Kontakt

Helena Andersson
Ekostrateg
Telefon: 0498-26 92 12
E-post: helena.andersson@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Energiplan – Energi 2020

Regionfullmäktige antog Energi 2020 – energiplan för Region Gotland den 16 juni 2014.

Övergripande mål för energianvändningen på Gotland år 2020 i Energi 2020:

  • Lokala tillgångar på förnybar och återvunnen energi motsvarar hela energianvändningen i det gotländska samhället, inklusive industrins behov.
  • Till år 2020 är målet att klara 100 procent förnybar energiförsörjning för hushåll och näringsliv på Gotland, utom till cementindustrins bränslebehov.
  • År 2020 är årsproduktionen av lokalproducerad el från förnybar energi på Gotland dubbelt så stor som den totala elförbrukningen på Gotland.
  • Genom omställning från fossila bränslen till förnybar energi har klimatpåverkande utsläpp från energianvändningen på Gotland minskat med 45 procent från år 1990 till år 2020.
  • Energihushållning har gett minskad användning av inköpt el och tillförda bränslen med i genomsnitt 1,5 procent per år för bostäder, lokaler och service, transporter och handel under 2010–2020.

Regionfullmäktiges beslut om att anta energiplanen Energi 2020 innehåller också en paragraf med ett uppdrag till alla nämnder och bolag i Region Gotland:

  • Åtgärder för att uppfylla energiplanens mål återrapporteras i form av en handlingsplan med prioriterade aktiviteter för respektive nämnd och bolag senast i samband med budgetberedningen 2015.  

Ladda ner "Energi 2020 – energiplan för Region Gotland" som råkopia.

För Region Gotlands egna verksamheter finns planförslagets mål sammanfattade i form av ett översiktligt diagram för hur koldioxidutsläppen från fossila bränslen till regionens verksamheter ska minska. Hämta översikten "Hållbar energi på Gotland".