för det slutliga förslaget.
  • Det finns också processer på nationell nivå och inom EU som vi behöver förhålla oss till i arbetet med den regionala utvecklingsstrategin. Regeringskansliet arbetar med att ta fram en ny nationell strategi för hållbar regional utveckling. Ny budget- och programperiod för EU 2021-2027 innebär förberedelsearbete kring hur EU-medel för regional utveckling ska användas. EU-medlen är viktiga finansieringskällor för vårt utvecklingsarbete på Gotland.
  • Tidplanen för den politiska beslutsprocessen är att regionfullmäktige kan fatta beslut den 14 december 2020.

Remissvar har inkommit från: (utöver de 48 privatpersonerna)

 

ALMI Gotland

Arbetsförmedlingen                

Barn- och utbildningsnämnden, Region Gotland                    

Boverket (Inga synpunkter)

Centern Stenkyrka och Lummelunda             

Centerpartiet Gotland            

Centrala studiestödsnämnden (Inga synpunkter)

Fastighetsägarföreningen Gotlandsavd.       

Feministiskt initiativ Gotland

Företagarna Gotland               

Försäkringskassan (Inga synpunkter)

Föräldraskolrådet Fårösundsskolan                

GEAB                 

Gotland Grönt Centrum         

Gotlands Fredscenter             

Gotlands Förenade Besöksnäring                    

Gotlands Museum                    

Gotlands studentkår Rindi     

Gotlands Tingsrätt                    

GUBIS (Gotländska utvecklingsbolag i samverkan)                

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Region Gotland                          

Havs- och vattenmyndigheten                         

Hoburgs närings- och intresseförening         

Hushållningssällskapet            

Hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Gotland                     

IF Metall Gotland                      

Knutpunkt Hemse Utveckling AB                     

Kriminalvårdsmyndigheten  

Kristdemokraterna Gotland  

Kronofogdemyndigheten (Inga synpunkter)

Kustbevakningen (Inga synpunkter)

Körsbärsgården                         

Lantmäteriet  

Liberalerna Gotland                 

Ljusa udden AB                          

LO Gotland     

LRF Gotland    

Lustkustens utvecklingsbolag AB                     

Länsstyrelsen i Gotlands län  

Mellanskog Ek förening          

Miljö- och byggnämnden, Region Gotland   

Miljöpartiet Gotland                

Moderaterna Gotland             

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (Inga synpunkter)

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor           

Myndigheten för yrkeshögskolan (Inga synpunkter)

Naturskyddsföreningen         

Nynäshamns kommun (Inga synpunkter)

Orienteringsklubben Gotlands Bro OK           

Oskarshamns kommun           

Pensionsmyndigheten (Inga synpunkter)

Post- och telestyrelsen           

Region Jönköpings län             

Region Kalmar län                     

Region Kronoberg                     

Region Stockholm                     

RF-SISU Gotland                        

RFSL Gotland 

Röda Korset   

SIDA DAR (Inga synpunkter)

Skatteverket (Inga synpunkter)

Skogsstyrelsen                           

Skolverket      

Socialdemokraterna Gotland

Socialnämnden, Region Gotland                      

Statens kulturråd (Inga synpunkter)

Studieförbundet Vuxenskolan                          

SWEDESD        

Svenska ESF-rådet                    

Svenska kyrkan, Visby stift    

Sveriges geologiska undersökning                  

Sveriges lantbruksuniversitet (Inga synpunkter)

Tekniska nämnden, Region Gotland               

Tillväxt Gotland                         

Tillväxtanalys 

Tillväxtverket 

Trafikverket   

Universitets- och högskolerådet                      

Uppsala universitet                  

Vamlingbo sockenförening   

Vinnova (Inga synpunkter)

Vänsterpartiet

Västerviks kommun                

På vår hemsida kan du se en film som presenterar innehållet i förslaget till RUS. Förslaget presenteras av Peter Lindvall (regiondirektör), Eva Nypelius (regionstyrelsens ordförande), Stefan Persson (direktör för regional utveckling) och Anette Jonsson (projektledare RUS).

Nedan hittar du hemsidan för den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och en länk direkt till filmen som presenterar förslaget.

Remissförslaget, information om dialogerna och hur du kan påverka finns på webbplatsen Vårt Gotland 2040


Film - Presentation av förslaget till RUS för Vårt Gotland 2040