Kontakt

Individ- och familjeomsorgen
Besöksadress: Polhemsgatan 29
Telefon växel: 0498-26 90 00
Telefon reception: 0498-26 88 19

Enklaste och snabbaste sättet att få kontakt är genom e-post till adressen
familjeratten@gotland.se


Eva Hall
Enhetschef
Telefon: 0498-26 95 47
E-post: eva.hall@gotland.se

Elin Seigerlund
1:e familjerättssekreterare
Telefon: 0498-26 88 82
E-post: elin.seigerlund@gotland.se

Ann-Louise Björksved
Familjerättssekreterare
Telefon: 0498-26 88 91
E-post: ann-louise.bjorksved@gotland.se

Liza Nyman Szilasi
Familjerättssekreterare
Telefon: 0498-26 88 87
E-post: liza.nyman-szilasi@gotland.se

Anna Sanyang
Familjerättssekreterare
Telefon: 0498-26 88 85
E-post: anna.sanyang@gotland.se

Anette Palm
Socialassistent
Telefon: 0498-26 48 64
E-post: anette.palm@gotland.se

Anette Palm ansvarar för faderskapsärenden och nås per telefon eller e-post måndagar och onsdagar.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Familjerätt

Familjerättsenheten är gemensam för hela Region Gotland och arbetar bland annat med att

  • fastställa faderskap för barn till ogifta föräldrar
  • hjälpa föräldrar att finna överenskommelser när det gäller vårdnad, boende och umgänge och om de är överens, upprätta och godkänna juridiskt bindande avtal om detta
  • ha samarbetssamtal med föräldrar
  • göra umgänges-, boende- och vårdnadsutredningar efter begäran från domstol.

Samarbetssamtal

Föräldrar som inte kan komma överens om hur förhållandena ska vara för barnet efter skilsmässan kan under sakkunnig ledning få hjälp att resonera sig fram till en gemensam syn på vårdnad, boende eller umgänge för det gemensamma barnet. Målet är att komma fram till samförståndslösningar och att föräldrarna ska få en bättre förståelse för varandras synpunkter och dessutom lära sig hantera sina konflikter på ett sätt som inte går ut över barnet.

Om du vill att vi anordnar samarbetssamtal ber vi dig att skicka in blanketten på den här sidan undertecknad av båda föräldrar. Vi kontaktar er med erbjudande om tid när vi mottagit er blankett.

Faderskap/Föräldraskap

Om föräldrarna till ett barn inte är gifta när barnet föds är det socialnämndens uppgift att fastställa faderskapet/ föräldraskapet. Det gäller även när samkönade skaffar barn tillsammans. Skatteverket underrättar om att ett barn har fötts. Vi tar då kontakt med modern för att boka en tid för besök. Vid besöket utreds och fastställs faderskapet/föräldraskapet. Sammanbor modern med den andra föräldern är det ett enkelt förfarande. Har barnet tillkommit genom assisterad befruktning ska det skriftliga samtycket uppvisas.

Vårdnads-, boende- och umgängesutredningar

Utredningarna görs på uppdrag av tingsrätten och är en del av underlaget inför ett domstolsavgörande. I utredningen träffar familjerättssekreteraren båda föräldrarna samt barnet. Olika myndigheter, som till exempel skola, socialtjänst, polis, får lämna uppgifter i utredningen.
Länk till flödesschema över ärendegången i mål om vårdnad, boende och umgänge.  

Namnärenden

Utredningarna görs på begäran av domstol, då föräldrar inte är eniga om namnbyte på barn.