Kontakt

Individ- och familjeomsorgen
Besöksadress: Polhemsgatan 29
Telefon växel: 0498-26 90 00
Telefon reception: 0498-26 88 19

Enklaste och snabbaste sättet att få kontakt är genom e-post till adressen
familjeratten@gotland.se


Eva Hall
Enhetschef
Telefon: 0498-26 95 47
E-post: eva.hall@gotland.se

Elin Seigerlund
1:e familjerättssekreterare
Telefon: 0498-26 88 82
E-post: elin.seigerlund@gotland.se

Liza Nyman Szilasi
Familjerättssekreterare
Telefon: 0498-26 88 87
E-post: liza.nyman-szilasi@gotland.se

Anna Sanyang
Familjerättssekreterare   
Telefon: 0498-26 88 85
E-post: anna.sanyang@gotland.se                                                                                   

Catharina Björklund 
Familjerättssekreterare
Telefon: 0498-20 48 65
E-post: catharina.björklund@gotland.se                                           

Linneá Edlund
Familjerättssekreterare
Telefon: 0498-268891
E-post: linnea.edlund@gotland.se

Erika Broman
Socialassistent
Telefon: 0498-20 48 64
E-post: erika.broman@gotland.se

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Familjerätt

Familjerättsenheten är gemensam för hela Region Gotland och arbetar bland annat med att:

 • hjälpa föräldrar att finna överenskommelser när det gäller vårdnad, boende och umgänge genom så kallade samarbetssamtal och om de är överens, upprätta och godkänna juridiskt bindande avtal om detta
 • genomföra informationssamtal och utfärda intyg som behövs vid stämningsansökan till domstol.
 • fastställa faderskap för barn till ogifta föräldrar.
 • genomföra umgänges-, boende- och vårdnadsutredningar och olika typer av yttranden efter begäran från domstol.

Föräldrar som inte kan komma överens om hur förhållandena ska vara för barnet efter skilsmässan kan under sakkunnig ledning få hjälp att resonera sig fram till en gemensam syn på vårdnad, boende eller umgänge för det gemensamma barnet.

Målet är att komma fram till samförståndslösningar och att föräldrarna ska få en bättre förståelse för varandras synpunkter och dessutom lära sig hantera sina konflikter på ett sätt som inte går ut över barnet.


Ansök om samarbetssamtal

För att ansöka om samarbetssamtal kan du:

 • Använda vår självservice: E-tjänst för samarbetssamtal. 

  Observera!
  Ansökan måste undertecknas med e-legitimation av båda föräldrarna.
   
 • Skriva ut och fylla blankett för samarbetssamtal alternativt kontakta familjerätten för att få ansökningsblankett hemskickad
  Blankett för samarbetssamtal
  Blanketten skickas till familjerätten. Se adress under "Kontakta oss"

  Observera! 
  ​Familjerätten behöver båda föräldrarnas underskrift för att erbjuda samtalstider. 

När familjerätten fått er ansökan kommer en familjerättssekreterare höra av sig med erbjudande om tid för samtal. 

Informationsfolder - Samarbetssamtal

 

För att stärka barnrättsperspektivet i vårdnadsprocessen finns det sedan den 1 januari 2022 en lag om informationssamtal.

Från den 1 mars 2022 är det krav på att föräldrar ska ha deltagit i ett informationssamtal innan de inleder en tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge.
 

Under informationssamtalet får ni som föräldrar information om aktuell lagstiftning, hur en utredning om vårdnad, boende och umgänge går till och hur barnet kan påverkas av en konflikt mellan föräldrarna.
Ni får också information om annat stöd som kan vara till hjälp i samarbetet mellan föräldrar som inte lever tillsammans.

Syftet med informationssamtalet är att ni ska hitta den lösning som är bäst för barnet i frågor om vårdnad, boende och umgänge.
 

Båda föräldrarna deltar i informationssamtalet
Ni som föräldrar deltar gemensamt i samtalet.
Om det finns särskilda skäl till varför ni inte kan ha ett informationssamtal gemensamt, ange detta i kontakten med familjerättsgruppen.
 

Du får ett intyg efter samtalet
Efter samtalet får du ett intyg på att du har deltagit.
Du behöver intyget för att kunna framställa yrkanden om vårdnad, boende och/eller umgänge med dina barn vid en tvist i domstol.
 

Kontakt
Du kontaktar oss som jobbar i familjerättsgruppen genom telefon eller e-post.
Använd gärna vår e-postadress: familjeratten @gotland.se

 

Från den 1 januari 2022 kan ogifta föräldrar själva gå in och registrera fadern/föräldern på Skatteverkets hemsida mellan dag 1-14 efter barnets födelse.
Länk till Skatteverkets e-tjänster

Om detta inte görs kommer socialnämnden ansvara för föräldraskapsutredningen från dag 15. Detta innebär att om ni önskar fastställa föräldraskapet hos oss före barnets födelse så kommer det ta cirka 3 veckor innan faderskapet är fastställt.

Vi rekommenderar därför, om ni inte har särskilda skäl, att ni istället registrerar föräldraskapet själv med Bank-ID för kortare hanteringstid efter barnets födelse.

Om ni inte har möjlighet att använda e-tjänsten eller om ni önskar påbörja utredningen före barnets födelse är ni välkomna att ringa familjerättens socialassistent för tidsbokning.
Telefon: 0498-20 48 64

Tänk på att modern ska vara folkbokförd på Gotland när barnet föds.
Om inte modern är folkbokförd på Gotland så ska ni vända er till den kommun modern är eller kommer vara folkbokförd i när barnet föds.

Utredningarna görs på uppdrag av tingsrätten och är en del av underlaget inför ett domstolsavgörande.
I utredningen träffar familjerättssekreteraren båda föräldrarna samt barnet.
Olika myndigheter, som till exempel skola, socialtjänst, polis, får lämna uppgifter i utredningen.
 

Utredningarna görs av familjerätten, på begäran av domstol, då föräldrar inte är eniga om namnbyte på barn.