Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se

Stefaan De Maecker
Enhetschef social välfärd
E-post: stefaan.de-maecker@gotland.se

Katrin Rindlaug
Jämställdhetsstrateg
E-post: katrin.rindlaug@gotland.se

Veronica Hermann
Strateg folkhälsa och välfärd
E-post: veronica.hermann@gotland.se

Andrea Mårtensson
Strateg social hållbarhet
E-post: andrea.martensson@gotland.se

Elin Lööf
Folkhälsostrateg
E-post: elin.loof@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration som visar siluetter av människor.

Folkhälsa på Gotland

Folkhälsa handlar om hälsan i befolkningen som helhet eller i vissa grupper, till exempel personer med funktionsnedsättningar. En god folkhälsa innebär att så många människor som möjligt i befolkningen har en bra hälsa, både fysisk och psykisk. Det innebär också att  det inte finns skillnader i hälsa mellan olika grupper som kan förklaras av faktorer som går att påverka.

Hälsan påverkas av olika omständigheter i levnadsvillkor, livsmiljö, sociala faktorer och levnadsvanor. För att nå en god jämlik och jämställd hälsa behöver åtgärder göras som påverkar dessa faktorer för att främja människors möjlighet att ha kontroll över sin hälsa. Det behövs generella insatser i befolkningen men även specifika insatser för att förbättra hälsan för de människor som har störst behov.

Inom Region Gotland görs insatser inom alla förvaltningar, som påverkar folkhälsan.

Enheten för social välfärd på regionstyrelseförvaltningen stödjer övriga förvaltningar i arbetet för att uppnå god jämlik jämställd hälsa i befolkningen på Gotland.