Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se

Veronica Hermann
Strateg inom folkhälsa och välfärd , enheten för social välfärd
Telefon: 0498-26 90 29
E-post: mailto:veronica.hermann@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Folkhälsostatistik

Kunskap om hälsoutvecklingen och faktorer som påverkar hälsa behövs för att kunna följa utvecklingen av hälsa och levnadsvanor i befolkningen. Det är ett viktigt underlag för beslut och genomförande av åtgärder. På den här sidan hittar du statistik och rapporter om folkhälsan på Gotland.

AKTUELLT

Ny rapport om folkhälsan på Gotland (2023-02-16) 

Syftet med rapporten är att utifrån resultatet från den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på Lika Villkor beskriva ett nuläge för folkhälsan och relaterade faktorer, i befolkningen på Gotland. Syftet är också beskriva utvecklingen av folkhälsan, sociala faktorer och levnadsvanor, under den tid som pandemin pågått. 

Rapporten visar att de flesta personer i åldern 16-84 år på Gotland har bra självskattad hälsa och högt psykiskt välbefinnande. Den självskattade hälsan är dock sämre bland flickor än bland pojkar och psykiskt välbefinnande är sämre bland ungdomar än bland vuxna. Det finns också andra skillnader i hälsa mellan olika grupper utifrån kön, ålder, utbildningslängd, hushållsinkomst, funktionsförmåga och födelseland. Dessa skillnader har dock inte blivit större. 

Bedömningen görs att psykiska besvär troligtvis ökat bland barn och ungdomar under de senaste åren. Däremot finns inte belägg för ökad psykisk ohälsa hos vuxna och antal suicid har inte ökat.

Ungefär var femte person i befolkningen varit utsatt för kränkande behandling, upplever otrygghet respektive låg tillit till andra människor och cirka var fjärde person har lågt socialt deltagande. Det sociala deltagandet har gått ned i hela befolkningen och stillasittandet har ökat framförallt i grupper som har störst risk för det, till exempel hos personer i åldrarna 16-29 och 45-65 år, och bland personer med låg hushållsinkomst. En positiv förändring är att andelen personer i befolkningen som rör sig minst 150 minuter i vecka ökat.

Här kan du läsa hela folkhälsorapporten.

Statistik för Gotland

Rapporter Gotland

Statistik nationellt