Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
EU-flagga

EU-program och stöd

Är du intresserad av EU-fonderna och vilket stöd man kan söka? Bedömer du att din verksamhet kan vara aktuell för EU-stöd? Här kan du läsa mer om EU:s strukturfonder och få tips om var du kan söka mer information.

Region Gotland kan vara ditt stöd och vägleda dig till tänkbar finansiering. I flikarna nedan finner du information om de olika EU-fonderna och länkar till mer läsning.

Om du ansöker i Regionalfonden (ERUF) eller Socialfonden (ESF) kan du läsa om hur din ansökan bereds och bedöms under fliken Strukturfondpartnerskapet - Småland och öarna.

Sammanfattande snabbguider om EU-fonderna:

Din guide till EU-fonder i Sverige

EU:s officiella webbportal

EU:s Fonder och Program 2021-2027 SKR

 

Kontakta oss gärna med frågor och förslag

William Cöster, projektutvecklare
E-post:  william.cöster@gotland.se
Telefon: 0498-26 97 51

Programmet ska bidra till satsningar för att utveckla näringslivets konkurrens- och innovationskraft, öka övergången till koldioxidsnål ekonomi, samt öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik. Vid ansökningar till Regionalfonden kan även medfinansiering från Region Gotland sökas genom statliga anslagsmedel, så kallade 1:1-medel för regional tillväxt. Läs mer om detta på sidan Projektverksamhet.

Aktuell utlysning:  2021:1 i Småland och öarna öppen för ansökan. Ansök senast den 8 april 2021. 

Läs mer på Tillväxtverkets hemsida.

Svenska ESF-rådet finansierar projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Målet är att driva utveckling och innovation för en inkluderande arbetsmarknad. Gotland är del av regionen Småland och Öarna (SMÖ).

Läs mer på ESF-rådets hemsida

Aktuella utlysningar från ESF

 

Vid ansökningar till Interreg programmet kan även medfinansiering från Region Gotland sökas genom statliga anslagsmedel, så kallade 1:1-medel för regional tillväxt. Läs mer om detta på sidan Projektverksamhet.

Interreg Central Baltic programmet

Interreg Central Baltic bidrar till EU:s mål om territoriellt samarbete. Programmet finansierar gränsöverskridande projekt där minst två organisationer från två länder deltar. Programbudget är cirka 100 miljoner euro. Programområdet inkluderar 27 regioner i mellersta Östersjöregionen. Deltagande länder är Sverige, Åland, Finland, Estland och Lettland (Åland har landstatus enligt EU).

I Sverige ingår Gotland, Gävleborg, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västermanland, Örebro och Östergötland i programmet. Förvaltande myndighet, programsekretariat, är Regional Council of Southwest Finland i Åbo.

Programmet ska stödja innovativ affärsutveckling, digitalisering för förbättrad konkurrenskraft, cirkulär ekonomi, förbättring av miljön i Östersjön, minskat utsläpp via intermodal transport, insatser för grupper långt ifrån arbetsmarknaden och insatser för ökad konkurrenskraft via entreprenörskap i olika grupper.

Aktuell utlysning:  Första utlysningen kommer att öppna tidigast sista kvartalet 2021.

Läs mer på Interreg Central Baltics hemsida

Östersjöprogrammet

Östersjöprogrammet, Interreg Baltic Sea Region, är ett transnationellt samarbetsprogram mellan elva länder. Programmets övergripande mål är att stärka territoriell utveckling och samarbete för att skapa en mer innovativ, tillgänglig och hållbar Östersjöregion. Området röner stort intresse på grund av dess geografiska läge både politiskt och miljömässigt. Programsekretariat finns i Rostock, Tyskland.

Läs mer på Interreg Baltic Sea Regions hemsida

 

Landsbygdsprogrammet

Programmet finns för att utveckla landsbygden och stöd för miljö, hållbarhet och innovation kan sökas. Det administreras av Länsstyrelsen på Gotland och förvaltas av Jordbruksverket nationellt. 

Jordbruksverket

Länsstyrelsen

Havs- och fiskerifonden

Programmets syfte är att utveckla fiske och vattenbruk på ett hållbart sätt. Det administreras av Länsstyrelsen på Gotland och förvaltas av Jordbruksverket nationellt. 

Jordbruksverket

Länsstyrelsen

Leader Gute

Leader Gute är en ideell förening vars uppgift är att stötta lokala initiativ och hållbar utveckling genom leadermetoden. Region Gotland medfinansierar Leader Gute. Målet är att Gotlands landsbygder ska vara levande och attraktiva året om genom att tillvarata och satsa på lokal utvecklingskraft och utvecklingsinitiativ.  

