Kontakt

Chef för avdelningen för stöd och utveckling
Bo Eriksson
Tfn: 0498 - 26 33 96
E-post: bo.eriksson@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Frånvaro och ledighet

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt, vilket innebär att de ska delta i skolans undervisning. Det är du som vårdnadshavare som ska se till att barnet är närvarande. Helst ska ditt barn inte vara ledigt från skolan utöver lovdagarna. Om ditt barn ändå behöver vara ledigt från skolan så måste du ansöka om ledighet. Om barnet är sjukt ska du anmäla frånvaro.

I skollagen står det att alla barn i Sverige ska gå i skolan från det år man fyller sex år. Det kallas för skolplikt och den gäller till och med utgången av vårterminen det år man fyller 16 år, om man inte innan dessa slutfört skolår 9.

Det finns barn som inte omfattas av skolplikten, men som ändå har rätt till utbildning. Det gäller till exempel barn som är asylsökande, har fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller som är papperslösa.

Om ditt barn ska vistas utomlands under en längre period behöver vårdnadshavare prata med hemskolan om att få fullgöra skolplikten på annat sätt än att gå i den svenska skolan.

Läs mer om att gå i skola utomlands

Frånvaroanmälan

Vårdnadshavare i grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola anmäler in frånvaro för sitt barn via appen Edlevo. 

Vårdnadshavare i förskola och fritidshem använder också appen Edlevo för både frånvaro- och närvaroregistrering.

Länk till sida om Edlevo

Åtgärder vid ogiltig frånvaro

Närvaro är grunden för för att alla elever ska klara sina studier och få rätt till sin utbildning.

En snabb reaktion på en elevs frånvaro från lärare och vårdnadshavare ökar möjligheten att ge det stöd eleven behöver för att klara skolgången. 

När en elev har upprepad eller längre frånvaro, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, startar skolan en frånvaroutredning som genomföras av mentor, eller annan person som känner eleven, i samtal med eleven och elevens vårdnadshavare. Frånvaroutredningen ska mynna ut i en handlingsplan för att få eleven tillbaka till skola och studier.

Illustration som visar tre nivåer av förebyggande arbete kring frånvaro

Ledighet

Om ditt barn ska vara ledigt från skolan måste du som är vårdnadshavare ansöka om det. Skolplikten innebär att barnen ska gå i skolan och att de inte automatiskt har rätt att vara lediga mer än på loven.

Men en elev kan få ledigt för enskild angelägenhet - exempelvis familjehögtider. Om det finns väldigt speciella skäl kan eleven få längre ledighet.

Rektor är den som fattar beslut om ledighet. Rektor gör alltid en samlad bedömning av elevens studiesituation och förhållanden och tar därefter ett beslut utifrån varje enskilt fall. 

Ansökan om ledighet för elev i grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola 

Om du inte har e-legitimation, kontakta skolans expedition för att få en ansökningsblankett.