Kontakt

Per Wallstedt, fritidsstrateg
Epost: per.wallstedt@gotland.se
Telefon: 0498-26 96 31

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fritidsplan

Remissperioden är nu över.

Region Gotlands fritidspolitiska program från 2009 ska revideras till en ny fritidsplan som ska påverka hela regionens arbete inom fritidsområdet. Nu har ett förslag tagits fram och ska nu ut på öppen remiss. Det betyder att alla som vill får tycka till!

Fritidsplanens fokusområden och målgrupper

Fritidsplanen lyfter särskilt fram tre fokusområden:

  1. Ett stärkt föreningsliv med prioriterade grupper i fokus
  2. Inkluderande idrott- och fritidsaktiviteter för alla
  3. En rörlig vardag och aktiv fritid

Dessutom lyfter planen fram tre målgrupper som ska prioriteras särskilt:

  1. Barn och ungdomar upp till 20 år
  2. Personer med funktionsnedsättning
  3. Personer som är 65 år och äldre

Remisstiden gick ut den 15 december 2022

Remissversionen går fortfarande att läsa här:
Fritidsplan remissversion

När alla svar inkommit inleds ett revideringsarbete och därefter antas planen av regionfullmäktige i mars 2023. 

Information om offentlig handling och personuppgifter

Din synpunkt/remissvar är en offentlig handling när du skickat in den till oss. Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av det svar du skickat in. Behandlingen sker i Region Gotlands ärendehanteringssystem.

Så här behandlar Region Gotland personuppgifter

Mer om fritidsplanen och den regionala utvecklingsstrategin

Fritidsplanen hänger ihop med andra styrdokument som rör Region Gotlands verksamhet. Det gäller framför allt den regionala utvecklingsstrategin, Vårt Gotland 2040