Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Visby Fänriken 1 med flera - samrådsförslag

Samrådsförslaget

Miljö- och byggnämnden har uppdragit åt samhällsbyggnadsförvaltningen att samråda med ett förslag till detaljplan för rubricerat område. Enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen (PBL) 2010:900 ska den som upprättar en detaljplan samråda med de som berörs och har ett väsentligt intresse av förslaget. Syftet med samrådet är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in den kunskap och de synpunkter som finns inom det aktuella området, dels att ge de intressenter som berörs insyn i förslaget och möjlighet att påverka det. Ett förslag till detaljplan för rubricerad fastighet, daterat 2022-12-20 har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen och förslaget finns tillgängligt i Region Gotlands entré, Visborgsallén 19 i Visby samt här på hemsidan under perioden 14 januari till 5 februari 2023.

Detaljplanen följer inte den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet 2025 – Hela Visby – antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2009, § 172. Denna pekar ut området för ändamålet verksamheter – kontor och extern handel.

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Miljö- och byggnämnden, 621 81 Visby eller e-post: registrator-mbn@gotland.se, senast den 5 februari 2023. Ange namn, postadress och ärendenummer (MBN 2020/360). Fastighetsägare ombeds informera eventuell hyresgäst, bostadsrättshavare eller annan inneboende som berörs

Syfte med detaljplanen

Planens syfte är främst att pröva lämpligheten att ändra användningen av fastigheten Visby Fänriken 1 från handel och kontor i gällande detaljplan till vårdboende/boende. För att förtydliga angöring och parkering inom Visby S:33, liksom för att reglera byggrätten inom fastigheten Visby Fänriken 2 ingår även dessa i detaljplanen. Planen möjliggör för totalt 80 vårdboendeenheter, alternativt ca 40 lägenheter om vård ej är möjligt att aktualisera.

Planområdets läge
Planområdet är beläget i östra Visby intill Follingboväg.

Tidplan

Samråd pågår under tiden 2023-01-14 till 2023-25-05.
När tiden för samrådet gått ut kommer inkomna synpunkter redovisas för miljö- och byggnämnden, som beslutar om fortsatt hantering av ärendet.

Ärendenummer
MBN 2020/360

Frågor besvaras av

Planarkitekt Jennifer Persson
tel. 0498-26 94 51

Planhandlingar - samråd

Utredningar - samråd