Kontakt

E-post: offentligplats@gotland.se

Teknikförvaltningen
Enheten för mark- och stadsmiljö
Besöksadress: Visborgsallén 19,
621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-tn@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Food trucks

Vill du ansöka om att ha en food truck på Gotland? Vi upplåter ett antal fasta platser för mobil försäljning av mat och dryck i Visby och på Gotland i övrigt görs bedömningen om lämplighet för varje enskild plats. 

Konceptet bygger på mobila försäljningsenheter. Försäljningsenheten är ett fordon som med lätthet kan flyttas från en angiven plats till en annan. Vagnar, bodar och kiosker etc bedöms inte som food truck utan räknas som försäljningsmoduler. Produkterna är enklare måltider och serveras direkt till förbipasserande. 

Under Almedalsveckan måste en separat ansökan om matförsäljning göras för berört område. Detta innebär att man kan behöva flytta eller ta bort sin verksamhet under veckan innan och under själva Almedalsveckan. För 2023 kommer tillstånd inte utfärdas för perioden 19 juni - 2 juli.  

Region Gotland har inte möjlighet att tillhandahålla elförsörjning, vatten/avlopp eller sophantering i markupplåtelsen. 

Ansökan

Du ansöker hos Polisen om användande av offentlig plats. Du måste få tillstånd innan du kan börja använda försäljningsytorna.

Villkor och specifikationskrav:

 • Företaget som ansöker ska vara registrerat för F-skatt eller FA-skatt hos skatteverket.
 • Fordonet som ansökan avser ska vara upptaget i vägtrafikregistret och registrerat som personbil, lastbil eller buss. Totalvikten får inte överstiga 3 500 kilo. 
 • Elförsörjningen skall vara miljö- och bullermässigt acceptabel. 
 • Vid ansökan om plats för fordon som har gasol med totalvolym på 60 liter eller mer, ska tillstånd från Räddningstjänsten bifogas ansökan till polisen. Upplåtelse av offentlig plats ges endast i de fall detta är bifogat.
 • Fordonet ska vara anpassat för försäljning av tillagade måltider.
 • Minst två bilder ska bifogas ansökan som visar fordonets utsida och insida. Serveringsluckans placering ska framgå.
 • Mått på food truck ska redovisas i ansökan.
 • Fordonet ska ha ett tilltalande utseende och följa standarden för moderna food truck.
 • Tillståndshavaren skall städa inom en radie av 25 meter (efter avfall som kan härröras till verksamheten) och hålla egna anläggningen i vårdat skick.
 • Tillståndshavaren är under tillståndstiden skyldig att, på egen bekostnad, borttaga food truck inom upplåtet område om Region Gotlands arbete så påfordrar.
 • Verksamheten ska vara godkänd enligt livsmedelslagstiftningen och inneha nödvändiga tillstånd.
 • Tillståndet är personligt och kan ej överlåtas.

Förslag på platser ser du i länkar nedan. För övriga Gotland görs prövning om önskad plats lämplighet i individuell ansökan.