Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

God och nära vård

God och nära vård är en del i ett omfattande arbete för att stärka hälsan hos alla medborgare. Vi vill bli bättre på att stödja dig som medborgare vad gäller att leva ett hälsosamt liv. Vi ska också bli bättre på att möta varje persons unika behov och förutsättningar, samordna vården och omsorgen, ta tillvara på digitala möjligheter och på att säkerställa att bästa möjliga kunskap finns tillgänglig vid varje möte med vården.

Under de senaste decennierna har det gjorts stora framsteg inom svensk hälso- och sjukvård. Ny teknik, nya mediciner och behandlingsmetoder gör att vi idag lever längre och mår bättre. Många sjukdomar som tidigare var dödliga kan i dag botas eller har övergått till att bli kroniska tillstånd som man kan leva med. Fler äldre, fler med kroniska sjukdomar och mer möjligheter att kunna behandla innebär att behovet av vård och omsorg ökar. Det innebär också förändringar i vilka behov som behöver  mötas, exempelvis är samordning av insatser och möjlighet till fasta vårdkontakter allt viktigare. 
 
För att vi ska kunna möta behoven av vård och omsorg krävs förändrade arbetssätt, samt en omställning. 

Större fokus på dina unika behov och förutsättningar

God och nära vård lägger ett större fokus på dig som individ, dina unika behov och förutsättningar. Det ska bli enklare för dig att främja din hälsa, både förebyggande och om du lever med sjukdom. Du ska även känna till vart du kan vända dig om du behöver rådgivning eller stöd, och vilka verktyg som finns till ditt förfogande. När du är i behov av vård ska denna alltid utformas tillsammans med dig, på ett sätt som passar dig och ditt liv. Du ska kunna vara trygg i att du blir sedd och hörd och att den vård du behöver finns där när du behöver den och på det sätt du behöver. Vården ska helt enkelt vara lite mer anpassad efter dig och dina behov. Det är på så sätt vi kommer närmare dig!

Samordnad vård

God och nära vård innebär att vi ska samordna oss bättre utifrån dina behov. Det kan handla om att  du kommer i kontakt med rätt person direkt. Eller får besöket när det passar dig. Vi ska också samarbeta bättre över organisatoriska gränser så att ditt stöd hänger ihop hela vägen.
 
Exempel på hur:
 • Gemensam sammanhållen planering och fasta kontakter 
  En gemensam överenskommelse och plan mellan patient och vårdgivare beskriver patientens samtliga vård- och omsorgskontakter så att det blir tydligt vem som ansvarar för vad.

 • Vård i hemmet
  Digitala stöd och ökat samarbete mellan vårdcentral, specialistvård och kommunal hälso- och sjukvård öppnar upp fler möjligheter närmare dig. Trygghetspunkter är ett exempel.

 • Sammanhållna vårdförlopp
  En nationell standard för utredning och behandling av olika sjukdomstillstånd. Vårdförloppen utformas utifrån ett helhetsperspektiv och med stöd av bästa tillgängliga kunskap. Det skapar mer jämlik vård i hela landet, säkrar kvaliteten och minimerar onödig väntetid i samband med utredning och behandling. 

Stöd för ett hälsosammare liv

God och nära vård handlar om sjukvård – men också om friskvård. Från kostråd och hjälp med dåliga vanor till enkla saker som vardagsmotion. Vården ska stödja dig att förebygga sjukdom men också förebygga försämring eller återinsjuknande för dig som redan lever med sjukdom.
 
Exempel på hur:
 • Hälsofrämjande
  Du ska kunna få råd om hälsa och levnadsvanor när du träffar någon i hälso- och sjukvården.
 • Alkoholstopp innan operation
  Vården stöttar patienten till 4-8 veckors alkoholuppehåll inför operation för att minska riskerna för komplikationer.
 • Information om hälsa på 1177.se
  Du kommer finna trygg information om hälsa och levnadsvanor på 1177.se där Gotland även har en lokal del.

Hälsa genom hela livet

God hälsa och välbefinnande är en förutsättning för att klara skolan, arbeta, leva självständigt, ha livskvalitet och för att kunna bidra till samhällets utveckling. Många både fysiska och psykiska sjukdomar går att förebygga med en hälsosammare livsstil.
 
God och nära vård är hälso- och sjukvårdens och omsorgens bidrag till den större omställningen Hälsa genom hela livet som inbegriper skolan, kulturen, region Gotland som arbetsplats och alla andra som arbetar för en hälsosammare vardag. Läs mer om Hälsa genom hela livet här.
 

Nyheter om God och nära vård på Gotland

Region Gotland öppnar ny digital ingång till vården - 1177 direkt

Region Gotland öppnar en ny digital ingång till hälso- och sjukvården, 1177 direkt. I den nya tjänsten kan invånarna chatta med vårdpersonal på 1177. Patienterna prioriteras automatiskt, så att den som har störst behov får vård först.

Pilotprojekt för mer jämlik och träffsäker testning av prostatacancer
Nu kommer alla män födda 1972 och 1973 att successivt erbjudas organiserad prostatacancertestning (OPT). Pilotprojektet genomförs i samarbete med Region Stockholm och gäller alla män som är folkbokförda på Gotland