Leader Gute

COSME

Programmet stöder små och medelstora företag genom att förbättra tillgången till kapital, stödja internationalisering och tillträde till marknader, skapa en miljö som gynnar konkurrens, och främja ett företagsvänligt klimat. 

EU-kommissionens sida för COSME

Horisont Europa

EU:s största forsknings- och innovationsprogram. Fokusområden för 2021 är klimatförändringar, cancer, smarta städer, friska hav, sjöar och vattendrag, samt hållbart odlande. 

EU-kommissionens sida för Horisont Europa

Vinnovas sida för Horisont Europa

CEF 

Connecting Europe Facility - ett program för paneuropeiska infrastrukturinvesteringar i transport-, energi- och digitala projekt som syftar till en större anslutning mellan EU: s medlemsstater. 

EU-kommissionens sida för CEF

Kreativa Europa

Kreativa Europa är EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna. Kulturrådet tillsammans med Filminstitutet är Sveriges kontaktkontor för programmet. De ger rådgivning till svenska aktörer som vill ansöka och samverka internationellt. 

Kulturrådets sida för Kreativa Europa

REACT EU

Insatsen ska mellan 2021 - 2023 bidra till att Sveriges företag och regioner kan återhämta sig och ställa om för att möta effekterna av coronapandemin. Fonden syftar till att stärka näringslivets omställningsförmåga och prioriterade inriktningar är digital och grön omställning, samt internationalisering. Det kan handla om rådgivning, coachning, finansiella stöd och andra insatser riktade till små och medelstora företag.

Tillväxtverkets sida om REACT EU

MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor stöttar projekt som handlar om demokrati- och inflytandefrågor, diskriminering samt rasism och extremism. Regeringen och EU är finansiärer. 

MUCF

Erasmus+

Ett EU-program för internationellt samarbete och utbyte med fokus på utbildning, ungdom och sport. Bidrag kan sökas för att utveckla och stärka kompetens och verksamhet tillsammans med kollegor i länder som också deltar i Erasmus+. Universitets- och högskolerådet förvaltar Erasmus+ i Sverige. 

EU-kommissionens sida för Erasmus+

Universitets- och högskolerådet

LIFE

Programmet stödjer projekt och innovationer inom klimatbegränsning, klimatanpassning, resurseffektivitet, implementering av art- och habitatdirektivet och insatser för att nå EU:s mål för biologisk mångfald.

Naturvårdsverkets sida om LIFE

EU-kommissionens sida om LIFE

Utbyten.se

Universitets- och högskolerådet förvaltar utbildningsprogram för internationellt samarbete och utbyte för bland annat EU, regeringen och Nordiska ministerrådet. Programmens syfte är att stärka kompetens- och verksamhetsutveckling inom utbildningssektorn. 

Utbyten.se

 

 

Europa Direkt

Europa Direkt är EU-kommissionens informationsnätverk med 14 kontor i Sverige och cirka 500 kontor i Europa. Nätverket kompletterar och stödjer det arbete som EU-kommissionens representationskontor och Europaparlamentets informationskontor bedriver på lokal och regional nivå. Region Gotland tillhör Europa Direktkontoret Intercult baserat i Stockholmsregionen.

Europa direkt kontaktpunkter i Sverige

Enterprise Europe Network

Ett nätverk för små och medelstora företag med internationella ambitioner. De kan bistå med personlig kostnadsfri rådgivning, innovationscoachning och tillgång till internationella kontakter.

Enterprise Europe Network

EU SME support

Erbjuder kostnadsfri expert­rådgivning för små och medelstora
företag på uppdrag av Vinnova och Tillväxtverket. De arbetar för att fler svenska företag ska söka finansiering från EU-programmen Horisont Europa samt Eurostars.

EU SME Support

 

Strukturfondspartnerskapet för Småland och Öarna består av 23 ledamöter. Ledamöterna är förtroendevalda representanter för kommuner och landsting i Gotlands, Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län, företrädare för arbetsmarknadens organisationer och för berörda länsstyrelser, intresseorganisationer och föreningar. Partnerskapets huvuduppgift är att prioritera mellan ansökningar om projektstöd för de regionala strukturfondsprogrammen.

Om du ansökt i Regionalfonden eller Socialfonden och din ansökan gått vidare i beredningsprocessen hos förvaltande myndighet, Tillväxtverket eller ESF-rådet, så är det Strukturfondspartnerskapet som tar det avgörande beslutet om din projektansökan ska beviljas eller inte.

Strukturfondspartnerskapet Småland och öarna