Kontakt

Maja-Malin Ekelöf
Strateg
Telefon: 0498-26 97 71
E-post: maja-malin.ekelof@gotland.se 
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Gotlandsfärjan vid horisonten

Färjetrafik

Färjeförbindelsen mellan Gotland och fastlandet är Gotlands landsväg över havet. En majoritet av resor och transporter till och från ön görs med färja.

Idag befinner sig Gotland i en utmanande situation med ökade färjepriser, vilket påverkar hela det gotländska samhället. Det är samtidigt dags för Trafikverket att upphandla och utforma den färjetrafik som ska gå mellan Gotland och fastlandet från år 2027. 

Nedan kan du ta del av frågor, svar och information om det pågående arbetet. 

Destination Gotland höjde biljett- och fraktpriserna med 30 procent från och med den 12 januari respektive 1 februari 2023. På ett år ökade därmed priserna i färjetrafiken med 50 procent. Prishöjningen är djupt problematisk ur flera hänseenden, inte minst för det gotländska samhället och näringslivet. Destination Gotland motiverade prishöjningen med stigande bränslekostnader i kombination med ökad inflation. Priserna för bränsle har under våren gått ner och Destination Gotland har därefter kommunicerat att man sänkt priserna på vissa biljetter. 
Färjetrafiken är Gotlands landsväg till fastlandet. Med ett högt prisläge minskar attraktiviteten att bo, leva och verka på Gotland. Konkurrensförutsättningarna för Gotlands två stora basnäringar, besöksnäringen och mat- och livsmedelsnäringen, försämras med höga frakt- och biljettpriser och det finns påtaglig risk för företagsnedläggningar. Matproduktion som läggs ner eller flyttar från Gotland kommer inte starta upp igen. Det får inverkan på såväl Gotlands självförsörjningsgrad som Sveriges livsmedelsberedskap. 
 
Totalförsvaret och andra viktiga aktörer får svårare att kompetensförsörja sin verksamhet om färjetrafiken inte ger tillgänglighet till överkomliga priser. Gotländska ungdomar som idag tävlar och idrottar på fastlandet får försämrad möjlighet att fortsätta sitt idrottande med det nya prisläget. 
 

Staten ansvarar för trafikförsörjningen mellan Gotland och fastlandet. Trafiken upphandlas av Trafikverket och avtalet är tecknat mellan Trafikverket och operatören. Region Gotland har ingen del i upphandlingen eller avtalet. 

Läs mer om dagens färjetrafik och kommande upphandling

Kommunikationerna till och från Gotland är högt prioriterade inom Region Gotland. I fråga om färjetrafiken råder stor enighet mellan partierna i regionfullmäktige och med anledning av den senaste prishöjningen har det bl.a. gjorts ett gemensamt uttalande och tagits fram en debattartikel. 
 
Region Gotland arbetar även med denna fråga inom ramen för samarbetet i Gotlands Trafikråd. Trafikrådet arbetar för att främja klimatsmarta och goda kommunikationer till och från samt på Gotland och består av representanter från näringsliv, statliga myndigheter och organisationer. En delegation från Trafikrådet har i detta ärende träffat trafikutskottet och infrastrukturministern. Fler initiativ är genomförda eller pågående.
 

 

Region Gotland skickade 23 februari 2023 en hemställan om kompensation för kraftigt höjda färjepriser till regeringen, adresserad finansminister Elisabeth Svantesson, försvarsminister Pål Jonson, minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin, infrastrukturminister Andreas Carlson och landsbygdsminister Peter Kullgren. 
 
Sammantaget hemställer Region Gotland om ett stöd motsvarande 244-258 miljoner kronor per år under kvarvarande avtalsperiod, dvs. t.o.m. 31 januari 2027, eller så länge frakt- och biljettpriserna är kvar på en förhöjd nivå. 

Fraktpriser

För att kompensera enbart för den ökning av fraktpriset som genomförts 2023, dvs. cirka 50 kronor längdmetern, behövs ett statligt stöd om cirka 44 miljoner kronor per år. Om längdmetertaxan ska vara i nivå med vägpriser i övriga landet behövs ett statligt stöd om cirka 58 miljoner kronor per år. Detta stödbelopp är enbart beräknat på den faktiska kostnaden för färjeöverfarten och hanterar inte det faktum att gotländska frakter står med betydligt högre logistikkostnader än fastlandsdito. Dagens modell med Gotlandstillägg fungerar inte och behöver hanteras i särskild ordning.
 
Tillväxtverket som idag hanterar andra typer av stöd kan lämpligen hantera ett fraktstöd också till Gotland.

Biljettpriser

Operatören använder sig av dynamisk prissättning. Vidare är priset olika för gotlänning respektive fastlänning. Det går därför inte att säga vad den senaste prishöjningen inneburit per personbiljett i kronor och ören. Likaså är det svårt att göra en rättvisande jämförelse med vägpriser. Vi gör bedömningen om ett indikativt årligt behov om 200 miljoner kronor. En stödmodell behöver utformas, lämpligen av exempelvis Trafikverket. Stödet behöver riktas både till gotlänningar och besökare. 
 
 

Nuvarande avtal innehåller en riskdelningsmodell som innebär att staten och operatören delar på bränslekostnaden över en viss brytpunkt. År 2022 innebar det att staten tillförde operatören cirka 150 miljoner kronor utöver ordinarie ersättning. Det gjordes helt i enlighet med avtalet och är inget som kompenserar resenärer eller fraktköpare för dagens höga prisläge. 

 

Region Gotland fortsätter att arbeta med denna prioriterade fråga, för att vi ska få konkurrenskraftiga biljett- och fraktpriser till och från Gotland. 
 
Under våren väntas Trafikverket gå ut i upphandling av färjetrafiken som ska bedrivas nästa avtalsperiod, från februari 2027. Region Gotland arbetar aktivt också med denna fråga. Regionens inspel inför kommande upphandling utgörs av de gotländska ståndpunkterna.
 

Har du frågor, kommentarer eller önskar mer information, kontakta gärna:

Maja-Malin Ekelöf, strateg inom infrastruktur och kommunikationer
E-post: maja-malin.ekelof@gotland.se