Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Frågor och svar med anledning av kriget i Ukraina

Alla som bor och lever i Sverige kan på olika sätt bidra till vår gemensamma beredskap och säkerhet. Här följer några svar på frågor som kommit och konkreta saker du kan göra. 

Region Gotlands roll och uppdrag

Det finns en stor förståelse för att många känner oro för det som händer i Ukraina och funderar på vad det innebär för oss på Gotland. Vi vill betona att i dagsläget ser man ingen hotbild mot Sverige eller Gotland.

Den säkerhetspolitiska situationen i Europa har blivit sämre efter invasionen av Ukraina. Försvarsmakten följer utvecklingen noga och bevakar Sveriges territorium och närliggande områden dygnet runt.

Det är Länsstyrelsen på Gotland som har samordningsansvaret för frågor runt den omvärldssituation som just nu råder. Region Gotland är den del i detta arbete. Region Gotland samverkar också med olika myndigheter både lokalt, regionalt och nationellt.

Inom Region Gotland så är det beredskapsenheten på regionstyrelseförvaltningen som har uppdraget att följa utvecklingen. I samverkan med andra berörda interna funktioner och verksamheter inom regionen värderas och vidtas åtgärder efter hand för att säkra de samhällsviktiga funktioner som regionen ansvarar för.

Migrationsverket är den myndighet som har huvudansvaret för att samordna mottagandet av flyktingar från kriget i Ukraina. De uppdaterar löpande sin hemsida med information om bland annat boende, information till allmänheten och tillvägagångssätt för att ansöka om skydd enligt massflyktsdirektivet. Där finns även information på ukrainska, ryska och engelska.

Migrationsverket ansvarar för tillfälligt boende till de personer som är asylsökande eller har tillfälligt tillstånd enligt massflyktsdirektivet (de som inte väljer att bo i eget boende). Många hör av sig och vill hjälpa till. Migrationsverket har inte möjlighet att omhänderta hjälp som erbjuds från privatpersoner, utan uppmanar även de till att kontakta lokala hjälporganisationer för att se vilken hjälp de efterfrågar.

Migrationsverket.se - Läs mer om Migrationsverkets arbete

Regionens lägenheter upplåts i första hand åt de flyktingar som anvisas till Gotland inom det ordinarie flyktingmottagandet. Från och med 1 juli 2022 ändrades lagstiftningen och kommunerna ska bistå Migrationsverket med att anordna boendelösningar för skyddsbehövande från Ukraina.
 
Inom Region Gotland är det avdelningen för arbetsliv och etablering vid Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen som ansvarar för mottagande och placering på boende. Det finns från juni 2022 upphandlande boendeplatser i Klintehamn och Roma. 
 

Vad gäller för boendena? 

 • Boendena i Klintehamn och Roma är avsett för personer som har flytt från Ukraina och som har anmält till Migrationsverket att man vill omfattas av massflyktsdirektivet. I första hand kommer bostad att erbjudas till dem som redan befinner sig på Gotland och saknar bostad, i andra hand kan boendet bli aktuellt för ukrainska flyktingar från andra kommuner.
 • Migrationsverket anvisar till Region Gotland som placerar i ledigt rum på boendet och tar emot utifrån planering med Migrationsverket. 
 • Individerna som bor i boendet har ett enskilt boende och boendet räknas inte som anläggningsboende. Man är placerad via Migrationsverket utifrån massflyktingsdirektivet i ett boende som är delat med fler.

Så ser arbetet och ansvarsfördelningen ut vid boendet i Klinte:

 • Region Gotland hyr av fastighetsägaren Ihre fastigheter Gotland AB
 • Regionen utrustar boendet utifrån den standard som är enligt avtal med Migrationsverket. 
 • Region Gotland anvisas från Migrationsverket individ och placerar hen i boendet utifrån ledigt rum och tar emot personen, introducerar och vägleder i närmiljön. Hur fungerar det på boendet? Vad gäller för regler? Vad finns i Klintehamn – guidning i närområdet? Hur når man medborgarplatsen? 
 • Regionen ansvarar för nycklar, nyckelkvittens till de boende och att de boende får introduktion kring boendet gällande regler och felanmälan.
 • Fastighetsägaren har ansvar för boendet och utför underhåll utifrån felanmälan som Region Gotland.
 • Fastighetsägaren tar beslut om åtgärder utifrån inkomna önskemål från boende eller Region Gotland. 

