Kontakt

Anette Jansson
Projektledare
Telefon: 0498-26 90 13
E-post: anette.jansson@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration för strategin Vårt Gotland 2040 med silhuetter av bland annat människor, jordbruk, ringmuren och vindkraftverk.

Vårt Gotland 2040 - regional utvecklingsstrategi

Den nya regionala utvecklingsstrategin för Gotland antogs av regionfullmäktige den 22 februari 2021. Den ersätter därmed Vision Gotland 2025. Vårt Gotland 2040 syftar till bästa möjliga framtid för oss som bor och verkar på Gotland och för alla som besöker vår ö.

Aktuellt

Konferens den 27 september - Hur går det för Gotland? 

I september genomförs uppföljningskonferensen ”Hur går det för Gotland?” Där avhandlas frågor om hur vi ligger till i förhållande till målen i Vårt Gotland 2040 och vad som ska ske för att ta nästa steg.
 
Se inbjudan och anmäl dig senast den 13 september. Mer information och uppföljningsrapporten hittar du via länken nedan.
 
 

Delta i framtagande av genomförandeprogram för social välfärd

Var med och kraftsamla för hälsa och ett socialt hållbart Gotland. Din organisation kan vara en del av svaret på hur vi skapar ett tryggt och inkluderande samhälle med livskvalitet för alla. För mer information kontakta processledare Elin Lööf på e-post elin.loof@gotland.se

Ta del av beslutade genomförandeprogram

Regionfullmäktige beslutade i juni 2022 om  två genomförandeprogram som visar hur Gotlands aktörer med gemensamma krafter ska utveckla Gotland. Programmen konkretiserar mål och insatsområden för 2022-2027.
 
Beslutet är ett officiellt startskott för programmen gällande näringslivets förutsättningar och innovation samt klimat, miljö och energi. I kombination med det kommande programmet för social välfärd är programmen viktiga verktyg för Gotlands aktörer.
 

Genomförandeprogram för klimat, miljö och energi

Genomförandeprogrammet för näringslivets förutsättningar och innovation

Nyhetsbrev med mer information om genomförandeprogrammen

Vårt Gotland 2040 - Ladda ned och läs olika versioner av strategin

Our Gotland 2040 - Regional development strategy - Abriged version (pdf)

Gotlands utveckling

Samsyn om de långsiktiga utvecklingsfrågorna är det viktigaste den regionala utvecklingsstrategin kan bidra till. Att vi drar åt samma håll ger en större utvecklingskraft på Gotland.
 
Region Gotland har ett lagstadgat uppdrag att leda, samordna och följa upp arbetet med hållbar regional utveckling på Gotland. I uppdraget ingår att, i bred samverkan, ta fram en strategi för Gotlands utveckling. Mål och inriktning sätts utifrån Gotlands förutsättningar och vad vi regionalt vill prioritera, men i samspel med mål på nationell, europeisk och internationell nivå. 
Silhuetter av vindkraftverk

 

 

"Gotland – en kreativ ö med plats för hela livet" är visionen för Gotland. Visionen är en ständig ledstjärna i det vi gör. Visionen bygger på styrkor som Gotland har och visar hur vi vill att Gotland ska vara i framtiden. Målen för Gotland 2040 ska ses som en helhet som tillsammans ger en hållbar regional utveckling och leder mot visionen.

Tre mål för Gotland 2040:

  • Gotland är ett tryggt och inkluderande samhälle med livskvalitet för alla 
  • Gotland är en förebild i energi- och klimatomställningen 
  • Gotland är en nytänkande tillväxtregion med utvecklingskraft 
I strategin finns även effektmål för att kunna följa utvecklingen på Gotland, former för genomförande samt för uppföljning, utvärdering och lärande. Ett utvecklat hållbarhetsarbete och goda förutsättningar för samverkan är nycklar på vägen mot Vårt Gotland 2040.

Den 22 februari fattade regionfullmäktige beslut om att anta den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040. Den ersatte därmed Vision Gotland 2025. 

 
 
Strategin var ute på remiss under våren 2020 och många gav synpunkter. Alla remissvar (131 svar) har gett en god grund för den slutliga strategin.
 
Under september och oktober 2020 samlades synpunkter in från unga och unga vuxna mellan 13-25 år, genom digitala kanaler. Drygt 280 svar kom in. 
 
Under hösten 2019 hölls tre framtidsdialoger i Hemse, Slite och Visby.
 

Tre av åtta inplanerade remissdialoger kunde genomföras under våren 2020. Här kan du ta del av noteringar från de genomförda dialogerna i Kräklingbo, Vamlingbo och Rone. Övriga dialoger var planerade att genomföras i Sanda, Roma, Stenkyrka, Fårö och Visby men behövde ställas in på grund av pandemin.

Noteringar från genomförda dialoger om remissförslaget av Vårt Gotland 2040 (pdf)

 

Vi planerar vidare och för dialog om hur vi tillsammans ska forma genomförandeprogrammen för Vårt Gotland 2040. Genomförandeprogrammen ska konkretisera vad som är viktigast att göra gemensamt på kort sikt för att nå de långsiktiga målen.

Den 9 september 2021 arrangerades en första aktörsgemensam workshop, ett gemensamt arbetsmöte för att ta fram genomförandeprogrammen för:

  • Klimat, energi och miljö
  • Näringsliv

Detta tillfälle var för att inleda en dialog om vilka viktiga insatser som ska prioriteras och genomföras gemensamt de närmaste åren. I inbjudan och anteckningar nedan kan du ta del av frågeställningar och sammanställningar av de samtal som fördes under workshopen.

Inbjudan - Workshop Genomförandeprogrammen - 9 september 2021

Sammanställning anteckningar - Workshop genomförandeprogrammen - 9 september 2021

Du som behöver material till presentationer om Vårt Gotland 2040 kan utgå ifrån grundmaterialet nedan. Spara ned filen, välj bilder och anpassa till din målgrupp.

Materialet inkluderar "talmanus" och frågeställningar för samtal i anteckningssidorna under respektive bild.

Vårt Gotland 2040 - Grundmaterial för presentationer (powerpoint)