Kontakt

Individ- och familjeomsorgen
Besöksadress: Polhemsgatan 29
Telefon växel: 0498-26 90 00
Telefon reception: 0498-26 88 19

Enklaste och snabbaste sättet att få kontakt är genom e-post till adressen
familjeratten@gotland.se


Eva Hall
Enhetschef
Telefon: 0498-26 95 47
E-post: eva.hall@gotland.se

Elin Seigerlund
1:e familjerättssekreterare
Telefon: 0498-26 88 82
E-post: elin.seigerlund@gotland.se

Liza Nyman Szilasi
Familjerättssekreterare
Telefon: 0498-26 88 87
E-post: liza.nyman-szilasi@gotland.se

Anna Sanyang
Familjerättssekreterare   
Telefon: 0498-26 88 85
E-post: anna.sanyang@gotland.se                                                                                   

Catharina Björklund 
Familjerättssekreterare
Telefon: 0498-20 48 65
E-post: catharina.björklund@gotland.se                                           

Erika Broman
Socialassistent
Telefon: 0498-20 48 64
E-post: erika.broman@gotland.se

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Familjerätt

Familjerättsenheten är gemensam för hela Region Gotland och arbetar bland annat med att

  • hjälpa föräldrar att finna överenskommelser när det gäller vårdnad, boende och umgänge och om de är överens, upprätta och godkänna juridiskt bindande avtal om detta
  • ha samarbetssamtal med föräldrar
  • göra umgänges-, boende- och vårdnadsutredningar efter begäran från domstol.

Samarbetssamtal

Föräldrar som inte kan komma överens om hur förhållandena ska vara för barnet efter skilsmässan kan under sakkunnig ledning få hjälp att resonera sig fram till en gemensam syn på vårdnad, boende eller umgänge för det gemensamma barnet. Målet är att komma fram till samförståndslösningar och att föräldrarna ska få en bättre förståelse för varandras synpunkter och dessutom lära sig hantera sina konflikter på ett sätt som inte går ut över barnet.

Ansök om samarbetssamtal

Du kan använda vår självservice för att ansöka om samarbetssamtal via webben, följ länken   https://etjanst.gotland.se/samarbetssamtal   Ansökan måste undertecknas med e-legitimation av båda föräldrarna.

Du kan också ansöka om samarbetssamtal genom att skriva ut och fylla i en blankett för samarbetssamtal, följ länken Blankett för samarbetssamtal  som skickas till familjerätten eller kontakta familjerätten för att få ansökningsblankett hemskickad. Vi behöver båda föräldrarnas underskrift för att erbjuda samtalstider.

När vi fått er ansökan kommer en familjerättssekreterare höra av sig med erbjudande om tid för samtal

Se även informationsfolder om samarbetssamtal längre ner.

Registrera faderskap eller föräldraskap hos Skatteverket från den 1 januari 2022

Från den 1 januari 2022 kan ogifta föräldrar själva gå in och registrera fadern/föräldern på Skatteverkets hemsida mellan dag 1-14 efter barnets födelse.

Om detta inte görs kommer socialnämnden ansvara för föräldraskapsutredningen från dag 15. Detta innebär att om ni önskar fastställa föräldraskapet hos oss före barnets födelse så kommer det ta cirka 3 veckor innan faderskapet är fastställt.

Vi rekommenderar därför, om ni inte har särskilda skäl, att ni istället registrerar föräldraskapet själv med Bank-ID för kortare hanteringstid efter barnets födelse.

Om ni inte har möjlighet, och ni önskar påbörja utredningen före barnets födelse är ni välkomna att ringa tidsbokningen.

Tänk på att modern ska vara folkbokförd på Gotland när barnet föds. Om inte modern är folkbokförd på Gotland så ska ni vända er till den kommun modern är eller kommer vara folkbokförd i när barnet föds.

Vårdnads-, boende- och umgängesutredningar

Utredningarna görs på uppdrag av tingsrätten och är en del av underlaget inför ett domstolsavgörande. I utredningen träffar familjerättssekreteraren båda föräldrarna samt barnet. Olika myndigheter, som till exempel skola, socialtjänst, polis, får lämna uppgifter i utredningen.
 

Namnärenden

Utredningarna görs på begäran av domstol, då föräldrar inte är eniga om namnbyte på barn.