Samarbete med ideella organisationer på boende

 • Då det är ett enskilt boende så är det personerna som bor där som bestämmer på vilket sätt de ideella organisationerna bjuds in.  
 • Det är viktigt att visa hänsyn till den enskildas behov och önskemål - grundregeln är att de ideella erbjuder stöd och hjälp i organisationens egna lokaler eller annan allmän lokal i området. Detta för att den enskilda då på egen hand kan söka upp organisationen vid behov. 
 • Gruppverksamhet får inte bedrivas i gemensamma utrymmen om inte samtliga i boendet har godkänt detta. 
 • Det är viktigt att ta hänsyn till den sekretess som varje enskild individ har rätt till – samtycke att föra någons talan krävs. 
 • Enligt fastighetsägarens regler och boendes välbefinnande och trygghet skall det råda tystnad efter 22.00 och då skall heller inga obehöriga befinnas sig i de gemensamma lokalerna. Detta gäller även representanter från de ideella organisationerna.

Vid frågor är du välkommen att kontakta

Anna Myhr, avdelningschef
Avdelningen för arbetsliv och etablering vid Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen 
Telefon: 0498-20 35 46 
E-post: anna.myhr@gotland.se 

 

Information och källkritik

Var källkritisk och sprid inte rykten

Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte med sitt budskap.

Genom ökad medvetenhet om de vanligaste hoten och genom att se över och ändra vårt beteende på nätet minskar vi risken för att bli utsatta för digitala negativa händelser.
Läs mer på https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/kallkritik

Beredskap – vad ska jag tänka på?

På UD:s reseinformation hittar du råd och information som du har nytta av inför och under din utlandsresa.

https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ 

Runt om i Sverige finns ett stort antal skyddsrum som ska skydda befolkningen vid krig. I fredstid får skyddsrummen användas till annat, men de ska kunna iordningställas inom två dygn.

Läs mer:

https://www.msb.se/sv/rad-till-privatpersoner/forbered-dig-for-kris/bra-att-veta-om-skyddsrum/

Frågor och svar om skyddsrum:

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/befolkningsskydd/skyddsrum/fragor-och-svar-om-skyddsrum/

Genom ökad medvetenhet om de vanligaste hoten och genom att se över och ändra vårt beteende på nätet minskar vi risken för att bli utsatta för digitala negativa händelser.

IT-attacker förutsätter att en angripare har hittat ett säkerhetshål. Men du skyddar både din egen information och bidrar till samhällets motståndskraft mot cyberangrepp genom några enkla åtgärder.
Läs mer: https://www.msb.se/sv/rad-till-privatpersoner/informationssakerhet/

Se över din hemberedskap

Det finns oavsett läget i världen anledning att se över sin hemberedskap. Det kan bli störningar i vårt samhälle av många olika orsaker; exempelvis långvariga strömavbrott, transporter som påverkas av väder och vind osv. Här kan du läsa mer om hur du förbereder dig.
Läs mer: 
https://www.msb.se/sv/aktuellt/pagaende-handelser-och-insatser/om-rysslands-invasion-av-ukraina/vad-kan-jag-som-privatperson-gora/

Alla hushåll i Sverige fick broschyren "Om krisen eller kriget kommer" hemskickad 2018. Den går fortfarande att beställa, ladda ner eller lyssna på. 

https://www.msb.se/sv/rad-till-privatpersoner/broschyren-om-krisen-eller-kriget-kommer/

Totalförsvaret består av civilt och militärt försvar. Länsstyrelsen är den högsta civila totalförsvars­myndigheten inom länet. Tillsammans med Försvarsmakten samordnar vi det civila och militära försvaret regionalt och vi anordnar även utbildningar och övningar.

Syftet med det civila försvaret är att samhället ska fungera vid höjd beredskap och krig. De aktiviteter som Försvarsmakten nu genomför innebär inte en höjd beredskap.

Beredskap - vad ska företag och myndigheter tänka på?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har samlat information till företag och myndigheter:

Information till företag och myndigheter

Hur kan jag hjälpa till?

Ta reda på vilka föreningar och organisationer som arbetar med att hjälpa de som drabbas av kriget i Ukraina
De stora hjälporganisationerna har erfarenhet, rutiner och stor kunskap och är de som bäst hjälper till på plats i Ukraina. Sätt dig in i hur de stora humanitära organisationerna jobbar och hur hjälpen når fram. Försök kanalisera din vilja att hjälpa genom seriösa kanaler som har insyn och kan kontrollera kvaliteten. På Giva Sverige, en branschorganisation för tryggt givande, finns en översikt av större organisationer som arbetar med stöd till Ukraina.

Röda korset är en av de organisationer som arbetar aktivt både på Gotland och på plats i Ukraina och Ryssland. Läs mer på Röda korsets hemsida om aktuella behov.

Skänk bara sånt som du med säkerhet efterfrågas.
Att skänka kläder kan kännas bra, men kläder kräver stora resurser att sortera och distribuera. Det gör större nytta om du skänker pengar till hjälporganisationer. De har rutiner och kunskap om hur stödet anpassas efter de behov människor verkligen har. Ibland är rent vatten den största utmaningen för drabbade, en annan gång kan det handla om tak över huvudet och värme.

