Kontakt

Har du frågor om ekonomi för förskola och skola, skol-/programpeng, barn- och elevtal m.m, kontakta:
Jimmy Söderström, ekonomichef, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen 
Tfn: 0498-26 95 48
E-post: jimmy.soderstrom@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här finansieras förskola, förskoleklass fritidshem och grundskola

Barn- och utbildningsnämndens verksamhet finansieras med statliga och kommunala medel. Budgeten bygger till stor del på en  prognos vad gäller utveckling i flöden - det vill säga hur många barn och elever som kommer att omfattas av nämndens skolformer. Enligt Region Gotlands skolplan ska budgeten ge likvärdiga förutsättningar för barn och elevers utveckling och lärande. Budget för 2019 omsluter närmare 1,2 miljard kronor.

Budgeten till respektive verksamhetsform fördelas utifrån skolpeng (grundbeloppet) som beräknas enligt offentliga bidrag på lika villkor. Grundbeloppet innehåller medel för:

  • Undervisning
  • Läromedel och utrustning
  • Elevvård och hälsovård
  • Måltider
  • Lokalkostnader
  • Administration
  • Moms
Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som:
  • har ett omfattande behov av särskilt stöd,
  • ska erbjudas modersmålsundervisning, eller
  • deltar i lovskola
Utöver detta finns en rad riktade statliga bidrag  att söka, men som är riktade till specifika ändamål.
 
Särskolan och kulturskolan finansieras med ramanslag.

Medflyttning av skolpengen vid studier i utlandet

Det är möjligt att få programpengen medflyttad vid studier i grundskola i utlandet. Möjligheten begränsas till att gälla heltidsstudier som omfattar minst en termin eller sex månader i svenska skolor i utlandet som erhåller statsbidrag och står under tillsyn av Skolverket samt har rätt att sätta betyg. Dessutom måste eleven ifråga och minst en vårdnadshavare vara folkbokförd på Gotland under hela studietiden.

Riktlinjer för medflyttning av programpeng för grundskola i utlandet (beslutad av barn- och utbildningsnämnden 2017-11-21).

Ansökan

2018-års resultat

Barn- och utbildningsnämnden hade vid ingången på 2018 en buffert på 13 miljoner kronor. Nämnens resultat slutade på minus 26,8 miljoner kronor vid årets slut. Underskottet hänger samman med att det saknats finansiering i budget motsvarande minst 41,5 miljoner för 638 fler barn och elever i verksamheterna än befolkningsprognoserna år 2017 kunnat förutspå. Genom att nämnden beslutade om aktiva besparingsåtgärder i verksamheterna under våren samt genom att utnyttja budgeterad buffert har underskottet kunnat begränsas till 26,8 miljoner kronor. Om det resursfördelningen varit anpassad efter verkligt antal barn- och elever hade nämnden uppnått ett positivt resultat på 14,7 miljoner kronor. Resursfördelning har till 2019 justerats upp med 40,5 miljoner kronor. Nettokostnaden för nämnden har i jämförelse med 2017 ökat med 49 miljoner kronor – en ökning som motsvarar 4,4 procent.

Besparingsuppdrag 2017-2019

Barn- och utbildningsnämnden ska under perioden 2017-2019 genomföra en sammanlagd besparing på 42,5 miljoner kronor. Besparingar motsvarande 16 miljoner kronor verkställs under år 2017, under år 2018: 12,5 miljoner kronor och under år 2019: 14 miljoner kronor. 

Kostnadsjämförelser

En särskild analysgrupp från SKL har kom år 2016 fram till att den faktiska kostnaden på Gotland har överstigit standardkostnaden under nästan alla de senaste åren i alla delmodeller utom äldreomsorg och LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Inom barnomsorg och grundskola är det mycket stor skillnad, både i procentuell avvikelse och totalt belopp. Kostnaden för förskola var år 2015 78,8 miljoner kronor högre än standardkostnaden, vilket är mer än 28,5 procent högre än i riket. Kostnaden för fritidshem var 24,4 miljoner kronor högre än standardkostnaden vilket är 39,5 procent högre än i riket och kostnaden för grundskola var 102,7 miljoner kronor än standardkostnaden vilket är 19,4 procent högre än i riket.

Några förklaringar till de jämförelsevis höga kostnaderna för förskola och grundskola på Gotland är bland annat hög personaltäthet och att det finns så många små skol- och förskoleenheter.