Kontakt

Boel Cedergren

GIS-ingenjör
Telefon: 0498 - 26 96 53
E-post: friluftslivskartan@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Friluftslivs- och rekreationskarta

Ta kartan till hjälp för att kanske hitta ett nytt favoritställe på Gotland.

Region Gotland har tagit fram en första version av en webbkarta, där du får tips på platser att besöka i naturen. Tanken är också att kartan ska kunna användas av handläggare inom Region Gotland för att snabbt och enkelt få information om var det finns områden av intresse för friluftsliv och rekreation.

Webbkarta för friluftsliv och rekreation

Kartan är under uppbyggnad och är därför ännu inte fullständig. Har du några frågor, vill lägga till något, har förslag på förbättringar eller om du hittar något som inte stämmer - kontakta gärna oss på friluftslivskartan@gotland.se

När du är ute i skog och mark

Tänk på att visa hänsyn till andra och var rädd om vår natur. Ta med dig eventuellt skräp och respektera de lagar som gäller, exempelvis allemansrätten och terrängkörningslagen. Följ också de restriktioner som finns i skyddade områden som naturreservat eller djurskyddsområden.

Hoppas du får ett härligt besök i vår vackra natur!

Logotyp - LONA - Lokala naturvårdssatsningen

Friluftsliv är vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling.

 

Vi behöver din eller din förenings hjälp med att berätta för oss vilka stigar, platser eller områden som du använder för friluftsliv eller rekreation. Det kan du göra genom att skicka in underlags material, lättast är att skicka med en karta där stigen eller platsen är utritad samt en beskrivning till platsen eller stigen och vad du brukar utföra för aktivitet där.

 

Sverige har tio friluftsmål som regeringen har beslutat om och Naturvårdsverket har uppdraget att följa upp insatserna.

·         Tillgänglig natur för alla

·         Starkt engagemang och samverkan för friluftslivet

·         Allemansrätten

·         Tillgång till natur för friluftsliv

·         Attraktiv tätortsnära natur

·         Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling

·         Skyddade områden som resurs för friluftslivet

·         Ett rikt friluftsliv i skolan

·         God kunskap om friluftslivet

 

Här kan du läsa mer om friluftsmålen

 

Bakgrund

I Region Gotlands och Länsstyrelsens gemensamma regionala digitala agenda (juni 2015) under Digitalt stödd samhällplanering, delmål 6, finns fastställt att en friluftslivs- och rekreationskarta är ett prioriterat mål.

I Miljöbalken 4 kap 2§ står det: ”inom följande områden skall turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp på miljön”. Hela Gotland är ett av dessa områden, vilket gör det svårt att beakta friluftslivets intressen utan att samla ihop och förtydliga den information som finns om friluftsliv, och till viss del även om turismen. För att kunna effektivisera handläggningen och rättsäkra värden för friluftsliv och rekreation när en exploateringsansökan inkommer krävs en lättöverskådlig sammanställning med beskrivningar och motivationstexter över de friluftslivs- och rekreationsvärden som finns. Samtidigt kommer även medborgaren få lättillgänglig information om friluftslivs- och rekreationsvärden.

 

Mål

Genom att handläggare och politiker, via Friluftslivs- och rekreationskartan, ser vilka områden som är viktiga för friluftslivet, kan exploatering av dessa områden undvikas och man kan därmed långsiktigt bevara dem. Genom en extern webbkarta kan medborgare och konsulter planera för friluftslivets intressen, och därmed undvika att förstöra dem, och istället förstärka dem.

Parallellt med uppbyggnaden av kartan ska principerna för hur Regionen ska hantera de olika friluftslivsintressena, diskuteras och dokumenteras. Detta för att få ett långsiktigt bevarandearbete i kommunen, delar av detta dokument ska behandlas politiskt och förhoppningsvis bli en friluftslivspolicy för Regionen.

På längre sikt är det meningen att kartan ska kunna byggas på och medborgaren ska kunna få tillgång till att se var man kan utöva olika friluftslivsaktiviteter och hur tillgängliga de är och vilka faciliteter som finns. Detta gynnar även turismen. I en undersökning visar att ett hinder till att man inte är mer aktiv med rekreation och friluftsliv är att man inte har tillräcklig information var det går att utöva friluftslivsaktiviteter (Friluftsliv för alla, Naturvårdsverket, dec 2015). Ett ökat aktivt friluftsliv ger bättre hälsa vilket gynnar hela samhället.

Syfte

För att kunna effektivisera handläggningen och rättsäkra värden för friluftsliv och rekreation när en exploateringsansökan inkommer krävs en lättöverskådlig sammanställning över de friluftslivs- och rekreationsvärden som finns. Samtidigt kommer även medborgaren få lättillgänglig information över var det finns friluftslivs- och rekreationsvärden.

 

Samverkan

Region Gotland och Samhällsbyggnadsförvaltningen tar ansvar för projektet. Samverkan med andra förvaltningar och enheter, myndigheter och lokala föreningar ska ske för att förankra och säkerställa slutresultatet. Exempel på samarbetspartners är kultur- och fritidsförvaltningen, teknikförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, länsstyrelsen, skogsstyrelsen och ideella organisationer, som till exempel hembygdsföreningar, hälsofrämjandet, handikappföreningar, orienteringsförbund, jägarförbund och turistföreningar.

 

Avgränsning och allmänt

I början av projektet har vi försökt att prioritera, avgränsa och undersöka vilken information som finns, och hur lättillgänglig informationen är och om den är enkel att digitalisera eller om någon bearbetning behövs. Vårt projekt går ut på att samla in och tillgängliggöra information över friluftlivsområden som redan finns. Vi ska inte skapa några nya områden för friluftsliv.

Stigar eller områden som inte ligger i något skyddat område (enligt lag) är prioriterade att få med i kartan och i projektet, då det är större risk att de blir utsatta för exploatering. Tätortsnära områden har hög prioritet i kartan.

Projektet pågick till och med 2021.

 

 

 

Region Gotland, via projektet friluftslivs- och rekreationskartan, var med som pilotkommun för att utvärdera och prova att kartlägga områden, enligt en metod som från början är framtagen av Norge.

Region Gotland testade metoden över ett område, Klintehamn, då det samtidigt gjordes ett planprogram över området. Det är en bra metod men det behövs avsatt tid för att genomföra den över hela Gotland, vilket inte ryms inom detta projekt.

 

Läs mer om metoden för att kartlägga områden som är lämpliga för friluftsliv

Det finns tre riksintressen över friluftsliv som gäller för Gotland, här är utdrag ur lagtexterna:

 

Miljöbalken § 6, kapitlet 3

Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas.
Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.

 

Miljöbalken § 2, kapitel 4

Inom följande områden skall turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön:

Öland, Gotland

 

Miljöbalken § 4, kapitel 4

Inom kustområdena och skärgårdarna från Brofjorden till Simpevarp och från Arkösund till Forsmark, utmed Gotlands kust, på Östergarn och Storsudret på Gotland samt på Fårö får fritidsbebyggelse komma till stånd endast i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse. Om det finns särskilda skäl får dock annan fritidsbebyggelse komma till stånd, företrädesvis sådan som tillgodoser det rörliga friluftslivets behov eller avser enkla fritidshus i närheten av de stora tätortsregionerna.
 

Observera att hela lagtexterna inte är utskrivna.