Sverige har en bra beredskap för och erfarenhet av att ta emot människor på flykt.
Det är viktigt att rutiner följs för att hjälpa människor i nöd på bästa sätt. Om du hjälper människor att ta sig till Sverige, ta reda på vad som behöver ske när de kommer hit. Läs på om biometriskt pass, EU:s massflyktsdirektiv, LMA-kort med mera, på Migrationsverkets webbplats.

Om du planerar att ta emot människor i ditt hem, fundera över dina egna begränsningar.
Hur länge kan du ha människor boende i ditt hem? Kan du ta emot människor som enbart talar ukrainska? Kan du ta emot barn med särskilda behov? Vad klarar du ekonomiskt?

Migrationsverket är den myndighet som ansvarar för tillfälligt boende till de personer som är asylsökande eller har tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet (de som inte väljer att bo i eget boende). När Migrationsverket skaffar fler platser sker det genom offentlig upphandling. Läs mer om hur det fungerar på Migrationsverkets egen sida. Sveriges kommuner har ansvar att bistå med akutplatser om Migrationsverkets platser inte räcker till.

Region Gotland samordnar i nuläget inga privata boendealternativ. Om det blir aktuellt med boende via privatpersoner så kommer vi gå ut med en allmän vädjan om detta och hur du i så fall går till väga för rapportera in ditt boende.

Om du som privatperson har boende att erbjuda kan du däremot upplåta det direkt till en person som är i behov av det. Fundera dock på hur länge du kan ha människor boende hos dig och vad du klarar ekonomiskt.

Värt att komma ihåg är att alla som kommer från Ukraina har rätt att uppehålla sig i Sverige i 90 dagar utan att ansöka om visum eller uppehållstillstånd. För att få rätt till vård, skola, omsorg, rätten att arbeta och enklare ekonomiskt bistånd krävs dock att en ansökan om tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet som görs via Migrationsverket.

I dagsläget har vi behov av familjehem främst för gotländska barn. I deras situation är det viktigt att de kan komma till en annan gotländsk familj så att de kan vara kvar på ön.Men vi i förbereder oss också för att kunna ta emot flyktingbarn.

Läs mer om vad familjehem innebär och hur du/ni kan läsa mer om hur ni går till väga för att anmäla er som hem på www.gotland.se/familjehem.

 

Stöd vid oro och stress

Det är normalt att bli orolig när vi dagligen möts av rubriker om det spända läget i vår omvärld. Barn och unga är särskilt utsatta. Det är viktigt att vi inte lämnas ensamma med vår oro. Det gäller både vuxna och barn.

Nedan finns länkar med information för dig som känner oro eller som vill veta hur du kan ta hand om din egen och andras psykiska hälsa.

https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/stod-vid-oro

För barn, unga och andra om oro och ångest

Ett utsläpp från en kärnkraftsolycka späds ut i atmosfären, och koncentrationen av radioaktiva ämnen blir därför låg på stora avstånd. Vid en eventuell händelse på ett kärnkraftverk i Ukraina är det inte motiverat att ta jodtabletter i Sverige och kommer inte att bli aktuellt med inomhusvistelse eller utrymning. Den påverkan som eventuellt kan ske i Sverige är i första hand på livsmedelsproduktionen.

Frågor och svar med anledning av händelserna i Ukraina på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats

Människor på flykt från Ukraina

EU har beslutat att aktivera något som kallas för massflyktsdirektivet för ukrainska flyktingar. Det innebär  att personer från Ukraina ska erbjudas tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd inom EU.

Personer som flytt från Ukraina har rätt att vistas i Sverige utan visum i 90 dagar enligt Schengenavtalet. Men för att få rätt att uppehålla sig i Sverige längre tid och ha möjlighet att arbeta, få vård, rätt till skolgång för barn och ett visst ekonomiskt stöd krävs det att personen ansöker om tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Detta kan göras digitalt via Migrationsverkets e-tjänst eller på ett av myndighetens kontor i Sverige.


Läs mer om hur ansökan via e-tjänsten går till på Migrationsverkets webbplats.

Det finns upphandlat boendeplatser i Klintehamn och Roma. Boendena är avsett för dig som har flytt från Ukraina och har anmält att du vill omfattas av massflyktsdirektivet.  I första hand kommer bostad att erbjudas till dem som redan befinner sig på Gotland och saknar bostad. I andra hand kan boendet bli aktuellt för ukrainska flyktingar från andra kommuner.

För att få en plats på boendet ska du göra en ansökan till Migrationsverket som sköter anvisningar till Sveriges olika kommunerna. På Gotland är det avdelningen för Arbetsmarknad och etablering som efter Migrationsverket anvisning till Gotland ser över var det finns boendeplatser. 

