Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se

Sara Bergman
Strateg social hållbarhet
Telefon: 0498-26 93 43
E-post: sara.bergman01@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Folkhälsostatistik

Kunskap om hälsoutvecklingen och faktorer som påverkar hälsa behövs för att kunna följa utvecklingen av hälsa och levnadsvanor i befolkningen. Det är et viktigt underlag för beslut och genomförande av åtgärder.

Nedan presenteras aktuell statistik för Gotland. Vi listar också ett par länkar till nationell statistik.

Aktuellt

Just nu genomför Folkhälsomyndigheten och Region Gotland enkätundersökningen Hälsa på lika villkor. 2000 slumpmässigt utvalda Gotlänningar har fått enkät utskickad. Genom svaren får vi en bild av hälsa och levnadsvanor i Sverige och på Gotland. Resultaten behövs för att följa upp insatser som görs för att påverka folkhälsan. Det är viktig information för att fatta beslut om vilka åtgärder som behöver göras för att förbättra hälsan i befolkningen.

Länt till mer information om enkäten, från Folkhälsomyndigheten.

 

Statistik för Gotland

Hälsan i befolkningen på Gotland skiljer sig inte avsevärt mot hälsan i befolkningen nationellt.

Det finns ojämlikheter i hälsa och levnadsvanor såväl på Gotland som i riket.
 

Rapporter Gotland

Statistik nationellt

Rapporter nationellt