Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förvaltningar

Region Gotlands uppgift är att ge medborgarna service inom en rad olika områden, allt från skola och barnomsorg till hälso- och sjukvård, renhållning och så vidare.

Här är en översiktlig beskrivning av vad de olika förvaltningarna ansvarar för:

Regionstyrelseförvaltningen

Strategisk planering och ärendeberedning, regional utveckling, koncernstyrning och koncernsamordning, internt stöd och service till regionens övriga förvaltningar, idrotts-, motions- och fritidsanläggningar, kultur.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Detalj- och översiktsplanering, bygglov, miljö- och hälsoskydd, räddningstjänst.

Teknikförvaltningen

Fastighetsförvaltning, vatten och avlopp, avfall, kollektivtrafik, hamn, gata, park.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Förskola, grundskola, fritidshem, särskola, barn- och elevhälsa, kulturskola, Fenomenalen Science Center, gymnasieskola, vuxenutbildning, undervisning i svenska för invandrare, folkhögskola, studie- och yrkesvägledning, kommunala aktivitetsansvaret för unga 16-20 år, arbetsmarknadsinsatser samt etablering av nyanlända.

Socialförvaltningen

Äldre och personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Länssjukvård, specialistsjukvård, primärvård och tandvård.

Hitta direkt