För frågor:

Mail: integrationsenheten@gotland.se

Tel: 0498-263432 mellan kl 10:00-12:00 och 13:00-15:00 mån-fred

 

I dagsläget ska en person som flytt i samband med Rysslands invasion av Ukraina och behöver vård få det som att de vore asylsökande. Det gäller både personer som hänvisar till EU:s massflyktsdirektiv och personer som kommer inom ramen för den fria rörligheten. 
 • Är personen vuxen och söker asyl, eller vistas i Sverige utan tillstånd, ska hen få sjukvård och tandvård som inte kan vänta. 
 • Är personen under 18 år ska hen erbjudas hälso- och sjukvård på samma villkor som alla andra barn som är bosatta i den region som hen söker vård i.
 • Vårdcentraler och mottagningar som möter flyktingar i behov av vård erbjuder dem den vård som asylsökande har rätt till.
 

Läs mer på Socialstyrelsens webbsida om vilka rättigheter till vård och bistånd i Sverige som gäller.

Familjer som registrerat sig hos Migrationsverket antigen med hänvisning till massflyktsdirektivet eller sökt asyl kan söka förskoleplats.

 • Allmän förskola kan erbjudas för barn 3-5 år med 15 timmar i veckan under tiden 1 september till 31 maj. Denna placering är avgiftsfri.
 • Har man ett arbete kan man ansöka om förskoleplats på de timmar som arbetet kräver. Denna förskoleplats betalas enligt gällande maxtaxa.

Ansökan till förskolan ska göras skriftligt enligt gällande rutiner. Vid ansökningstillfället måste man kunna visa upp det dossienummer alt LMA-kort (lagen om mottagande av asylsökande) som man får efter registrering hos Migrationsverket. Har man ett arbete ska man även kunna uppvisa arbetsgivarintyg. 

Det finns två alternativ för att ansöka om förskola:

 • Vårdnadshavare besöker Arbetsliv och etablerings Medborgarplats på Mästergatan 5E. Där kan man få hjälp med att göra en ansökan. LMA bevis och eventuellt arbetsgivarintyg ska medtas.    
 • Ansökan sker skriftlig via blankett. Kopia på LMA bevis och eventuellt arbetsgivarintyg ska bifogas. Blankett finns att ladda ner på www.gotland.se/36448

Barn och ungdomar som har fått ett uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet eller är asylsökande har ätt till utbildning i Sverige. Grunden är att man är registrerad hos Migrationsverket.
Läs mer på Skolverkets webbplats: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/nyanlanda-barns-ratt-till-utbildning

Så här fungerar det på Gotland.
Nyanlända skolbarn 6-19 år som bor på Gotland tas emot via Lotsen - den centrala mottagningen. Där sker bland annat kartläggningarna av tidigare kunskaper, erfarenheter och förmågor. Detta för att utbildningen ska kunna anpassas efter elevens behov. Den som är nyanländ får även en första introduktion till Sverige och Gotland och det svenska skolsystemet genom Lotsens personal. 

Själva inskrivningen till aktuell skola på Gotland (grundskola/gymnasiet) sker på Lotsen tillsammans med tolk. 

För den som vill ha praktisk hjälp med att till exempel förstå ett brev från myndigheter eller hjälp med att förstå hur en blankett ska fyllas i finns vår verksamhet Arbetsmarknadstorget.

Många människor flyr från Ukraina med sina sällskapsdjur. Det finns regler för att ta in djur till Sverige men just nu råder force majeure-undantag för sällskapsdjur som kommer med sina ägare från Ukraina. Vilka åtgärder som är nödvändiga bedöms från fall till fall. Om ett sällskapsdjur från Ukraina befinner sig i Sverige utan att ha kontrollerats av tullpersonal vid gränsen, ska djuret så fort som möjligt tas till en veterinär.

Läs mer hos Jordbruksverket, information om hur en ska gå tillväga finns även på engelska och ukrainska.

Information in other languages / lättläst svenska

På Krisinformation.se finns information på bland annat engelska, arabiska, spanska, ukrainska och en rad andra språk. Här finns också information på lättläst svenska.

Krisinformation.se - Läs mer på olika språk och lättläst svenska 

 

Information på lättläst svenska finns även på MSB.se.

MSB.se - Läs mer på lättläst svenska

 

På Migrationsverkets webbplats finns informationsblad till den som söker tillfälligt skydd i Sverige på ukrainska, ryska och engelska.

Migrationsverket - Information på ukrainska, ryska och engelska


På Informationsveriges webbplats finns information översatt till Ukrainska om olika frågor som berör dig som kommit till Sverige från Ukraina 

Informationsverige - översatt till Ukrainska